Nieuwe arbeidsmarktramingen gepubliceerd

Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde regionale arbeidsmarktramingen voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd.

Het ministerie laat al jaren ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij horen regionale rapporten voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen de ramingen gebruiken bij hun arbeidsmarktbeleid.

U vindt de ramingen op de website van het ministerie:

PRO-dag over banen voor leerlingen praktijkonderwijs

De landelijke PRO-dag op 12 februari in Nijmegen gaat over de toekomst van de arbeidsmarkt voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

De PRO-dag van de Sectorraad Praktijkonderwijs zal plaatsvinden in het Pro College Nijmegen. Tot de gastsprekers behoort onderwijsminister Arie Slob. Voorafgaand aan de PRO-dag is op dezelfde locatie de algemene ledenvergadering van de sectorraad.

Deelname aan de PRO-dag is gratis. Aanmelden kan via bureau@praktijkonderwijs.nl.

Lees meer…

 

 

Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019

De Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2019 brengt regionale verschillen in de arbeidsmarkt in kaart.

In de atlas staan landkaarten, grafieken en tabellen die inzicht geven in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld over zij-instromers en regionale verschillen in de verhouding tussen mannen en vrouwen die in het primair onderwijs werken.

Het is de vierde keer dat het Arbeidsmarktplatform de Onderwijsatlas Primair Onderwijs publiceert. De atlas gaat naar schoolbesturen en scholen.

U kunt de atlas ook online bekijken.

Personeel tevreden over leidinggevenden

Wie in het primair onderwijs werkt, is over het algemeen tevreden over zijn of haar leidinggevende. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2019 van het Arbeidsmarktplatform PO.

Directeur Ton Groot Zwaaftink benadrukt dat het zeker in de huidige tijden van personeelstekorten belangrijk is dat er over het algemeen tevredenheid heerst over de leidinggevenden. ‘Personeel voelt zich blijkbaar door leidinggevenden goed begrepen en gesteund om voor de werkdruk oplossingen te vinden.’

Tevreden met werk

Uit de analyse blijkt ook dat het personeel in het primair onderwijs overwegend tevreden is met het werk. Het meest tevreden is men over de inhoud ervan, de werkzekerheid en het dienstverband. Minpunten die worden ervaren, is dat werktijden niet zelf kunnen worden bepaald. Ook zijn er zorgen over het salarisniveau.

Verder blijkt uit de arbeidsmarktanalyse dat het aantal fte aan onderwijsondersteuners tussen 2013 en 2018 met 20 procent is gestegen, tot ruim 23.830 fte. Groot Zwaaftink: ‘We ervaren in de dagelijkse praktijk dat de toename aan onderwijsondersteuners voor meer talentenmix in de teams zorgt en dat komt natuurlijk ten goede aan de leerlingen.’

Lerarentekort

Een ander punt dat uit de analyse naar voren komt, is dat het lerarentekort een probleem blijft. ‘We verwachten alleen al in 2019 een tekort van zo’n 1700 fte. Zonder beleidswijzigingen kan dat in 2024 oplopen tot ruim 4800 fte’, aldus Groot Zwaaftink.

Lees meer…

‘Spoorboekje banenafspraak’ over inclusief werkgeven

Het Spoorboekje banenafspraak kan werkgevers helpen bij het in dienst nemen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de banenafspraak staat dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen moeten realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het boekje bevat onder andere een overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken.

Onderwijs quotumplichtig

Werkgevers in onder meer het onderwijs hebben in 2017 onvoldoende mensen uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst genomen. Daarom zijn zij bij meer dan 25 werknemers quotumplichtig. Het betreft 1,93 procent van hun bezetting.

In 2019 wordt per werkgever bekeken of in 2018 het quotum is gehaald. Als dat niet het geval is, moet er in 2020 mogelijk een heffing worden betaald.

Spoorboekje banenafspraak downloaden

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Nieuwe arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd.

De analyses geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Zo blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Friesland tussen 2017 en 2021 een daling van ruim 7 procent verwacht. In de vier grote steden zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.

