Forse VOS/ABB-korting op personeelsadvertenties!

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, weet u natuurlijk al dat u efficiënt personeel kunt werven via onze eigen website en wekelijkse e-mailnieuwsbrieven. Wist u ook dat u forse korting kunt krijgen als u een personeelsadvertentie plaatst in de krant of in een weekblad?

Het exclusieve VOS/ABB-aanbod om tegen zeer aantrekkelijke tarieven te adverteren, is ontwikkeld in samenwerking met bureau Godding & co. Dankzij de samenwerking van VOS/ABB met dit bureau op het gebied van media-inkoop kunt u uw personeelsadvertenties honderden tot duizenden euro’s goedkoper én gemakkelijker plaatsen in landelijke en/of regionale bladen.

Personeelsadvertenties gegarandeerd goedkoper!

U bent gegarandeerd goedkoper uit dan wanneer u de advertentie zelf bij een krant of weekblad aanlevert. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een kleine incidentele plaatsing of wanneer uw organisatie met regelmaat grote advertenties plaatst.

De VOS/ABB-korting heeft betrekking op onder andere de Volkskrant en Trouw, de verschillende edities van het Algemeen Dagblad en op regionale dag- en weekbladen. De kans is groot dat ook het medium van uw voorkeur erbij zit.

Indien mogelijk worden vacatures automatisch ook op de online media van de uitgever geplaatst. Het behoort tevens tot de mogelijkheden om uw vacature te plaatsen op een selectie van grote online vacaturebanken, zoals de Nationale Vacaturebank en Monsterboard.

Wilt u weten welk voordeel u kunt behalen, neemt u dan contact op met Godding & co voor een voorstel op maat: 013-5186158, advertenties@godding-co.nl.

Let op: vermeld dat uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten!

Wie gaat nieuwe inschaling betalen?

De nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis- en speciaal onderwijs lijken forse financiële en organisatorische veranderingen met zich mee te brengen. Wie gaat dit betalen en wie is hiermee geholpen?

De PO-Raad en de vakbonden hebben met elkaar afgesproken dat er nieuwe functiebeschrijvingen komen. Dit zou nodig zijn, omdat het beroep van leraar volgens de sociale partners de afgelopen jaren sterk is veranderd.

Automatisch doorstromen?

Het komt erop neer dat de huidige schalen LA, LB en LC plaatsmaken voor nieuwe beschrijvingen, de spilfuncties 1, 2, 3 en 4. Op dit moment is LA nog de standaardfunctie. Met de nieuwe beschrijving wordt dat spilfunctie 2. Het verschil zit hem in hogere salarissen. Leraren die nu in LA zitten, komen in functie 2 en krijgen daarmee meer geld. Als spilfunctie 2 standaard is, hoe moeten schoolbesturen omgaan met spilfunctie 1?

Daarnaast zijn de afgelopen jaren met de functiemixgelden veel leerkrachten al doorgestroomd naar een LB-functie. Wat gaat er met hen gebeuren? Stromen zij straks automatisch door naar functie 3 en gaan daarmee de salariskosten verder omhoog? Of moet op elke school op basis van de feitelijk opgedragen werkzaamheden van alle leerkrachten opnieuw de inschaling tegen het licht worden gehouden?

Eigenheid van de school

En wat gebeurt er met de eigen lerarenfuncties die veel schoolbesturen in het kader van de functiemix hebben ontwikkeld die afweken van de voorbeeldfuncties? De eigen functies zijn afgestemd op de eigenheid van de scholen. Worden deze inspanningen met de nieuwe functiebeschrijvingen tenietgedaan? En moet iedereen zich straks conformeren aan de nieuwe voorbeeldfuncties? Dit lijkt mij een recept voor gedoe!

De implicaties van deze beoogde veranderingen op de scholen lijken dus zeer fors, vooral ook wat betreft de bekostiging. Immers, iemand moet de opwaardering betalen. Voor zover ik het nu kan overzien, is nog maar voor een derde dekking van de extra kosten die de beoogde veranderingen met zich mee brengen.

Lichtpunt?

Er wordt veel gezegd en geschreven over het vak van leerkracht en over wat er nodig is om de basiskwaliteit van het onderwijs te garanderen en de professionaliteit van leerkrachten te vergroten. Wat ik in elk geval vind opvallen aan de nieuwe functiebeschrijvingen, is dat de functie van leerkracht is geplaatst binnen een functiereeks met meerdere niveaus.

