Achterstandspositie openbaar onderwijs blijft onbenoemd

Binnen de huidige wet- en regelgeving zijn voldoende mogelijkheden om kinderopvang en onderwijs op elkaar af te stemmen, schrijven staatssecretaris Sander Dekker van OCW en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Wat ze in hun brief al of niet bewust onbenoemd laten, is de achtergestelde positie van het openbaar onderwijs.  

Het schrappen van regels om kinderopvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld in integrale kindcentra (IKC’s), is volgens Dekker en Asscher niet nodig, zo schrijven ze in hun brief die een reactie is op het actieplan Geef kinderen de ruimte. Daarbij gaan ze al of niet bewust voorbij aan de positie die het openbaar onderwijs in het huidige stelsel heeft ten opzichte van het bijzonder onderwijs.

Uit de aanvankelijke interpretatie van de wet bleek dat besturen van openbare basisscholen in tegenstelling tot schoolbesturen voor bijzonder onderwijs geen kinderopvang mochten aanbieden, omdat ze strikt genomen alleen onderwijs zouden mogen verzorgen.

Artikel 48 WPO
Eerder verklaarden het ministerie van OCW en de PO-Raad in het Bestuursakkoord voor het primair onderwijs dat de wet, in het bijzonder artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), voor het openbaar onderwijs geen belemmering meer is om IKC’s in stand te houden, waarin onderwijs en kinderopvang samenkomen.

VOS/ABB vraagt zich af waarom Dekker en Asscher dit belangrijke punt onbenoemd laten in hun recente brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerkingsscholen
Een ander punt is dat het samenvoegen van verschillende scholen tot een samenwerkingsschool evenmin door een openbaar schoolbestuur kan worden gerealiseerd. Dit vormt vooral in gebieden afnemende leerlingenaantallen als gevolg van demografische krimp een belemmering bij samenwerking en zet het openbaar onderwijs daar op een achterstand ten opzichte van het bijzonder onderwijs.

Hierover is onlangs een buitengewoon conservatief advies van de Onderwijsraad verschenen. De raad vindt dat samenwerkingsscholen een grondwettelijke uitzondering moeten blijven. Voor dat advies baseert de Onderwijsraad zich op een vermeende onwrikbare handhaving en rigide interpretatie van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Tuinderskinderen al om 6 uur ’s ochtends naar IKC

In ‘s-Gravenzande in het Westland komt een integraal kindcentrum dat het hele jaar open is van 6 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds. Volgens directrice Kim Jansen is er vooral onder tuinders behoefte aan de ruime openingstijden, meldt Omroep West.

Ouders hoeven ’s morgens vroeg niet te ontbijten met hun kind. Dat biedt de opvang aan. Alleen voor avondeten wordt nog niet gezorgd. Jansen op de website van Omroep West: ‘Op dit moment kunnen we dit nog niet aanbieden, maar het staat hoog op de agenda om ook een keuken neer te zetten waar we elke dag met verse producten een maaltijd kunnen bereiden voor de kinderen.’

Het nieuwe IKC De Ontdekking in ‘s-Gravenzande is verbonden aan de rooms-katholieke basisscholen John F. Kennedy en Godfried Bomans. Het IKC gaat op 18 mei open.

Onderwijs en kinderopvang willen meer de ruimte krijgen

Onderwijs en kinderopvang moeten meer de ruimte krijgen om een doorgaande leerlijn van nul tot twaalf jaar te realiseren. Dat stellen de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep. Ze krijgen daarbij de steun van tientallen schoolbestuurders, kinderopvanginstellingen en wethouders.

Ouders zouden eenvoudiger de mogelijkheid moeten krijgen om opvoeding en werk te combineren. De gedachte is ook dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijn en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen een goede start in het leven te bieden.

‘Een mens leert in de eerste vijf levensjaren het meest. Basisscholen zouden van alle kinderen moeten weten wat voor kind ze binnenkrijgen, zodat de school kan verder bouwen op diens ontwikkeling. Sterke basisvoorzieningen in de vorm van kindcentra vanaf nul jaar zijn daarvoor gewenst’, stelt PO-raadvoorzitter Rinda den Besten in de Telegraaf.