Ondanks de krimp in de meeste regio’s worden er de komende jaren tekorten aan leraren verwacht. De verwachte tekorten verschillen per regio. In Zeeland bijvoorbeeld wordt in 2023 een tekort van 18 fte verwacht, terwijl het tekort in Amsterdam in hetzelfde jaar oploopt tot 51 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

Lees meer…

Bijna overal meer banen, maar niet in onderwijs

Het aantal banen in het onderwijs is in het vierde kwartaal met 2.000 gedaald ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is het onderwijs een uitzondering, want in de meeste sectoren nam het aantal banen juist (sterk) toe. Volgens het CBS was er sinds het vierde kwartaal zelfs sprake van een ‘gespannen arbeidsmarkt’.  Dat is voor het eerst sinds de hoogconjunctuur in de jaren 2007 en 2008. In een gespannen arbeidsmarkt is de vraag naar arbeid bovengemiddeld en het beschikbare aanbod van arbeid relatief laag.

De sterkte stijging van het aantal banen deed zich voor bij de uitzendbureaus (24.000 banen erbij), in de sector ‘handel, vervoer en horeca’ (+14.000) en de zorg (+11.000). Het onderwijs is met een daling van 2000 banen samen met de landbouw en visserij en de industrie hekkensluiter.

Lees meer…

‘Zet mensen uit bankensector voor de klas’

Mensen die in de bankensector hebben gewerkt en door automatisering hun baan hebben verloren, kunnen zo aan de slag in het onderwijs. ‘Dan moeten we wat pragmatischer met de certificering omgaan’, zegt topman Jacques van den Broek van uitzendorganisatie Randstad in De Financiële Telegraaf (DFT).

Dat mensen die in de bankensector hebben gewerkt geen ervaring hebben met lesgeven, hoeft volgens hem geen probleem te zijn. ‘Wij komen elke dag met kandidaten op de proppen waarvan een opdrachtgever zegt: ‘Lukt dat wel?’ En dan blijkt het te lukken.’

Hij pleit er in de krant ook voor om fulltimebanen in het onderwijs aantrekkelijker te maken. ‘Het is misschien geen populaire mening, maar maak het nou financieel aantrekkelijker om fulltime te werken. Het onderwijs zit vol met deeltijdwerkers!’

Over vaste contracten merkt de uitzendbaas op dat die niet meer van deze tijd zijn. ‘Wie vindt dat het contract voor onbepaalde tijd in ere moet worden hersteld, miskent de ontwikkelingen’, aldus Van den Broek.

Lees meer…

Nieuwste ramingen arbeidsmarkt primair onderwijs

Het ministerie van OCW Heeft de nieuwste ramingen gepubliceerd voor de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs.

Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen deze ramingen gebruiken voor hun arbeidsmarktbeleid:

Ook buiten het onderwijs grote personeelstekorten

Grote personeelstekorten doen zich niet alleen voor in het onderwijs, maar in vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1000 HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn onderschat. ‘Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de bekende vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan’, zo melden ADP, Berenschot en Performa.

Personeelstekorten over hele linie

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%).

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de groot- en detailhandel (63%) en de zorg (63%). Voor volgend jaar wordt verwacht dat in het onderwijs 78% van de HR-professionals in het onderwijs knelpunten zal ervaren bij de werving en selectie van personeel.

Lees meer…

Expertisecentrum voor personeelszaken

Er komt een expertisecentrum voor regionale samenwerking bij arbeidsmarktvraagstukken in het primair onderwijs. Schoolbesturen kunnen hier terecht voor advies over de aanpak van lerarentekorten, de vraag naar vervangers of de behoefte aan gespecialiseerd personeel.

Het expertisecentrum wordt ingericht door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Het centrum zal schoolbesturen en HR-adviseurs helpen om regionale samenwerking op te zetten als antwoord op bovenstaande knelpunten. Ook komt er een website met instrumenten die bruikbaar zijn bij de opzet van regionale samenwerking.

Expertisecentrum adviseert

Het initiatief is geïnspireerd door het sectorplan PO, dat met financiering door het ministerie van SZW en de sociale partners de oprichting van tien regionale samenwerkingsverbanden ondersteunde en begeleidde. De kennis en kunde die toen zijn ontwikkeld, vormen de basis voor de adviesfunctie van het nieuwe centrum. Op welke termijn het expertisecentrum operationeel wordt, is nog niet bekend.

