Commissie van beroep funderend onderwijs, 109482: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De inhoud van een aan een collega gestuurd WhatsApp-bericht was geen reden om de werknemer te schorsen

De werknemer heeft regelmatig (WhatsApp-)contact met een collega over onder andere hun werktijdfactor, omdat zij beiden van mening zijn dat zij recht hebben op een hogere werktijdfactor. Als de jaartaken van de medewerkers voor het volgende schooljaar bekend worden...

Commissie van Beroep funderend onderwijs,109462: Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten dat de Commissie het beroep gegrond zal verklaren

De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar ook op aan en verwacht van de werknemer dat hij zich gaat verbeteren. De werknemer stelt dat er nooit formele klachten zijn ingediend, dat hij de klachten nooit op schrift...

Commissie van Beroep PO,109349: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk

De werknemer is werkzaam als directeur. Haar kinderen maken gebruik van het onderwijs en de opvang van een andere school van de werkgever. Op enig moment besluit de werknemer het contract voor de opvang van haar kinderen op te zeggen. Doordat de werknemer daar niet...

Commissie van Beroep VO, 109195: Beroep tegen berisping gegrond. De woordenwisseling met een collega levert plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werknemer heeft al jaren problemen met de onderwijsassistent over de uit te voeren werkzaamheden. De onderwijsassistent functioneert volgens de werknemer niet naar behoren. Dat meldt hij aan de werkgever, maar de werkgever onderneemt daarop geen actie. Uiteindelijk...

Commissie van Beroep VO, 109135: Beroep tegen berisping gegrond. De uitlatingen van de werknemer tegenover de leerling leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werkgever verwijt de werknemer dat zij tegen een leerling zou hebben gezegd dat de leerling kon kiezen: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De werkgever vindt dat er sprake is van plichtsverzuim en legt de werknemer een schriftelijke berisping op. De...