Wet- en regelgeving die de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in de weg zit, zou moeten worden geschrapt. Ook zou het toezicht op het onderwijs en de kinderopvang beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Handreiking over samenwerking in integrale kindcentra

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft voor scholen en kinderopvangorganisaties een handreiking over integrale kindcentra (IKC’s) gepubliceerd.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of samenwerking ontstaat als sprake is van een integraal huisvestingsplan.

De meest vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang krijgt vorm in een IKC. Daarin is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.

Download de handreiking van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

VOS/ABB heeft in maart jongstleden op het besloten ledengedeelte van deze website een handreiking gepubliceerd over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en kinderopvang. Deze handreiking gaat niet alleen over IKC’s, maar ook over minder vergaande vormen van samenwerking.

Meer uniforme kwaliteitseisen voor onderwijs en opvang

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van PvdA en VVD aangenomen die ertoe oproept de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten.

Het is voor brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) van groot belang om de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat onder andere om de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Ook op het gebied van bestuur en management, personeelszaken en huisvesting is het van belang dat de kwaliteitseisen en toezichtkaders naar elkaar toe groeien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Beter toezicht kinderopvang, maar nog niet goed genoeg

De verbetering van het toezicht op de kinderopvang door de gemeenten heeft zich in 2012 doorgezet. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Zij moeten alle kinderopvangcentra (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus) jaarlijks door de GGD laten controleren. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe of de gemeenten deze wettelijke taak goed uitvoeren.

Uit het toezicht door de inspectie in 2012 blijkt dat toen 90 procent van het verplicht aantal onderzoeken door de gemeenten is uitgevoerd. Hiermee kwam het percentage op hetzelfde niveau als 2010, na een tussentijdse daling tot 86 procent in 2011. Het aandeel gemeenten dat alle verplichte onderzoeken realiseert, is teruggelopen van 52 naar 36 procent, maar 66 procent bezoekt ten minste 9 op de 10 locaties (tegen 64 procent in 2011).

De inspectie meldt dat gemeenten in 2012 en 2013 goede stappen hebben gezet in de verbetering van de handhaving. ‘Zij handhaven vaker en consequenter. Daardoor is het aantal achterblijvende gemeenten behoorlijk gedaald’, aldus de inspectie.

Handreiking samenwerking onderwijs/kinderopvang

Op het besloten ledengedeelte van deze website is een handreiking geplaatst over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. 

Onderwijs en opvang komen steeds meer in elkaars verlengde te liggen. Schoolbesturen voor primair onderwijs en kinderopvangorganisaties hebben in toenemende mate behoefte aan praktische informatie over de manier waarop zij met elkaar kunnen samenwerken. De Helpdesk van VOS/ABB krijgt daar veel vragen over en onze beleidsmedewerkers zijn steeds vaker in het land om hierover te adviseren.

De ontwikkeling dat onderwijs en opvang steeds dichter bij elkaar komen, is al een aantal jaren gaande. Doorslaggevend was de in 2006 aangenomen motie van de toenmalige Tweede Kamerleden Jozias van Aartsen (VVD) en Wouter Bos (PvdA).

Deze motie wordt sinds het schooljaar 2007-2008 uitgevoerd. Dit betekent dat scholen verplicht zijn om op schooldagen tussen 07.30 en 18.30 uur opvang aan te bieden. Dat kunnen de scholen zelf of in samenwerking met een kinderopvangorganisatie organiseren, bijvoorbeeld in een integraal kindcentrum.

De handreiking biedt praktische informatie om gestalte te geven aan de samenwerking tussen onderwijs en opvang, zoals die past bij uw situatie. Dat kan een intensieve samenwerking zijn, waarbij onderwijs en opvang door één fusieorganisatie worden aangeboden, maar ook minder intensieve vormen, al naar gelang de behoefte die er binnen uw organisatie bestaat en de mogelijkheden die u en uw collega’s zien.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking downloaden en eventueel uitprinten. Uit kostenoverwegingen is besloten de handreiking niet in druk uit te brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kwaliteitskader huisvesting onderwijs en kinderopvang

De Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) heeft het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs gepubliceerd. Dit is een praktisch hulpmiddel voor het formuleren van kwalitatieve kaders bij de bouw en verbouw van scholen om onderwijs en kinderopvang te integreren.

Het kwaliteitskader omvat een reeks prestatiecriteria ten aanzien van de beleving, het gebruik en de techniek van het gebouw. Het maakt de discussie over wat gemeenten en schoolbesturen verstaan onder basiskwaliteit inzichtelijk en bespreekbaar.

U kunt het Kwaliteitskader Huisvesting Basisonderwijs downloaden.

‘Eén voorziening voor alle peuters’

Alle kinderen hebben recht op een goede start. Dat is de kern van een oproep van de PO-Raad aan het kabinet om te komen tot één voorziening voor alle peuters. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dit.

De sectororganisatie in het primair onderwijs vindt dat het huidige kabinetsplan Een betere basis voor peuters ‘niet voortvarend genoeg’ is. Het kabinet wil de kwaliteitseisen voor de peuterspeelzalen en de kinderopvang aan elkaar gelijkstellen. Ook wil het kabinet dat er geïnvesteerd wordt in de pedagogische kwaliteit van deze voorzieningen. Bovendien wil het kabinet voor werkende ouders één financieringssysteem via de kinderopvangtoeslag.

De PO-Raad wil dat er op de lange termijn ‘één integrale voorziening voor opvang, ontwikkeling en onderwijs’ moet komen. Deze voorziening zou voor minimaal vier dagdelen per week toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar.

De sectororganisatie pleit ook voor ‘ontwikkelrecht’ voor alle peuters. Er moet volgens de PO-Raad een aanbod op basis van één kwaliteitskader komen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs.

Toegankelijkheid peuterspeelzalen in gevaar

VOS/ABB zet vraagtekens bij het plan van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang te brengen. Dit zou de toegankelijkheid van voorzieningen voor peuters in gevaar kunnen brengen.

In het regeerakkoord staat dat onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (vve) meer op elkaar worden afgestemd. Daarom is afgesproken dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht. Minister Asscher ligt de plannen toe in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘Op zich zijn we niet verbaasd dat de financiering en kwaliteit van de peuterspeelzalen gelijk getrokken worden met de kinderopvang. Voor de kwaliteit vinden we dat een goede ontwikkeling’, zegt beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB. ‘De vraag is echter hoe de markt zich gaat ontwikkelen als ook de peuterspeelzaal met commerciële tarieven gaat werken. Hoe toegankelijk is het dan nog voor niet-werkende ouders en andere ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag?’

Baalhuis merkt tevens op dat de gemeenten straks nog maar weinig invloed hebben, terwijl ze wel nog het achterstandenbeleid en de voor- en vroegschoolse educatie moeten vormgeven. ‘We zetten dus onze vraagtekens bij het plan van Asscher. Is dit wel de beste ontwikkeling voor kinderen?’, aldus Baalhuis.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kennismiddag over onderwijshuisvesting

Op 27 november is in het Groenhorst College in Almere de eerste landelijke bijeenkomst van het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang.

De middag is bedoeld voor en wordt ingevuld door huisvestingsprofessionals in het onderwijs, de kinderopvang en bij gemeenten. Het gaat om kennisuitwisseling: wat kunt u van elkaar leren?

Als u zich voor 1 november aanmeldt, betaalt u voor deelname 75 euro (daarna 100 euro).  Op de website van Ruimte-OK staat uitgebreide informatie.

Korting op bijeenkomst onderwijs en vastgoed

De najaarsbijeenkomst Bouwstenen 2013 gaat over maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Er is op deze bijeenkomst op 5 december in Bussum aandacht voor onderwijs en kinderopvang.
Let op: De vroegboekkorting is voor VOS/ABB-leden verlengd tot en met 31 oktober.

Tijdens de najaarsbijeenkomst kunnen scholen in gesprek met gemeenten en kinderopvangbedrijven over onder andere:

• Kindcentra – met als voorbeeld de integrale kindcentra (IKC’s) in Harlingen
• Dubbel gebruik van scholen – wat levert het op?
• De overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud en andere afstemmingszaken – met onder andere Stichting Voila en Optimus Onderwijs
• Samenwerking bij het vastgoedmanagement – theorie en praktijk

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder anderen minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Marc Calon van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad vertegenwoordigt het onderwijs. Ook directeur Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de bijeenkomst mee.

