Commissie van Beroep VO, 109049: Verzet ongegrond. De Commissie volgt het oordeel van de voorzitter dat het verzoek tot herziening van een uitspraak ongegrond is

De werkgever heeft de werknemer eind 2016 een schriftelijke berisping opgelegd vanwege het niet volgen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De werknemer heeft daartegen beroep ingesteld bij de Commissie. De Commissie heeft het beroep op 16 mei 2017...

Commissie van Beroep funderend onderwijs- Beroep tegen berisping ongegrond. Het op eigen initiatief en zonder overleg afwijken van het programma van Toetsing en Afsluiting kan de belangen van de leerlingen en de school schaden.

Een docent heeft twee van de toetsen, die het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voorschrijft, niet afgenomen, zonder dat hij daarover vooraf met een leidinggevende of de examencommissie had overlegd. De werkgever legt hem een berisping op. Het PTA is een...

Commissie van Beroep, 108685 en 108687: Beroepen van twee werknemers tegen hun overplaatsing gegrond: de besluiten zijn niet zorgvuldig tot stand gekomen en de feitelijke onderbouwing (conflictsituatie) ontbreekt

Naar aanleiding van een anonieme melding bij de vertrouwenspersoon over roddelgedrag van een aantal collega’s, spreekt de werkgever het hele team aan. Er volgen meerdere (team)gesprekken. In een van die gesprekken doet de teamleider de uitspraak ‘zij eruit...

Commissie van Beroep VO, 108741: Verzet tegen beslissing van de voorzitter, dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk is wegens overschrijding van de beroepstermijn, is ongegrond

De werknemer heeft van zijn werkgever een besluit over onthouden promotie gekregen. Hij is het daar niet mee eens en stelt beroep in. Het beroep is buiten de geldende termijn van 6 weken ingediend. De Voorzitter van de Commissie verklaart het beroep kennelijk...

Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond; de inhoud van de emailwisseling tussen de docent en een minderjarige leerlinge was voldoende reden om een onderzoek in te stellen

Een werknemer is geschorst nadat een minderjarige leerlinge melding had gedaan over grensoverschrijdend gedrag en uitlatingen van de werknemer. De werknemer heeft in de kerstvakantie e-mailcontact met de leerlinge gehad en de werkgever heeft de inhoud van deze...