Meer informatie en advies: CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, j.vansolinge@caop.nl of 070-3765732.

Geld voor goede ideeën in strijd tegen lerarentekort

Als u een goed idee hebt om het lerarentekort in uw regio terug te dringen, dan kunt u voor de uitvoering hiervan een financiële tegemoetkoming krijgen. Dit aanbod komt van het Arbeidsmarktplatform PO.

Een voorwaarde is dat het een idee is van samenwerkende schoolbesturen en één of meer pabo’s. U kunt voor 1 juni een projectplan insturen of voor 1 april een korte beschrijving van uw idee om eerste indicatie te krijgen over de haalbaarheid ervan.

Lees meer…

 

Baas van Morgen: leerlingen aan de top

Leerlingen uit een omgeving met een sociaaleconomisch achterstand hebben een dag aan de top gestaan van grote Nederlandse bedrijven. Met het initiatief Baas van Morgen wil JINC benadrukken dat elk kind een eerlijke kans op een succesvolle toekomst verdient.

Aan de actie deden 150 directeuren van bedrijven mee. Samen met JINC lieten zij zien waarom een goede start op de arbeidsmarkt voor al het talent van morgen mogelijk moet zijn.

‘Ieder kind verdient een eerlijke kans op een succesvolle toekomst, daarom zetten we ons met Baas van Morgen samen in voor deze kinderen’, aldus financieel directeur Dirk Neelis van luchtvaartmaatschappij Transavia.

Andere bedrijven waar donderdag kinderen aan de top stonden, zijn Albert Heijn, Hilton, Ziggo, AkzoNobel, Madurodam, Rijkswaterstaat, Boskalis, Coca-Cola, Nestlé en Philips. Ook het ministerie van OCW deed aan de actie mee.

Landkaart laat bestuurlijke samenwerking zien

Welke schoolbesturen werken regionaal met elkaar samen om werkgelegenheid te behouden en mobiliteit te stimuleren? Dit is te zien op een landkaart die is gemaakt door het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs.

Op de landkaart zijn regionale transfercentra en andere samenwerkingsvormen te vinden.

Onderwijsatlas toont ontwikkelingen arbeidsmarkt

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs toont aan de hand van grafieken en kengetallen een beeld van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In de atlas komen allerlei thema’s aan bod, zoals dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen en werktevredenheid.  Kaartjes laten regionale verschillen zien.

De Onderwijsatlas voortgezet onderwijs is een initiatief van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en volgt op de Onderwijsatlas primair onderwijs van het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

Diametrale verschillen op arbeidsmarkt onderwijs

Er is geen direct verband tussen het verwachte lerarentekort in het primair onderwijs en personele ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Dit stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van PvdA’er Loes Ypma. Haar vragen volgde op de waarschuwing van de PO-Raad dat er de komende jaren in het primair onderwijs een groot lerarentekort ontstaat.

Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs krimpt

De staatssecretaris ziet de ontwikkeling in het primair onderwijs ook, maar stelt tegelijkertijd dat er geen direct verband kan worden gelegd met de arbeidsmarktontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

‘In het voortgezet onderwijs wordt de komende 10 jaar een aanzienlijke daling verwacht  van het aantal leerlingen en daarmee ook een afnemende behoefte aan leraren’, aldus Dekker.

 

Onderwijs heeft minder banen, maar meer vacatures

Het aantal banen in het onderwijs is in het eerste kwartaal van dit jaar met circa 1000 afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal vacatures in het onderwijs echter nam in het eerste kwartaal van dit jaar toe tot 4600. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er 4100.

Als naar de gehele arbeidsmarkt wordt gekeken, waren er in het eerste kwartaal van 2016 circa 24.000 werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee van 6,7 naar 6,5 procent.

Lees meer…

 

Minister gaat niet over kansen onderwijsassistenten

Schoolbesturen beslissen zelf of ze onderwijsassistenten en lerarenondersteuners in dienst nemen. Dat benadrukt minister Jet Bussemaker in antwoord op Kamervragen van de PvdA over de kansen van onderwijsassistenten en lerarenondersteuners op de onderwijsarbeidsmarkt.