Hiermee wordt de doorgroei binnen het vak inzichtelijk. Bovendien wordt het zo betrekkelijk eenvoudig te zien wat er van een leerkracht op een bepaald niveau mag worden verwacht. Dit beschouw ik als een positief punt dat helpt in het gesprek over de werkverdeling op scholen en ook in het functionerings- en beoordelingsgesprek.

Ivo Israel, HRM-specialist VOS/ABB

Onderwijs investeert veel in duurzame inzetbaarheid

De onderwijssector investeert veel in duurzame inzetbaarheid. Er is bijvoorbeeld veel aandacht voor de combinatie van werk en zorg. Dat staat in het rapport Arbeidsmarkt in kaart van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Ook nemen werkgevers in het onderwijs volgens het SCP veel maatregelen voor oudere werknemers en besteden ze veel aandacht aan van-werk-naar-werkactiviteiten.

Het SCP noemt ook ‘uitdagingen’. Zo is de hoge werkdruk die in het onderwijs wordt ervaren een probleem. Een ander punt is dat er weliswaar veel mogelijkheden zijn voor scholing en studieverlof, maar dat werkgevers vinden dat scholing buiten werktijd moet plaatsvinden.

Lees meer…

‘Hoger salaris lost lerarentekort niet op’

Scholen moeten duidelijk kunnen maken waarom zij uniek en aantrekkelijk zijn voor werknemers, zeker nu het lerarentekort toeneemt. De hoogte van het salaris speelt daarbij een ondergeschikte rol, stelt Suzanne von der Dunk, directeur onderwijs bij Randstad Nederland, in Trouw.

‘De jacht op de docent is niet eenvoudig, maar je moet de juiste pijlen inzetten’, aldus Von der Dunk. Welkomstbonussen, leaseauto’s en salarissen bovenop de cao zijn volgens haar niet de juiste pijlen, omdat in het onderwijs nadrukkelijk de werksfeer als belangrijkste drijfveer voor een baankeuze wordt gezien.

Een leraar wil bijvoorbeeld weten of op de school waar een vacature is, ook het team aanwezig is waar hij of zij behoefte aan heeft. Andere punten die zij noemt, zijn ruimte voor ontwikkeling, begeleiding en samenwerking, bijvoorbeeld om een master te halen.

Lerarentekort verlegt sollicitatiedruk

Door het groeiende lerarentekort, is de sollicitatiedruk volgens Von der Dunk verlegd van de docent naar de school. ‘Dus dan is de vraag: Wat heeft jouw school deze leerkracht te bieden?’

Lees meer…

Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli

Vanaf 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde wet vergroot onder andere de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening.

Wat verandert er zoal?

  • Werknemers krijgen het recht om een second opinion aan te vragen van een andere bedrijfsarts.
  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur.
  • Afspraken over arbodienstverlening komen in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • De preventiemedewerker moet adviseren en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Op grond van artikel 1.10 van het Arbeidsomstandighedenbesluit geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet ook voor het onderwijs.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Ook buiten het onderwijs grote personeelstekorten

Grote personeelstekorten doen zich niet alleen voor in het onderwijs, maar in vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1000 HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn onderschat. ‘Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de bekende vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan’, zo melden ADP, Berenschot en Performa.

Personeelstekorten over hele linie

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%).

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de groot- en detailhandel (63%) en de zorg (63%). Voor volgend jaar wordt verwacht dat in het onderwijs 78% van de HR-professionals in het onderwijs knelpunten zal ervaren bij de werving en selectie van personeel.

Lees meer…

Vergrijzing hakt erin, verjonging stokt

Nieuwe cijfers van het ministerie van OCW laten duidelijk zien hoe sterk het personeelsbestand van de scholen vergrijst en nauwelijks verjongt.

In de leeftijdsverdeling in het primair onderwijs is een duidelijke dip te zien in het aantal docenten tussen de 35 en 50 jaar. Er is een relatief groot aantal docenten ouder dan 55 en jonger dan 35 jaar. Ook is goed te zien dat de pieken langzaam zijn opgeschoven.

