GPO, 42836: Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond. Het druist tegen de wettelijke systematiek van passend onderwijs in om het verzoek tot aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte te weigeren.

Een leerling woont sinds oktober 2022 in Nederland. In het buitenland heeft de leerling op een school voor speciaal onderwijs (so-school) gezeten. Moeder heeft zich tot het samenwerkingsverband gewend om voor haar zoon een passende onderwijsplek te vinden. Het...

LKC, 39007: Klacht over onder meer doorsturen e-mail naar ex-partner en niet adequaat informeren. De school had de e-mail van vader niet moeten doorsturen naar de ex-partner.

Na een gesprek aan het begin van het schooljaar met ouders en de leerling stuurt de directeur een e-mail aan ouders, waarin zij vraagt om informatie die van belang is voor een goed verlopend schooljaar voor de leerling, met haar als directeur en in cc met elkaar te...

Landelijke Klachtencommissie, 28414: Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder ongegrond. Klacht over niet ontvangen volledige leerlingdossiers gegrond. De school moet het dossier opschonen.

Een vader is gescheiden van de moeder van zijn kinderen. Zij hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. Zijn twee kinderen volgen onderwijs op de school. De vader vraagt om een kopie van de leerlingdossiers en ontvangt van de school een uitdraai. De leerlingdossiers bevatten...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2022015313: Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) voert in het kader van een omgangsregeling een onderzoek uit. De moeder geeft de school van haar dochter op als informant. De school vult het vragenformulier van de Raad in. De moeder vindt dat de school onjuiste en...