Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109391: Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven mits een nader onderzoek speciaal onderwijs onderschrijft

Een leerling heeft niet onafgebroken onderwijs in Nederland gevolgd. Na terugkomst in Nederland is de leerling in een instroomgroep op een basisschool met regulier onderwijs gestart. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109249: Verzoek over feitelijke verwijdering gegrond. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt regulier onderwijs, maar de school heeft de zorgplicht onvoldoende ingevuld

De leerling vertoont gedragsproblemen en de school laat hem niet meer toe tot het onderwijs. De school zegt dat zij een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft aangevraagd, maar het samenwerkingsverband heeft geen beslissing over een tlv genomen. Verzoekers dienen een...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109281: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een deugdelijke motivering en twee zelfstandige deskundigenverklaringen

De moeder van een leerling is het oneens met een verwijzing naar het vso. Zij meent dat de beslissing niet is gebaseerd op actuele informatie over haar zoon. Ook wijst de moeder erop dat het besluit niet goed gemotiveerd is en de deskundigenverklaringen onjuist zijn...

15 juni 2020 Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: bezwaar tegen tlv-sbo kan in stand blijven omdat het sbo passend is voor de leerling.

Het samenwerkingsverband heeft een tlv-sbo afgegeven. De moeder van de leerling is van mening dat de tlv is afgegeven op basis van een onjuist observatieverslag. Het verslag is namelijk opgehangen aan een incident op een dag waarop de leerling niet op school aanwezig...

15 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: geschil over ontwikkelingsperspectief. School heeft voldoende begeleiding geboden en wijziging uitstroombestemming van havo naar mavo is voldoende onderbouwd.

Tijdens de verblijfsduur van de leerling op het opdc, wordt zijn ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld. Daarbij verandert de uitstroombestemming van havo naar mavo. De ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens. Het passende uitstroomperspectief voor de...

9 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs. Geschil over toelating tot cluster 2-onderwijs. De CvO had meer moeten doen om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De moeder van een leerling (hierna verzoekster) is van mening dat de Commissie van Onderzoek (CvO) onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van [de leerling]. Hij is weliswaar bekend met ASS, maar er is ook een vermoeden van een...