Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Instemmingsgeschil over lessentabel en formatieplan; het bevoegd gezag heeft onvoldoende informatie aan de (P)DR gegeven zodat de Commissie geen toestemming geeft de besluiten te nemen

Het bevoegd gezag verwacht een negatief resultaat over 2016. Daarom acht het structurele ingrepen nodig op alle niveaus binnen de school. Dit heeft onder andere geleid tot voorstellen tot wijziging van de lessentabel en van het formatieplan. De (P)DR (de deelraad en...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: de Commissie geeft geen toestemming om het bestuursformatieplan vast te stellen omdat het schoolondersteuningsprofiel en het schoolplan niet met inachtneming van de medezeggenschap zijn gewijzigd

De PMR van een sbo-school stemt niet in met het voorstel om de functie van logopedist op te heffen. De PGMR verleent geen instemming aan het voorgelegde bestuursformatieplan vanwege de opheffing van de functie van logopedist. Het bevoegd gezag verzoekt de Commissie om...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de directeur van de school van haar taken is ontheven en dat het bevoegd gezag voornemens is haar te schorsen. De MR meent dat daarmee ook een besluit is genomen over een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Omdat het instemmingsrecht ten aanzien van de invoering van het vijf-gelijke-dagen-onderwijs-model toekomt aan de oudergeleding van de GMR, is het verzoek van de oudergeleding van de MR aan de Commissie niet ontvankelijk

De GMR heeft ingestemd met het voorstel om voor alle scholen van het bevoegd gezag gelijke onderwijstijden in te voeren. De oudergeleding van een MR (OMR) legt een instemmingsgeschil aan de Commissie voor omdat zij meent dat zij instemmingsrecht heeft. De Commissie...