Minister mag falende schoolbestuurder niet wegsturen

De minister krijgt niet de bevoegdheid om falende schoolbestuurders weg te sturen. Een motie van de SP en de VVD die dat mogelijk moest maken, heeft het in de Tweede Kamer niet gehaald.

Onderwijsminister Arie Slob werkt al aan een wet die het mogelijk moet maken om in het geval van wanbeheer snel in te grijpen bij het bevoegd gezag. Hij had de motie van de SP en VVD ontraden, omdat die volgens hem botste met de Algemene Wet Bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek.

André Postema

De afgekeurde motie was voortgevloeid uit de ergernis over voormalig bestuurder van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en oud-PvdA-Eerste Kamerlid André Postema. Die bleef ondanks het examendebacle bij VMBO Maastricht in juni 2018 nog maandenlang op zijn post, terwijl zo’n beetje iedereen vond dat weg moest.

Uiteindelijk trad Postema in november 2018 terug als bestuursvoorzitter van LVO. Zijn opvolger is de Fransman Eugène Bernard. Die was eerder bestuursvoorzitter van de Brabantse vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

Nog groter tekort bij openbaar onderwijs Rotterdam

Het openbaar onderwijs in Rotterdam heeft het jaar 2012 afgesloten met een negatief resultaat dat nog groter is dan al werd gevreesd. In het jaarverslag van de Stichting BOOR staat een tekort vermeld van 12,5 miljoen euro.

BOOR had in 2012 gerekend op een tekort van 1,5 miljoen euro. In februari stond in de rapportage van de toen inmiddels vertrokken bewindvoerder Hans van der Vlist dat het tekort circa 7 miljoen euro zou zijn. Nu de verantwoordingsstukken van BOOR zijn verstuurd aan de gemeente Rotterdam, blijkt het tekort nog groter: 12,5 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaak van het gapende financiële gat is volgens BOOR ‘het feit dat er onvoldoende sturing mogelijk is gebleken op het behalen van financiële resultaten’. Dit werd bemoeilijkt door onder andere het ontbreken van betrouwbare managementinformatie en dito tussentijdse financiële rapportages. ‘De overschrijdingen zijn met name ontstaan op het gebied van personeel, inhuur van derden, huisvestingskosten en opleidingskosten’, aldus BOOR.

Te voorzichtig en te ambitieus…
Uit de reality check op de haalbaarheid van de begroting 2013 blijkt dat die op onderdelen ‘voorzichtig’ is geweest, met name aan de inkomstenzijde. Bovendien was een aantal taakstellingen te ambitieus om geheel te realiseren zonder aanvullende maatregelen. In de afgelopen periode zijn volgens BOOR acties in gang gezet, waardoor het resultaat beter moet uitpakken dan de nu berekende prognose. Hiermee doelt het bestuur op ingrijpende bezuinigingen.

Uitgangspunt bij de bezuinigingen is, zo meldt BOOR, om het primaire proces ongemoeid te laten. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de scholen wordt gewaarborgd. ‘Het betekent wel dat het werk met minder mensen gedaan moet worden. Het aantal leerlingen per leerkracht zal licht stijgen. Het blijft echter ruim onder de norm die ten grondslag ligt aan de berekening van de bekostiging van het ministerie’, aldus BOOR.

Het bestuur meldt dat personeelsleden met een vast contract niet zullen worden ontslagen. Werknemers met een in- en doorstroomregeling verliezen wel hun baan, omdat de gemeente Rotterdam de bekostiging van deze mensen stopzet.

Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat van BOOR ook in 2013 negatief zijn. Pas daarna zal er naar verwachting weer in zwarte cijfers geschreven kunnen worden.

Wim Blok…
De chaos bij BOOR is ontstaan onder het vorige bestuur onder leiding van Wim Blok. In mei vorig jaar werd bekend dat hij niet meer te handhaven was. Sinds 1 oktober werkt hij niet meer voor het openbaar onderwijs in Rotterdam. Sinds januari is oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB algemeen bestuurder van BOOR. Huub van Blijswijk, die van Lucas Onderwijs in Den Haag afkomstig is, begint op 1 augustus als voorzitter van het dagelijks bestuur van BOOR. Het nieuwe bestuur moet de rommel die Wim Blok heeft achtergelaten opruimen.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Philip Geelkerken.

Onvrede over noodzakelijke bezuiniging Rotterdam

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Kruidenhoek in Rotterdam vreest voor een neerwaartse spiraal nu de Stichting BOOR fors moet bezuinigen.

In de gratis krant Metro komt voorzitter Roy van der Knaap van de medezeggenschapsraad van obs De Kruidenhoek aan het woord: ‘Door de bezuinigingen moet de school inleveren op buitenschoolse activiteiten en het netjes houden van het gebouw. Waar nu iemand de wc-rollen ophangt of de telefoon opneemt, moet straks een docent dat doen. Ouders die een school zoeken, verwachten een nette school. En met deze bezuinigingen verdwijnen alle dingen die een school aantrekkelijk maken. We zijn bang dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen.’

Uit balans
De bezuinigingen bij de Stichting BOOR volgen op het jarenlange bestuurlijke en financiële wanbeheer onder de vertrokken voorzitter Wim Blok. De nieuwe algemeen bestuursvoorzitter Philip Geelkerken legt in een interview met magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs uit dat de stichting jarenlang meer geld uitgaf dan er binnenkwam.

‘De bruidsschat die met de bestuurlijke verzelfstandiging werd meegegeven, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Binnen BOOR heb je het al snel over grote bedragen, omdat we een omzet hebben van ongeveer 250 miljoen euro per jaar. De structurele bezuiniging die we nu met z’n allen moeten realiseren, is er een van ruim 3 procent. Begrijp me goed: dat is uitermate pijnlijk, vooral voor iedereen die voor de klas staat en met hart en ziel bij het onderwijs is betrokken, maar we ontkomen er niet aan.’

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven komt volgens Geelkerken vooral doordat er structureel te veel personeel werd aangenomen. Als BOOR op de oude voet zou doorgaan, dan komt volgens hem al snel de continuïteit van de hele organisatie in gevaar.

Reisjes en bouwfraude
De onvrede op de werkvloer in Rotterdam heeft ook te maken met het feit dat het bestuur jarenlang te veel geld uitgaf. Zo declareerde oud-bestuursvoorzitter Wim Blok zeker 110.000 euro voor buitenlandse reizen, onder andere naar China, Brazilië en Canada. Het is zeer de vraag of die reizen ooit iets hebben bijgedragen aan de kwaliteit van het openbaar onderwijs in de Maasstad. Bovendien werd er bij BOOR bouwfraude gepleegd. Daar loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar.