Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De klacht is niet ontvankelijk omdat de Commissie geen klachten over schadevergoeding behandelt en ook niet over gebeurtenissen die zich afspeelden jaren nadat een leerling van school is gegaan

Volgens een vader heeft de directeur van de basisschool ten onrechte een melding gedaan bij het AMK. Jaren later dient de vader een verzoek tot schadevergoeding in bij het schoolbestuur. Dat heeft negatief beslist op het verzoek. De vader dient hierover een klacht in...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: De Commissie verleent geen toestemming om het fusiebesluit te nemen, omdat het bevoegd gezag de procedurele voorschriften van de Wms onvoldoende heeft nageleefd.

Een bevoegd gezag wil een van zijn basisscholen, een kleine dorpsschool, samenvoegen met een andere basisschool. De medezeggenschapsraad (MR) stemt niet in met het fusievoorstel. Het bevoegd gezag legt een instemmingsgeschil voor aan de Commissie. De Commissie komt...

Gerechtshof Amsterdam-Ondernemingskamer: Er zijn in een medezeggenschapsreglement meer beperkingen aan verkiesbaarheid toegestaan dan uitsluitend de in artikel 24 lid 4 onder a Wms genoemde beperking.

Het College van Bestuur van een Stichting voor voortgezet onderwijs (hierna: CvB) is in beroep gekomen tegen de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen (uitspraak 107381). In deze uitspraak heeft de Commissie geoordeeld dat de Wms geen ruimte biedt om in...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Het bevoegd gezag heeft niet in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot zijn besluit over de directiestructuur kunnen komen, omdat onvoldoende gewicht is toegekend aan het belang van draagvlak daarvoor bij ouders en personeel

De GMR heeft negatief geadviseerd over een voorstel van het bevoegd gezag om de directiestructuur voor zijn twee basisscholen als volgt in te vullen: 0,2 fte algemene directie en 2 maal 0,3 fte locatiecoördinatoren. Het bevoegd gezag heeft vastgehouden aan zijn keuze....