Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Het besluit om de premie voor de IPAP-regeling voortaan voor eigen rekening van de werknemers te laten komen is een wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (art. 11, lid 1 aanhef en onder b Wms) waarvoor de MR adviesrecht heeft.

Het bevoegd gezag heeft in 2005 een regeling getroffen voor een aanvullend invaliditeitspensioen voor de werknemers. Het bevoegd gezag betaalt de premie rechtstreeks aan de verzekeraar. Vanwege bezuinigingen heeft het bevoegd gezag besloten de premie voortaan door de...

Landelijke Commissie voor Geschillen Wms, 10 mei 2016, 107152: instemmingsrecht MR bij vaststellen/wijzigen lessentabel; geen medezeggenschap op basis van gewoonterecht.

In geschil is of de vaststelling of wijziging van de lessentabel neerkomt op de vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling dan wel de vaststelling of wijziging van het lesrooster (vo).De lessentabel is een...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Het bevoegd gezag heeft in redelijkheid in afwijking van het advies van de GMR tot vaststelling van de Plaatsingswijzer kunnen komen, omdat de gebreken in de procedure en de argumenten om negatief te adviseren niet voldoende zwaarwegend zijn.

Het bevoegd gezag heeft aan de GMR een voorstel voor advies voorgelegd over de Plaatsingswijzer 2015-2016, een regeling over de overstap van kinderen van basisonderwijs naar voorgezet onderwijs. De GMR heeft negatief geadviseerd en het bevoegd gezag heeft de...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: De LCG WMS verleent vervangende instemming aan het formatieplan, omdat de PMR zijn instemming heeft onthouden op grond van een argument dat het taakbeleid raakt en niet het formatieplan.

De PMR stemde niet in met het formatieplan omdat daarin voor de docentenformatie is uitgegaan van een jaartaak met 36 lesweken terwijl er volgens de PMR in feite 37,8 lesweken zijn. Partijen zijn het erover eens dat de formatie al sinds jaren op dezelfde manier en...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Het verzoek om vervangende instemming van de Commissie met het voorgestelde formatieplan van school is niet-ontvankelijk omdat de formatie van de school al volledig is vastgelegd in het bestuursformatieplan dat met instemming van de PGMR is vastgesteld.

Het bevoegd gezag heeft de PMR een voorstel ter instemming voorgelegd over de formatie die in het bestuursformatieplan aan de school is toebedeeld. De PMR heeft instemming geweigerd. Daarop heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht om vervangende instemming. De...