‘Werkgevers- en werknemersorganisaties regelen in de cao de arbeidsrechtelijke positie van de onderwijsassistent en de loopbaanmogelijkheden. OCW heeft geen werkgeversrol en gaat niet over het personeelsbeleid van onderwijsinstellingen’, aldus Bussemaker.

Ze wijst erop dat er in het kader van het Herfstakkoord wel 50 miljoen euro extra is geïnvesteerd om het voor schoolbesturen mogelijk te maken om conciërges en onderwijsassistenten in dienst te nemen, maar dat er geen afspraken zijn gemaakt over aantallen.

Ruim helft instromers jonger dan 35 jaar

Meer dan de helft van het personeel dat instroomt in het voortgezet onderwijs, is jonger dan 35 jaar. Van het personeel dat uitstroomt, is ruim één op de drie 55 jaar of ouder, terwijl bijna één op drie jonger is dan 35. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van het personeel dat een baan vindt in het voortgezet onderwijs is dus jonger dan 35 jaar, maar de leeftijd van de instromers loopt per functiegroep behoorlijk uiteen. Managers zijn gemiddeld ouder dan leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Van het personeel dat uitstroomt, is meer dan een derde 55 jaar of ouder. Een groot deel van deze medewerkers verlaat de sector vanwege pensionering en verricht daarna dan ook geen betaalde arbeid meer.

Daarnaast is er een grote groep uitstromers (ruim 30 procent) jonger dan 35 jaar. Hun uitstroom is voornamelijk het gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten.

Lees meer…

Atlas brengt arbeidsmarkt primair onderwijs in kaart

Deze week krijgen schoolbesturen de Onderwijsatlas primair onderwijs door de bus. Er staan geografische kaarten, grafieken en kengetallen in die een beeld geven van recente en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen.

Met dit initiatief wil het Arbeidsmarktplatform PO schoolbesturen en schoolleiders ondersteunen in het tijdig en waar mogelijk samen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken.

Voorzitter Ton Groot Zwaaftink van het Arbeidsmarktplatform PO: ‘Omdat de arbeidsmarkt een regionaal karakter heeft, bevat de atlas veel regionale gegevens. Zoals over de leerlingenkrimp, de leeftijdsopbouw en de man/vrouw-verhouding.’

In de atlas komt onder andere naar voren dat veel noordelijke, oostelijke en zuidelijke gemeenten te maken hebben met een sterke leerlingenkrimp, in tegenstelling tot de vier grote steden en hun omliggende gemeenten.

De atlas gaat ook in op de leeftijdsopbouw van het onderwijspersoneel. De gemiddelde leeftijd van leraren is 43,5 jaar. Mannelijke leraren zijn gemiddeld ouder dan hun vrouwelijke collega’s.

Lees meer…

Onderwijs blijft achter met aantal vacatures

Terwijl het totale aantal vacatures toeneemt, blijft de werkgelegenheid in het onderwijs achter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het herstel op de arbeidsmarkt zet volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2015 door, al is het in lager tempo. Het aantal banen nam per saldo toe met circa 6000 tot 9,8 miljoen, waar in het laatste kwartaal 2014 nog ongeveer 40.000 banen erbij kwamen. De werkloosheid zakte vergeleken met het vorige kwartaal met circa 2000 naar 635.000 mensen, oftewel 7,1 procent van de beroepsbevolking. Vooral jongeren vonden meer werk. De langdurige werkloosheid onder vooral 45-plussers is iets toegenomen.

Als wordt gekeken naar het onderwijs, dan valt op dat het aantal vacatures gering is. Het onderwijs is zelfs de sector met de minste vacatures: 7 per duizend banen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 nam het aantal banen in het onderwijs in het eerste kwartaal van dit jaar af met ongeveer 300.

Regioverschillen op arbeidsmarkt voortgezet onderwijs

De Regionale Arbeidsmarkt Ramingen 2015-2020 zijn beschikbaar op de website van Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

De ramingen geven een prognose over de regionale arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2015-2020.

