Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Een vader gaat een relatie aan met een leerkracht. Dat schooljaar zat de zoon bij die leerkracht in de groep. De dochter zou ook nog twee jaar bij de leerkracht in de groep komen. De moeder, die met de vader getrouwd is, klaagt erover dat de leerkracht geen...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), klacht over verzuimmelding bij leerplichtambtenaar kennelijk ongegrond. De school heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden.

Ouders hebben hun zoon ziekgemeld bij de praktijkschool. De dag daarna hebben zij de school meegedeeld dat hun zoon naar het buitenland was vertrokken om daar zijn opleiding te vervolgen. De school heeft bij de leerplichtambtenaar een melding gedaan van een vermoeden...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht van voorzitter ouderraad over directeur ongegrond. De directeur hoeft niet in te grijpen bij verkiezing voorzitter.

Tijdens een vergadering van de ouderraad is, buiten de agenda om, gesproken over de ambities voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Naar aanleiding van de uitkomst van dat gesprek heeft de ouderraad gestemd over de voorzittersfunctie. Er waren...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over handelwijze leerkracht en directeur kennelijk niet-ontvankelijk. Het bestuur heeft de klacht zelf materieel al gegrond verklaard.

Ouders hebben bij de Commissie een klacht ingediend over een leerkracht en de directeur van de school. Het schoolbestuur heeft daarna de mogelijkheid gekregen de klacht af te handelen. De ouders zijn niet tevreden met de uitkomst van de klachtafhandeling en willen een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen.

Ouders klagen erover dat de school geen veilige schoolomgeving aan hun zoon heeft geboden.Zij stellen dat hun zoon al jarenlang werd gepest door een klasgenoot. De ouders hebben een leerkracht in mei 2019 verteld over een pestincident door een klasgenoot. In juni 2019...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over behandeling en begeleiding leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft, moet de school duidelijke afspraken over de begeleiding maken of een groeidocument opstellen.

Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter niet goed heeft begeleid. Ook klaagt zij over de negatieve benamingen die de school over haar dochter heeft opgenomen in het leerlingendossier. Verder is de moeder het niet eens met het besluit van de school om de...