Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven vanwege inhoudelijke en formele tekortkomingen.

Een leerling staat ingeschreven op een basisschool, maar gaat 9 dagdelen per week naar een dagbesteding bij een organisatie die specialistische begeleiding biedt. Het samenwerkingsverband kent hem een tlv-so toe. Moeder kan zich hier niet in vinden en maakt bezwaar....

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De beslissing is inhoudelijk juist maar moet nog worden voorzien van een nieuwe deskundigenverklaring en een draagkrachtige motivering.

De leerlinge volgt onderwijs in een specialistische groep, verbonden aan een Pedologisch Instituut. Haar gedrag vraagt veel begeleiding en de school vraagt een tlv aan. Er zitten formele gebreken aan het besluit. Er is geen inhoudelijke toelichting op de tlv...

Geschillencommissie passend onderwijs, de school mag vanwege een combinatie van incidenten besluiten de leerling te verwijderen. Verzoek ongegrond.

De leerling zit in de eindexamenklas van het vmbo. De leerling is een aantal keer bij incidenten betrokken geweest. Na opnieuw een incident met de leerling, gevolgd door een incident met de vader van de leerling, beslist de school om de leerling te verwijderen. De...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Een leerling is op vierjarige leeftijd ingeschreven bij een reguliere basisschool. De school schrijft hem na vier weken weer uit. De school vindt dat er geen zorgplicht is voor de leerling, omdat hij nog niet leerplichtig is. De Commissie komt tot de volgende...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Geschil over verwijdering van een leerling van een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) wegens drugsdealen. Het verzoek is gegrond. De school van inschrijving heeft zorgplicht.

Het samenwerkingsverband en de school hebben een constructie opgezet voor eindexamenleerlingen die onderwijs volgen op het opdc. Deze leerlingen worden allemaal ingeschreven op de school, omwille van dezelfde toetsingseisen.Het opdc verwijdert een leerling wegens...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) speciaal basisonderwijs ongegrond. Omdat de geldigheidsduur van de tlv afwijkt van het beleid, moet het samenwerkingsverband het besluit voorzien van nadere motivering.

Een school voor regulier basisonderwijs verwijdert een leerling, omdat de school handelingsverlegen is. Het samenwerkingsverband kent voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) toe voor de duur van zeven jaar. Het...