Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State:het participatiefonds heeft het vergoedingsverzoek terecht afgewezen omdat het schoolbestuur niet heeft aangetoond dat de bekostiging per de datum van beëindiging van het dienstverband gedaald is

De werknemer waar het vergoedingsverzoek betrekking op had was in dienst op basis van een aanstelling voor onbepaalde tijd als docent bewegingsonderwijs. Omdat voorzien werd dat de bekostiging per 1 augustus 2014 lager zou uitvallen werd de werknemer voor het...

Centrale Raad van Beroep: Weigering bovenwettelijke uitkering omdat een loongerelateerde WGA-uitkering is toegekend

Betrokkene was werkzaam als leraar basisonderwijs. Op 5 februari 2008 is hij door ziekte uitgevallen voor zijn werk. Bij besluit van 5 februari 2010 heeft de werkgever de betrokkene per 1 maart 2010 ontslag verleend. Aan de werknemer is met ingang van 1 maart 2010 een...

Rechtbank Midden-Nederland: Uit artikel XXII lid 1 Wwz volgt dat slechts met betrekking tot opzeggingen die hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2015 het tot die datum geldende recht van toepassing is

Werkgever en werknemer hebben drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten ter ‘’’voorziening in tijdelijke vacature’’ Werknemer (hierna verzoeker) was aangesteld in de functie van leermeester. Bij brief van 29 april 2015 bevestigt werkgever dat de...