De vergrijzing is duidelijk te zien als bijvoorbeeld wordt gekeken naar het aantal docenten van 58 jaar en ouder. Waren er in 2006 nog maar 84 docenten 64 jaar, in 2016 waren dat er 1000. Het aantal 65-jarigen dat nog voor de klas staat was in 2006 nog maar 26, terwijl dat er in 2016 maar liefst 383 waren.

Tegelijk is er aan de ‘voorkant’ een verschuiving te zien die niet op een verjonging van het personeelsbestand wijst. In de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar is in de periode van 2006 tot 2016 sprake van een afname van het aantal jonge docenten. In 2006 bedroeg bijvoorbeeld het aantal 23-jarigen voor de klas 1756, terwijl dat er in 2016 slechts 1010 waren.

Vergrijzing voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs laat een ander beeld zien dan het primair onderwijs. Het aantal jonge docenten blijft min of meer gelijk, maar ook in het voortgezet onderwijs slaat de vergrijzing toe, vooral in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar. Het aantal 65-jarigen dat nog voor de klas staat in het voortgezet onderwijs nam toe van 64 in 2006 tot 536 in 2016.

Lees meer op Onderwijs in cijfers.

 

In onderwijs weinig zorg over behoud van baan

Mensen die in het onderwijs werken, behoren tot de werknemers die zich het minste zorgen maken over het behoud van hun baan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maakte in 2013 nog 24 procent van de mensen in het onderwijs zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2015 was dat gedaald naar 18,1 procent.

Daarmee is het onderwijs een sector waarin relatief veel baanzekerheid wordt ervaren. Alleen in de horeca (15,4 procent) en de landbouw en visserij (12,5 procent) maken nog minder mensen zich zorgen over hun baan.

De grootste onzekerheid wordt ervaren door werknemers in de financiële sector (33,1 procent), vervoer en opslag (29,3 procent) en informatie en communicatie (28,6 procent).

Lees meer…

Mag klassenfoto op website van school?

De juridische helpdesks van de profielorganisaties ISBO, VBS, Verus, VGS en VOS/ABB werken met elkaar samen. De samenwerking bestaat uit het met elkaar bespreken van juridische vraagstukken die spelen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook worden geregeld gezamenlijke publicaties gemaakt. Onderstaande toelichting gaat onder andere over het plaatsen van foto’s op de websites van scholen.

Mede door de opkomst en de toename van de digitale middelen wordt het steeds makkelijker om informatie snel onder een grote doelgroep te verspreiden. Ook scholen krijgen hiermee te maken De mogelijkheden lijken tegenwoordig eindeloos. Echter, de praktijk leert dat scholen hierbij nog wel eens vergeten rekening te houden met de wettelijke kaders die hiervoor gelden.

Ga naar de toelichting

Lerarentekort op verschillende manieren terugdringen

In een brief aan de Tweede Kamer over het groeiende lerarentekort schetst staatssecretaris Sander Dekker van OCW vijf oplossingsrichtingen.

In de brief van Dekker staat dat in het primair onderwijs in 2020 een tekort wordt geraamd van ruim 4000 fte aan leraren en schoolleiders, oplopend naar ruim 10.000 fte in 2025. Hij merkt daarbij op dat er regionale verschillen zijn. ‘In sommige regio’s is nog weinig van het tekort te merken, maar in de Randstad zijn nu al problemen om bij ziekte vervangers te vinden en daar lopen de tekorten ook het snelst op’, aldus de staatssecretaris.

In het voortgezet onderwijs is het geraamde tekort met 800 fte in 2020 en ruim 1200 in 2025 relatief beperkt. Ook hier blijft volgens Dekker de vacaturedruk echter onverminderd hoog bij een aantal tekortvakken, waaronder de vreemde talen en de bètavakken.

De staatssecretaris schetst in zijn brief vijf oplossingsrichtingen:

  1. Verhogen van de in-, door- en uitstroom van de lerarenopleidingen: als meer studenten kiezen voor de lerarenopleiding en deze succesvol afronden, dan zijn er straks meer leraren beschikbaar.
  2. Bevorderen van zij-instroom: als meer mensen zich omscholen naar een carrière in het onderwijs of kiezen voor een duobaan, dan draagt dat ook bij aan het terugdringen van het tekort.
  3. Behoud van leraren voor het onderwijs: als leraren langer in het onderwijs blijven werken of deeltijders meer uren gaan werken, dan maken we beter gebruik van het potentieel dat er al is.
  4. Activeren stille reserve: hierbij gaat het zowel om leraren die een bevoegdheid hebben maar in een andere sector werken als om leraren die om welke reden dan ook helemaal niet meer werken.
  5. Beloning en carrièreperspectief: de status en het imago van het lerarenberoep worden mede bepaald door beloning en het carrièreperspectief.

