Slob positief over voortgang sectorakkoorden

Leraren in het primair en voortgezet onderwijs maken meer gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal. Dat is een positieve ontwikkeling voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgangsrapportage over de sectorakkoorden voor het primair en voortgezet onderwijs.

‘In het primair onderwijs zien we positieve ontwikkelingen op het vlak van uitdagend onderwijs. Zo wordt er veel gebruikgemaakt van digitaal leermateriaal in de les en is er voldoende aandacht voor het onderzoekend leren van leerlingen’, aldus Slob. Over het voortgezet onderwijs meldt hij dat ook daar ‘leraren bij het voorbereiden of geven van lessen meerdere ICT-toepassingen gebruiken’.

Professionalisering

Op het vlak van professionalisering signaleert Slob dat nagenoeg alle schoolleiders in het primair onderwijs zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Het opleidingsaanbod voor schoolleiders wordt volgens hem goed afgestemd op de vraag van scholen en schoolbesturen.

Wat de professionalisering binnen het voortgezet onderwijs betreft, ziet Slob dat het aantal plekken op opleidingsscholen zeer sterk is gegroeid. ‘Ook het aandeel vmbo-docenten dat beschikt over kennis van de actuele beroepspraktijk en de opleidingsmogelijkheden hiervoor in het vervolgonderwijs is flink toegenomen’, zo staat in zijn brief.

(Zeer) zwakke scholen

Een ander punt dat hierin aan bod komt, is dat in het primair onderwijs het aandeel (zeer) zwakke scholen dat zich binnen een jaar verbetert, zeer sterk is toegenomen. ‘Het is echter belangrijk om er naar te blijven streven dat alle (zeer) zwakke scholen zich binnen een jaar verbeteren’, zo benadrukt de minister.

In het voortgezet onderwijs is volgens de minister ook voortgang geboekt met onvoldoende en zeer zwakke afdelingen die zich verbeteren. Het blijft volgens hem belangrijk om hieraan te blijven werken. ‘Doelstelling is immers dat in 2020 alle onvoldoende en zeer zwakke afdelingen zich binnen één jaar respectievelijk twee jaar verbeteren’, aldus Slob.

Zie ook:

Sectorakkoorden hebben nog te weinig effect

De sectorraden PO-Raad en VO-raad moeten er harder aan trekken om de kwaliteitszorg in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Er wordt volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW al wel veel gedaan, maar de effecten daarvan zijn volgens hem nog niet echt zichtbaar.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Dekker dat in 2014 in de sectorakkoorden met de PO-Raad en VO-raad ambities zijn afgesproken wat betreft uitdagend onderwijs, maatwerk, professionalisering en maatwerk.

Het gaat volgens Dekker goed bij het uitdagender maken van het onderwijs en het realiseren van maatwerk, maar bij de professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurders en de verbetercultuur zijn de effecten volgens hem ‘nog niet in alle tussenresultaten zichtbaar’.

Aandachtspunten in uitvoering sectorakkoorden

Hij ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister. Bovendien zijn er minder (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris signaleert echter ook dat de voortgang tegenvalt als het gaat om de beheersing van didactische en differentiatievaardigheden van docenten. ‘Daarnaast is op het gebied van kwaliteitszorg op school- en bestuursniveau in het primair onderwijs
nog winst te behalen en zijn voor het verbeteren van het opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs stappen gezet, maar blijft de doorwerking naar het niveau van de klas een aandachtspunt’, aldus Dekker.

Sectorakkoorden leiden tot ‘cultuuromslag’

De grote meerderheid van de schoolbestuurders is bezig om de ambities in de sectorakkoorden voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs te vertalen naar de eigen scholen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van een ‘cultuuromslag’.

‘Leraren, schoolleiders en bestuurders sturen sterker op kwaliteit en kwaliteitszorg. In po en vo neemt het opbrengstgericht werken toe. Ook staat het thema onderwijs op maat met eigentijdse voorzieningen hoog op de agenda’, aldus de staatssecretaris in zijn brief over de voortgang van de sectorakkoorden.

Hij gaat onder het kopje ‘Meer onderwijs op maat’ onder andere in op nieuwe toepassingen van ICT in het primair en voortgezet onderwijs, het terugdringen van het aantal zittenblijvers en in verband met dat laatste ook op het toenemend aantal zomerscholen.

‘Er zijn dus veel mooie ontwikkelingen. Toch is er op een aantal terreinen ook nog extra inzet nodig de komende periode’, aldus Dekker. Hij noemt drie aandachtsgebieden:

  1. Een verbetercultuur die doorwerkt in de klas
  2. Implementatie op maat en scholen aan het roer
  3. Schoolleiders die leiderschap tonen

In 2016 zal Dekker de Tweede Kamer opnieuw informeren over de resultaten die zijn geboekt bij de uitvoering van de sectorakkoorden.