Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 108827: Bezwaar tegen korte duur van de toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband moet motiveren waarom zij een tlv afgeeft met een kortere duur dan aangevraagd

Een vso-school vraagt in overleg met ouders voor de leerling van veertien jaar met uitstroomprofiel “taakgerichte dagbesteding” een tlv aan voor de duur tot het einde van het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van twintig jaar bereikt. Conform het...

Geschillencommissie passend onderwijs,108897: Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond omdat tien weken na aanmelding zijn verstreken zonder dat de leerling, die geen andere school heeft, daarna tijdelijk is ingeschreven

Een leerling in het speciaal onderwijs wil na groep 8 naar regulier vmbo. De vmbo-school weigert de leerling en vraagt een andere vmbo-school of die de leerling kan inschrijven. Ook de tweede school schrijft niet in. Tien weken na de aanmelding gaat de eerste school...

Geschil over verwijdering leerling. Zero-tolerance-beleid ten aanzien van drugs is niet deugdelijk gepubliceerd en verwijdering is niet evenredig aan de ernst van de situatie.

Een school schrijft een leerling op verzoek van leerplicht in. De leerling valt op in zijn houding en gedrag. Als de leerling drie dagen op de school zit, treft de school in de locker van de leerling nagenoeg lege zakjes hasj of wiet in de jaszakken aan. De school...

Geschil over weigering toelating van sbo-leerling tot reguliere school. Het verzoek is gegrond, omdat de school geen andere school heeft benaderd om de leerling toe te laten.

De ouders van een sbo-leerling verzoeken een school voor regulier onderwijs om hun zoon toe te laten. De school meent dat zij niet aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen en weigert de leerling toe te laten. Ouders kunnen zich hier niet in vinden en leggen een...