Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), klacht over verzuimmelding bij leerplichtambtenaar kennelijk ongegrond. De school heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden.

Ouders hebben hun zoon ziekgemeld bij de praktijkschool. De dag daarna hebben zij de school meegedeeld dat hun zoon naar het buitenland was vertrokken om daar zijn opleiding te vervolgen. De [...]

Commissie van beroep fundering onderwijs, Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; klachten van ouder en niet meewerken aan competentie-onderzoek zijn voldoende reden voor schorsing.

De werknemer is leraar. De werkgever heeft al enige tijd aanmerkingen op het functioneren van de werknemer. Hij wil dat deze een competentie-onderzoek ondergaat, maar dat wil de werknemer niet. [...]