Gerechtshof Amsterdam, Kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad (artikel 28 lid 2 van de WMS), waaronder ook de kosten voor het voeren van procedures bij de commissie en de Ondernemingskamer

Op 26 februari 2018 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG WMS) uitspraak in een nalevingsgeschil dat door de oudergeleding (OMR) was ingediend over de vergoeding van de kosten van advisering door een deskundige. De LCG WMS wees het verzoek van de OMR niet...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108042/108145: Adviesgeschillen en nalevingsgeschil over competentieprofiel en sollicitatiecommissie benoeming waarnemend bestuurder, en over ontslag bestuurder.

Bij een tweehoofdig College van Bestuur ontstond een vacature voor bestuurder.  De RvT vroeg de GMR om advies over de benoeming van een waarnemend bestuurder. De GMR maakte geen gebruik van zijn adviesrecht en de RvT benoemde de waarnemend bestuurder.  De RvT had voor...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 107975 – 18.02: Instemmingsgeschil. Verzoek van bevoegd gezag om vervangende instemming voor vaststellen van het formatieplan is niet-ontvankelijk; het verzoek is gedaan terwijl het besluit reeds rechtsgeldig is

De PMR stemt niet in met het voorgenomen formatieplan 2017-2018. Het bevoegd gezag verzoekt de Commissie om het formatieplan vast te mogen stellen. Het bevoegd gezag is niet-ontvankelijk in zijn verzoek. Het besluit waarvoor het bevoegd toestemming vraagt om het te...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 9 januari 2018, 107862 – 18.01: Instemmingsgeschil en nalevingsgeschil. De OPR heeft geen instemmingsrecht op een wijziging van de rechtsvorm van het samenwerkingsverband. Het verzoek tot naleving is afgewezen

Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband heeft besloten de rechtsvorm van het samenwerkingsverband te wijzigen van een stichting in een vereniging. Het ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband geeft een beschrijving van onder meer de rechtsvorm van het...