Dekker baseert zich voor deze oplossingsrichtingen op een evaluatie van het CAOP en doorrekeningen van CentERdata.

Lees meer…

Hogere kosten en baten in evenwicht

Het lijkt erop dat de stijging van personele uitgaven in het voortgezet onderwijs in 2017 gelijke tred zal houden met de stijging van de bekostiging, meldt de VO-raad.

De sectororganisatie zegt zich voor deze verwachting te baseren op de nu beschikbare gegevens. ‘Belangrijk voor deze verwachting is een inschatting van de loonruimte, die het kabinet dit jaar beschikbaar zal stellen’, aldus de VO-raad.

Het kabinet heeft in november toegezegd extra bekostiging te zullen toekennen vanwege de gestegen pensioenpremies. De hogere kosten worden ook veroorzaakt door een eenmalige uitkering van 500 euro.

Bezorgde schoolbesturen Drenthe willen meer geld

De besturen van de openbare basisscholen in de provincie Drenthe uiten hun zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Ze dringen bij de Tweede Kamer aan op structureel meer geld.

In een brief van Prisma-Drenthe, waarin de openbare schoolbesturen verenigd zijn, staat dat er ernstige zorgen zijn over ontwikkelingen die de kwaliteit van het basisonderwijs bedreigen. Zo gaat het over de hoge werkdruk in het onderwijs, de lage instroom bij de pabo’s en het geringe aantal mannen voor de klas.

De brief gaat ook over de Wet werk en zekerheid (WWZ), die het volgens de schoolbesturen bijna onmogelijk maakt om voldoende invalleerkrachten te vinden. ‘Steeds vaker zullen groepen kinderen naar huis worden gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar is’, zo staat in de brief.

De afzenders willen dat er structureel geld bij komt. Dat is volgens hen nodig voor professionalisering en betere salariëring van leerkrachten, goede ICT-faciliteiten, meubilair en lesmethodes en onderhoud van gebouwen.

Onderwijsatlas toont ontwikkelingen arbeidsmarkt

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetallen een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  Kaartjes laten regionale verschillen zien.

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Diametrale verschillen op arbeidsmarkt onderwijs

Er is geen direct verband tussen het verwachte lerarentekort in het primair onderwijs en personele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Dit stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Loes Ypma. Haar vragen volgde op de waarschuwing van de PO-Raad dat er de komende jaren in het primair onderwijs een groot lerarentekort ontstaat.

Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs krimpt

De staatssecretaris ziet de ontwikkeling in het primair onderwijs ook, maar stelt tegelijkertijd dat er geen direct verband kan worden gelegd met de arbeidsmarktontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

‘In het voortgezet onderwijs wordt de komende 10 jaar een aanzienlijke daling verwacht  van het aantal leerlingen en daarmee ook een afnemende behoefte aan leraren’, aldus Dekker.

 

Medische handeling geen taak van docent

In de Arbocatalogus PO wordt het personeelsleden van scholen afgeraden om leerlingen vrijwillig diabetesprikken te geven of sondes bij hen te vervangen.

‘Een betrokkenheid van het onderwijspersoneel optredend als privépersoon bij deze zorg is een niet-wenselijke situatie. De onderwijsprofessionals zijn immers niet toegerust en geschoold in dit soort medische handelingen, de uitzonderingen daar gelaten’, zo staat in de Arbocatalogus PO.

Aansprakelijkheid bij medische handeling

Vorig jaar raadde de Algemene Onderwijsbond (AOb) personeelsleden al af om medische handelingen bij leerlingen te verrichten, omdat zij volgens de bond aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB liet in reactie hierop weten dat het genuanceerder ligt dan de bond suggereerde.

‘Als personeelsleden beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat’, aldus onze Helpdesk.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Passend onderwijs krijgt dikke onvoldoende

Leraren staan uitermate kritisch tegenover passend onderwijs en ervaren veel problemen door de invoering ervan. Dat meldt DUO Onderwijsonderzoek.