Scholen kunnen de ramingen van hun regio als benchmark gebruiken voor de werkgelegenheidsontwikkeling van hun eigen school. Ook krijgen zij per regio inzicht in het geraamde tekort voor de verschillende vakken.

Lees meer…

Pleidooi voor vaste banen voor jonge docenten

Het is essentieel dat jonge, net afgestudeerde docenten uitzicht krijgen op een vaste baan en op goede begeleiding. Dat benadrukt PvdA-Kamerlid Loes Ypma.

Het pleidooi van Ypma volgt op de Kamerbrief over de onderwijsarbeidsmarkt van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW. In die brief staat dat het primair onderwijs vanaf 2016 te maken krijgt met oplopende personeelstekorten door de pensionering van oudere leraren. De situatie in het voortgezet onderwijs staat minder onder druk, maar ook daar zullen met name bij de exacte vakken en talen personeelstekorten blijven bestaan.

Ypma wil in dit kader maatregelen om jonge leraren voor de klas te laten staan. ‘Deze talentvolle mensen hebben we namelijk hard nodig, voor het beste onderwijs voor onze kinderen.’ Het is volgens Ypma slecht dat jonge docenten nu vaak na hun studie terechtkomen in een invalpool. ‘Ze moeten iedere ochtend op hun telefoon kijken of er voor die dag een school is waar ze aan de slag kunnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun enthousiasme afkalft en dat hun ontwikkeling als leraar stilvalt.’

Het PvdA-Kamerlid vindt dat we dit niet mogen laten gebeuren. ‘Zeker niet omdat duidelijk is dat vanaf 2016 een groot lerarentekort dreigt. Daarom is het essentieel dat jonge, net afgestudeerde docenten uitzicht krijgen op een vaste baan en op goede begeleiding.’

Stage in buitenland vergroot kansen vmbo’ers

Vmbo’ers moeten de kans krijgen in het buitenland een stage te volgen. Dat vergroot hun kansen op de internationale arbeidsmarkt, zegt D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen.

Spitsnieuws.nl meldt dat uit onderzoek van Stageplaza blijkt dat maar 2,7 procent van de vmbo’ers een buitenlandse stage volgt, terwijl 12 procent dat graag zou willen.

Van Meenen zei dinsdag in de Tweede Kamer dat vmbo’ers moeten worden aangemoedigd tot het volgen van een stage in het buitenland, omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt. ‘Onze vakmensen moeten we daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Dat kan, bijvoorbeeld via uitwisselingen met gastgezinnen’, zo citeert Spitsnieuws hem.

Lees meer…

Sectorplan primair onderwijs voor 1500 banen goedgekeurd

Het sectorplan voor 1500 banen voor leerkrachten in het primair onderwijs wordt uitgevoerd. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het goedgekeurd.

Het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds zijn verheugd over de goedkeuring van het sectorplan, dat bedoeld is om ontslagen van leraren te voorkomen en jonge leraren aan te trekken.

Het is de bedoeling dat er minimaal 1500 extra onderwijsbanen ontstaan. Hiermee loopt het plan vooruit op de situatie na 2016. Veel oudere leraren gaan dan met pensioen, waardoor er ondanks dalende leerlingenaantallen personeeltekorten worden verwacht.

In het sectorplan staan drie punten centraal:

  1. Regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn. Daarmee kan de sector minimaal 840 boventallige personeelsleden behouden en wordt hun instroom in de WW voorkomen.
  2. Landelijke mobiliteitstools voor de transfercentra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land. Voorbeelden zijn een ‘helpdesk mobiliteit’ en een ‘PO-makelaar’.
  3. Hogere instroom van jongere leraren en onderwijsondersteuners door bijvoorbeeld oudere collega’s andere taken te geven naast het lesgeven. Schoolbesturen nemen dan onder andere – ook – additioneel een jonge werkloze leraar in dienst.

De uitvoering van het plan vindt in twee jaar tijd plaats. Het is aan de schoolbesturen zelf om van de subsidiemogelijkheden en tools van het sectorplan gebruik te maken. Met de uitvoering ervan is 16,5 miljoen euro gemoeid.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl