Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:2838: Verwijdering leerling vanwege grensoverschrijdend gedrag van school voor voortgezet onderwijs houdt stand. Ouders werken niet mee aan onderzoek naar ondersteuningsbehoefte en inzetten van begeleiding.

Vanaf het tweede leerjaar havo volgt een leerling onderwijs aan een school voor regulier voortgezet onderwijs (schooljaar 2018-2019). De leerling heeft daarvoor op twee andere scholen onderwijs gevolgd. In de periode van november 2018 tot en met maart 2020 wordt de...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005314: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Twee leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het gedrag van de ouders. Ouders menen dat het mogelijk is om sluitende afspraken te maken met de school en dat de communicatie (hierdoor) kan worden verbeterd, maar de school heeft hierin geen...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109623: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand blijven

De vierjarige leerling wordt door zijn ouders aangemeld op een reguliere school. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en vraagt een tlv aan. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-so toe. De Commissie adviseert het bestreden...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 109455: Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had zich niet van een oordeel over de toelaatbaarheid mogen onthouden en de leerling dient tot een cluster 2-school te worden toegelaten

Een leerling van zes jaar heeft nog nooit onderwijs gevolgd. Basisscholen laten hem niet toe vanwege achterstand in de taalontwikkeling. Het Audiologisch Centrum (AC) van de instelling heeft de leerling onderzocht en gediagnosticeerd met een taalontwikkelingsstoornis...