Eerste Regeling bekostiging 2019-2020

De Eerste Regeling bekostiging PO 2019-2020 is gepubliceerd. Hieronder staat vermeld wat de belangrijkste punten zijn uit deze regeling.

 • De reguliere personele bekostigingsbedragen zijn opgehoogd met 0,43 procent. Door daling van de landelijke gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) is de landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) hierdoor gestegen met 0,049 procent. De uitwerking hiervan zal per schoolbestuur verschillen door de eigen GGL-fluctuatie.
 • Vanaf 2019-2020 geldt het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. In februari was al aangekondigd welke achterstandsscore elke school kreeg. Met de huidige regeling is duidelijk welk bedrag daarmee gemoeid is: 523,71 euro. Dit was al verwerkt in de rekentool van de PO-Raad die inzicht geeft in de beschikbare middelen per school. Schoolbesturen kunnen daar dus mee blijven rekenen. Voorheen zat er in het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid een deel van de middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. Die middelen zijn daar uitgehaald en zitten in het bedrag, net als het stuk onderwijsachterstandsgeld dat in de materiële instandhouding zit. Alle ‘losse’ elementen zitten nu in het hierboven genoemde bedrag van 523,71 euro.
 • Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is opgehoogd met 64,53 euro per leerling. Vakbond CNV Onderwijs is met onderwijsminister Arie Slob een kasschuif overeengekomen, waardoor een hoger bedrag aan werkdrukmiddelen eerder beschikbaar is. Hiermee is vanaf 2019-2020 per leerling 220,08 euro beschikbaar in plaats van 155,55 euro. Dit bedrag zal dan tot en met 2022-2023 beschikbaar zijn. Pas in schooljaar 2023-2024 komt naar verwachting het volledige bedrag ter beschikking van structureel circa 283 euro per leerling. Dat is twee jaar later dan vóór het akkoord van CNV Onderwijs met Slob.

Let op: voor fusies van scholen per 1 augustus 2019 geldt voor de berekening van de fusiecompensatie het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Er komt binnenkort in onze online Toolbox een update van de tool voor het vaststellen van de fusiecompensatie.

Tweede en definitieve regeling

In september zal de Tweede Regeling bekostiging PO 2019-2020 worden gepubliceerd. Daarin zal in ieder geval de ophoging van de bekostiging als gevolg van de toepassing van de referentiesystematiek voor 2019 worden verwerkt. In september 2020 zal de Definitieve Regeling bekostiging PO 2019-2020 worden gepubliceerd, met daarin in ieder geval de aanpassingen aan de hand van de referentiesystematiek voor 2020.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Tweede Regeling bekostiging personeel 2018-2019

De Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 is gepubliceerd. In de regeling is de ophoging vanwege de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling vanuit de referentiesystematiek 2018 verwerkt. Deze ophoging betreft de hogere cao-salarissen in het primair onderwijs.

Verder betreffen de wijzigingen in de regeling de verwerking van extra geld voor verschillende andere posten:

 • betere arbeidsvoorwaarden (extra verhoging lerarensalarissen);
 • verhoging kleinescholentoeslag;
 • aanpak werkdruk;
 • bezoek aan Rijksmuseum.

Nu zijn alle personele middelen voor het schooljaar 2018-2019 bekend.

In september 2019 zal de definitieve regeling bekostiging 2018-2019 worden gepubliceerd, met daarin de verwerking van de referentiesystematiek voor 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Definitieve Regeling bekostiging 2017-2018 gepubliceerd

De definitieve Regeling bekostiging 2017-2018 is gepubliceerd. Hieronder staat puntsgewijs wat belangrijke punten uit de regeling zijn.

 • De loonbijstelling over 2018 bedraagt 2,6 procent. Deze wordt over het gehele budget toegepast.
 • Doordat de CAO PO 2018-2019 is afgesloten, is de door het kabinet toegezegde 270 miljoen euro per jaar beschikbaar, waarover ook loonbijstelling (de hierboven genoemde 2,6 procent) wordt uitgekeerd. Circa 180 miljoen euro daarvan wordt verwerkt in de budgetten voor het schooljaar 2017–2018. Het resterende bedrag wordt verwerkt in de budgetten voor het schooljaar 2018–2019 (waarvan de regeling in september volgt).
 • Voor de verhoging van de kleinescholentoeslag is in 2018 10 miljoen euro beschikbaar. Circa 8,3 miljoen euro daarvan is reeds in het budget voor het schooljaar 2018–2019 verwerkt (dat was al in maart). De resterende 1,7 miljoen euro is verwerkt in het gedeelte Personeel en Arbeidsmarkt (P&A) van het budget voor het schooljaar 2017-2018.
 • De betaling aan de schoolbesturen volgt in september. Dit is van belang voor de uit te keren hogere salarissen en bonussen op basis van de nieuwe CAO PO.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl