Sectorakkoord voortgezet onderwijs geactualiseerd

Het geactualiseerde sectorakkoord voortgezet onderwijs bouwt voort op het Sectorakkoord 2014-2017 – Klaar voor de toekomst, samen werken aan onderwijskwaliteit.

Het geactualiseerde sectorakkoord zet voor de komende jaren in op zeven ambities. Hieronder kunt u zien welke ambities dat zijn. Er staat kort bij vermeld wat de doelstelling zoal inhoudt. Voor de volledige beschrijving kunt u het geactualiseerde sectorakkoord downloaden.

 • Ambitie 1. Uitdagend onderwijs voor elke leerling
  Alle leerlingen worden – via vormen van onderwijs op maat – uitgedaagd in het onderwijs. Het landelijk percentage zittenblijvers is in 2020 gedaald van 5,8 tot 3,8 procent. Vanaf dat jaar zit geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zonder passend onderwijs.
 • Ambitie 2. Eigentijdse voorzieningen
  Scholen benutten – in aansluiting op hun curriculum – de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leermiddelen optimaal voor hun onderwijs.
 • Ambitie 3. Brede vorming voor alle leerlingen
  Scholen zijn actief aan de slag met de ontwikkeling van hun curriculum, dat recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Hiertoe behoort versterking van het burgerschapsonderwijs.
 • Ambitie 4. Partnerschap in de regio
  Schoolbesturen werken in de regio samen aan het realiseren van hun maatschappelijke opdracht en maken hier gezamenlijk afspraken over. Hierbij betrekken zij het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden.
 • Ambitie 5. Scholen als lerende organisaties
  Het streven is dat het aantal plekken op opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs in 2020 met 2200 tot 4000 is toegenomen. Startende leraren en schoolleiders krijgen een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma, als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid.
 • Ambitie 6. Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en
  personeelsontwikkeling
  Schoolbesturen stemmen hun personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders.
 • Ambitie 7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht
  Schoolbesturen hebben hun governance op orde en leggen verantwoording af over de resultaten die zij leveren. Bovendien hebben ze hun kwaliteitszorg op orde en streven ze naar een zo hoog mogelijk niveau boven basiskwaliteit.

Lees meer…

Sectorakkoorden hebben nog te weinig effect

De sectorraden PO-Raad en VO-raad moeten er harder aan trekken om de kwaliteitszorg in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Er wordt volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW al wel veel gedaan, maar de effecten daarvan zijn volgens hem nog niet echt zichtbaar.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Dekker dat in 2014 in de sectorakkoorden met de PO-Raad en VO-raad ambities zijn afgesproken wat betreft uitdagend onderwijs, maatwerk, professionalisering en maatwerk.

Het gaat volgens Dekker goed bij het uitdagender maken van het onderwijs en het realiseren van maatwerk, maar bij de professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurders en de verbetercultuur zijn de effecten volgens hem ‘nog niet in alle tussenresultaten zichtbaar’.

Aandachtspunten in uitvoering sectorakkoorden

Hij ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister. Bovendien zijn er minder (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris signaleert echter ook dat de voortgang tegenvalt als het gaat om de beheersing van didactische en differentiatievaardigheden van docenten. ‘Daarnaast is op het gebied van kwaliteitszorg op school- en bestuursniveau in het primair onderwijs
nog winst te behalen en zijn voor het verbeteren van het opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs stappen gezet, maar blijft de doorwerking naar het niveau van de klas een aandachtspunt’, aldus Dekker.

Sectorakkoorden leiden tot ‘cultuuromslag’

De grote meerderheid van de schoolbestuurders is bezig om de ambities in de sectorakkoorden voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs te vertalen naar de eigen scholen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van een ‘cultuuromslag’.

‘Leraren, schoolleiders en bestuurders sturen sterker op kwaliteit en kwaliteitszorg. In po en vo neemt het opbrengstgericht werken toe. Ook staat het thema onderwijs op maat met eigentijdse voorzieningen hoog op de agenda’, aldus de staatssecretaris in zijn brief over de voortgang van de sectorakkoorden.

Hij gaat onder het kopje ‘Meer onderwijs op maat’ onder andere in op nieuwe toepassingen van ICT in het primair en voortgezet onderwijs, het terugdringen van het aantal zittenblijvers en in verband met dat laatste ook op het toenemend aantal zomerscholen.

‘Er zijn dus veel mooie ontwikkelingen. Toch is er op een aantal terreinen ook nog extra inzet nodig de komende periode’, aldus Dekker. Hij noemt drie aandachtsgebieden:

 1. Een verbetercultuur die doorwerkt in de klas
 2. Implementatie op maat en scholen aan het roer
 3. Schoolleiders die leiderschap tonen

In 2016 zal Dekker de Tweede Kamer opnieuw informeren over de resultaten die zijn geboekt bij de uitvoering van de sectorakkoorden.