In het basisonderwijs heeft 43 procent en in het voorgezet onderwijs 54 procent van de leraren er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school een succes gaat worden. Het aandeel leraren die daar wel alle vertrouwen in heeft, is met 3 procent erg klein.

Van de leraren in het basisonderwijs geeft 42 procent aan dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks de hulp die zij op school krijgen. In het voortgezet onderwijs is dat 57 procent.

Lees meer…

 

OCW relativeert risico van lagere pabo-instroom

Het is nog maar de vraag of er door de afgenomen instroom van pabo-studenten over een aantal jaren minder pabo-afgestudeerden zullen zijn. Dat stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen over het Onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs.

‘Voorheen vielen er tijdens de pabo-opleiding veel studenten uit, de verwachting is dat deze uitval (…) zal teruglopen. Verder verwachten we de komende jaren een herstel van de instroomdaling; vanwege de bekendheid van de toelatingseisen maar ook door het verbeterde kwaliteitsimago van de pabo’, aldus Bussemaker en Dekker.

Aandacht voor voldoende pabo in- en uitstroom blijft wel van belang, benadrukken ze, omdat er door de pensioengolf in het primair onderwijs een tekort aan docenten ontstaat.

Fors meer vacatures in onderwijs

Het aantal vacatures in het onderwijs stijgt fors. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de vacaturesite Meesterbaan.

In januari en februari is het totale aantal vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs met 50 procent gestegen tot ruim 1100.

In het voortgezet onderwijs is het tekort aan leerkrachten vooral voor tekortvakken als Duits, Engels, Nederlands, natuurkunde en wiskunde problematisch. Uit nood staan soms gepensioneerde docenten weer de klas.

Lees meer…

Let op: VOS/ABB-leden kunnen flinke kortingen krijgen op het plaatsen van personeelsadvertenties in kranten, weekbladen en op vacaturesites. Als u hiervan gebruikmaakt, bent u gegarandeerd goedkoper uit!

Helpdesk verzorgt gratis cursussen

Vanwege het grote aantal mensen dat zich aanmeldt voor de gratis cursussen van onze Helpdesk, zijn er twee extra cursussen ingepland. Het gaat om de cursus ‘De arbeidsongeschikte werknemer in het onderwijs’ die nu ook op 12 april wordt gegeven en de extra cursus ‘Dossieropbouw bij ontslag’ op 26 mei.

De gratis cursussen worden verzorgd door de juristen van onze Helpdesk en zijn specifiek bedoeld voor VOS/ABB-leden. Niet-leden kunnen er niet aan deelnemen.

Het gaat om de volgende cursussen (klik op de titels voor meer informatie):

Het zijn korte cursussen van elk één middag. Ze beginnen om 13 uur en duren tot circa 16.30 uur. de cursussen worden gegeven in het VOS/ABB-kantoor in Woerden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld duidelijk naar welke cursus(sen) u wilt en vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.
Er kunnen zich per organisatie maximaal twee mensen aanmelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ruim helft instromers jonger dan 35 jaar

Meer dan de helft van het personeel dat instroomt in het voortgezet onderwijs, is jonger dan 35 jaar. Van het personeel dat uitstroomt, is ruim één op de drie 55 jaar of ouder, terwijl bijna één op drie jonger is dan 35. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van het personeel dat een baan vindt in het voortgezet onderwijs is dus jonger dan 35 jaar, maar de leeftijd van de instromers loopt per functiegroep behoorlijk uiteen. Managers zijn gemiddeld ouder dan leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Van het personeel dat uitstroomt, is meer dan een derde 55 jaar of ouder. Een groot deel van deze medewerkers verlaat de sector vanwege pensionering en verricht daarna dan ook geen betaalde arbeid meer.

Daarnaast is er een grote groep uitstromers (ruim 30 procent) jonger dan 35 jaar. Hun uitstroom is voornamelijk het gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten.

Lees meer…

Beperkt onderzoek BON leidt tot onjuiste conclusie

Een beperkt onderzoek dat gebaseerd is op achterhaalde bekostigingsregels, kan alleen maar tot een onjuiste conclusie leiden. Dat is dan ook het geval met het onderzoek van Beter Onderwijs Nederland (BON) naar de besteding van de lumpsumgelden in het voortgezet onderwijs.

