Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): Voor de beoordeling van het bekostigingsniveau van de tlv voor een leerling met ernstige meervoudige beperking, mag het samenwerkingsverband uitgaan van de landelijke EMB-regeling en de EMB-richtlijn.

Een leerling is bekend met een combinatie van leertaak-gedragsproblemen in combinatie met Asperger. Hij zit al langere tijd thuis. Met pgb-gelden wordt de leerling intensief begeleid naar reguliere schoolgang. De vso-school wil dit traject overnemen en de leerling...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): Een leerling in het vso met het uitstroomprofiel dagbesteding, stroomt als regel uit als hij niet meer leerplichtig is (18) en een plaats krijgt in een instelling voor dagactiviteiten

De leerling is 19 jaar en aan het einde van het schooljaar verliep zijn toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Zijn ouders verlangen een nieuwe tlv omdat zij vinden dat er een recht op onderwijs bestaat tot het einde schooljaar waarop de leerling 20 wordt.Volgens de...

Geschillencommissie passend onderwijs: Als de school na bezwaren van ouders het ontwikkelingsperspectief aanpast, moet zij dit duidelijk met ouders bespreken en aangeven dat zij vervolgens het ontwikkelingsperspectief vaststelt.

Een ouder is het niet eens met het door de so-school opgestelde ontwikkelingsperspectief voor haar dochter. Hiertegen heeft de ouder een verzoekschrift ingediend.  In het op overeenstemming gerichte overleg heeft de ouder bezwaren geuit tegen het...