Terecht zegt de VO-raad dat dit rapport een ‘compleet onjuist’ beeld schetst met de conclusie dat het voortgezet onderwijs (VO) te weinig zou investeren in docenten. Het klopt al helemaal niet dat de ‘lumpsumbekostiging banen kost’.

BON baseert zich in dit onderzoek op oude bekostigingsregels, die niet meer zijn toe te passen op het onderwijs van nu. Erger nog: de BON-onderzoekers geven zelf al aan dat het onderzoek heel beperkt is en dat zij letterlijk ‘niet voor de juistheid van de opgegeven cijfers kunnen instaan’ (hoofdstuk 4 van het rapport, onder ‘Resultaten op schoolniveau’). Toch menen ze vervolgens te kunnen concluderen dat er minder docenten worden aangesteld ‘dan waarvoor bekostigd wordt’.

Inzet personeel
De VO-raad legt in haar reactie helder uit dat de inzet van personeel in scholen niet te vergelijken is met die van 50 jaar geleden. ‘Veel meer dan vroeger wordt ondersteunend personeel als lesassistenten, surveillanten en conciërges ingezet voor taken die vroeger door docenten werden verricht. Docenten kunnen zich daardoor meer op hun kerntaak richten en zijn beter in staat hun werk goed te doen, bijvoorbeeld doordat er meer hulp in de klas is gekomen door klassenassistenten’. De lumpsumbekostiging is juist ingevoerd om scholen de mogelijkheid te geven een efficiënter personeelsbeleid te voeren, en dat gebeurt ook.

Docenten worden bovendien betrokken bij de manier waarop personeel wordt ingezet. De MR heeft instemmingsrecht op het formatieplan.

 

 

 

 

 

 

Bekostiging personeel iets verhoogd

De Regeling bekostiging personeel po 2014-2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee wordt de aanpassing van de bedragen voor personele bekostiging voor het schooljaar 2014–2015 geregeld. De bedragen worden iets verhoogd.

De regeling wijzigt de gemiddelde personeelslasten (GPL) en de bedragen van het budget Personeel- en Arbeidsmarktbeleid (P&A) voor dit lopende schooljaar aan de hand van de in december vastgestelde OCW-begroting voor 2015. Omdat dit betrekking heeft op het schooljaar 14/15 zullen de schoolbesturen hiervan dus ook een deel moeten meenemen in het jaar boekjaar 2014.

Prijsaanpassingen bao en sbao
De genormeerde gemiddelde personeelslasten (GPL) leraar worden voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op € 58.458,08 (sbao: € 63.556,34). Dat is een verhoging van 1,034% ten opzichte van de definitieve GPL leraar voor het schooljaar 2013/2014. De genormeerde GPL schoolleiding worden voor het schooljaar 2014/2015 vastgesteld op € 75.052,67 (sbao: € 80.920,39). Dat is een verhoging van 0,073% ten opzichte van de definitieve GPL schoolleiding voor het schooljaar 2013/2014.

Ten opzichte van de definitieve bedragen voor het schooljaar 2013/2014 zijn alle P&A-bedragen verhoogd met 2,315% in verband met de doorwerking van de GPL-ontwikkeling én het terugdraaien van de korting op het P&A-budget die per 1 augustus 2013 heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is het basisbedrag met € 2.583,09 (basisbedrag alleen voor bao) verhoogd en het bedrag per leerling met € 49,27  in verband met de verwerking van de afspraken over begeleiding voor startende leraren, werkdrukvermindering door conciërges en klassenassistenten en verminderenvan zittenblijven. In laatstgenoemde verhoging zit ook het bedrag waarmee de eind 2013 toegekende middelen voor het in 2014 behoud van jonge leerkrachten een structureel karakter krijgen.

Ook de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2014–2015 worden aangepast.

Asielzoekers
De enige inhoudelijke wijziging in deze regeling betreft de uitbreiding van de bijzondere bekostiging voor opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties (artikel 45) met een bekostigingsgrondslag voor tussentijdse groei. Dit is een aanpassing om de besturen tegemoet te komen wanneer er een tussentijdse groei is. Dit was eerst niet mogelijk. De aanvraag kan (ook) per gewone brief.

Informatie: Helpdesk VOS/ABB, helpdesk@vosabb.nl, tel. 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur.

 

Onderwijs is sector waarin veel stress wordt ervaren

Mensen die in het onderwijs werken, ervaren meer stress dan gemiddeld. Dat blijkt uit het Onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder werkgevers en werknemers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dat mensen die in het onderwijs werken meer stress ervaren, komt door het feit dat zij met mensen werken. Hetzelfde is herkenbaar in de zorg.

In het onderzoeksrapport staat ook dat stress door gemiddeld ongeveer 60 procent van alle werknemers wordt ervaren, ook buiten het onderwijs. Circa één op elke vijf mensen wordt er ziek van. De meest genoemde oorzaak van stress is een hoge werkdruk, maar ook zorgen over mogelijk ontslag, conflicten en te moeilijk werk worden vaak genoemd.

Verder blijkt dat stress op het werk toeneemt naarmate de organisatie groter is. In grote organisaties wordt stress vaak gezien als een fenomeen dat er nu eenmaal bij hoort.

Vanaf 2016 groeiende personeelstekorten in onderwijs

Het primair onderwijs krijgt vanaf 2016 te maken met een snel oplopend lerarentekort. In het voortgezet onderwijs zal het huidige lerarentekort vanaf 2017 afnemen, maar niet voor de zogenoemde tekortvakken. Dat staat in de Kamerbrief over de onderwijsarbeidsmarkt van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De arbeidsmarktraming laat zien dat in het primair onderwijs het beeld van oplopende werkloosheid de komende jaren zal veranderen, omdat dan veel oudere leraren met pensioen gaan. Hierdoor zal de vraag naar leraren weer toenemen en zijn de leraren die momenteel moeilijk werk kunnen vinden hard nodig.

De huidige instroom in de pabo’s is volgens Bussemaker en Dekker onvoldoende om aan de toekomstige vraag aan leraren te voldoen. Zonder aanvullende maatregelen zal er vanaf 2016 naar verwachting een lerarentekort ontstaan. Dat begint in de grote steden, omdat daar het aantal leerlingen nog stijgt.

‘Volgens de huidige ramingen is de verwachting dat het tekort in het primair onderwijs, bij ongewijzigd beleid en een gematigd herstel van de economie, oploopt van iets boven 0 in 2015 tot ruim 6500 fte in 2025’, zo staat in de brief. De huidige stijging van de instroom in de pabo’s is nog niet in deze raming verwerkt, waardoor de verwachte tekorten in de raming van volgend jaar waarschijnlijk lager zullen uitvallen.

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in de exacte vakken en sommige talen, de komende twee à drie jaar nog groeit. Na 2017 worden de knelpunten op landelijk niveau kleiner, omdat dan het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs begint te dalen.

‘Voor tekortvakken bieden de investeringen echter geen soelaas, voor deze vakken is het belangrijk dat er meer leraren opgeleid worden’, aldus Dekker en Bussemaker.

P&O-netwerk regio Noord verzet naar 4 december

De bijeenkomst van het P&O-netwerk in de regio Noord is verzet van dinsdag 28 oktober naar donderdag 4 december. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe CAO PO nog steeds niet volledig is uitgewerkt. Naar verwachting zullen de teksten in november beschikbaar komen. De locatie van de netwerkbijeenkomst blijft brede school De Drait in Drachten. 

Op de bijeenkomsten van de P&O-netwerken van VOS/ABB komen altijd actuele ontwikkelingen aan bod. U kunt uiteraard zelf ideeën aanleveren. De inhoud van het programma staat nu nog niet vast.

De bijeenkomsten is van 10 tot 16 uur en worden gehouden in brede school De Drait in Drachten. De lunch is inbegrepen.

Aanmelden (geldt ook voor de vaste netwerkdeelnemers) kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Netwerk P&O Noord’.

Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Als u een bepaald onderwerp aan bod wilt laten komen, kunt u dat ook in uw mail vermelden.

Voor VOS/ABB-leden is deelname gratis (niet-leden betalen 150 euro per persoon (btw-vrij)).

Dit netwerk voor het primair onderwijs wordt geleid door senior beleidsmedewerker Silvia Schouten en juriste Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB. 

Informatie: Silvia Schouten, 06-22939653, sschouten@vosabb.nl