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zal een presentatie geven waarin hij ingaat op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij zal onder meer focussen op de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve JobsScholen (O4NT), zal ingaan op de combinatie van onderwijsvernieuwingen en kinderopvang.

Korting!
Speciaal voor leden van VOS/ABB is de vroegboekkorting verlengd tot en met 31 oktober. U betaalt tot die tijd 150 euro per persoon. Vermeld in uw online aanmelding voor welke organisatie u werkt en dat u gebruik wilt maken van de VOS/ABB-ledenkorting.

Na 31 oktober betaalt u voor deelname 375 euro per persoon.

Meedoen aan experiment integraal dagarrangement?

Samenwerkingsverbanden van scholen en kinderopvangorganisaties kunnen zich aanmelden voor een experiment met integrale dagarrangementen.

Maximaal 15 samenwerkingsverbanden worden in de gelegenheid gesteld om een integraal en afwisselend dagarrangement van onderwijs en opvang aan te bieden. Het doel van dit experiment is om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van een dergelijk dagarrangement op de onderwijsprestaties en het welbevinden van leerlingen en de mogelijkheden voor ouders tot het combineren van arbeid en zorg.

Een samenwerkingsverband dat wil deelnemen aan het experiment, kan tot 1 april 2014 een aanvraag indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uiterste begindatum van het experiment is bij de aanvang van het schooljaar 2014-2015.

Klik hier voor meer informatie over over het experiment.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden.

Klik hier voor een recente wijziging van de regeling voor dit experiment.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Achterstandsleerling wacht op plek in voorschool

Steeds minder kinderen met een achterstand kunnen als voorbereiding op de basisschool terecht op een voorschool. Dat meldt de NOS.

De MOgroep noemt het onacceptabel dat kinderen met een achterstand op wachtlijsten staan. De brancheorganisatie van onder andere de peuterspeelzalen wil dat er één peutervoorziening komt, die toegankelijk is voor alle kinderen.

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad wil dat ook: 'Er beginnen nu toch weer meer kinderen met een achterstand aan de basisschool. Die achterstand halen ze moeilijk in. De voorschool moet toegankelijk zijn voor alle kinderen.'

De wachtlijsten bij peuterspeelzalen nemen toe doordat de kinderopvang steeds duurder wordt. Peuterspeelzalen zijn goedkoper, doordat ze vaak nog gesubsidieerd zijn.

Extra geld voor vroegschoolse educatie

Dit staat in de Agenda voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) die Dijksma afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet heeft daarin afgesproken in 2011 een kwalitatief goed aanbod van vve te hebben voor alle peuters en kleuters die een risico lopen op taalachterstand.

De meeste maatregelen worden genomen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Daar wordt de kwaliteit van de leidsters verhoogd door het verbeteren van Nederlands in de opleidingen en nascholing van zittende leidsters. Ook komen er meer leidsters: op een groep van 16 kinderen staan in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de toekomst altijd twee beroepskrachten met allebei tenminste de opleiding Sociaalpedagogisch werk op niveau 3, inclusief scholing voor vve.

Van de scholen verwacht Dijksma dat zij zich richten op een goede overdracht van voor- naar vroegschoolse educatie (een doorlopende leerlijn), en op versterking van de huidige kwaliteit van de vroegschoolse educatie. ‘Scholen moeten hiermee rekening houden bij hun personeelsbeleid”, aldus Dijksma in de Agenda (pagina 6). Zij noemt concreet een dubbele bezetting in de groepen 1 en 2.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben kwalitatief goede vve krijgen, wordt binnenkort ook het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel zorgt voor een betere samenwerking tussen gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en scholen.  De gemeenten krijgen een inspanningsverplichting om de peuters die vve nodig hebben, te bereiken. De kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen komen meer in lijn met die van de kinderopvang.

In totaal investeren Rijk en gemeenten 210 miljoen euro in voorschoolse educatie in 2011. Daarbovenop komt de 20 mijloen euro extra voor de basisscholen. Verder kunnen scholen het geld dat zij via de regeling voor achterstandsleerlingen ontvangen, inzetten voor vroegschoolse educatie. Dit budget wordt in 2011 met 70 miljoen euro verhoogd.

Meer informatie en de complete Agenda voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Nieuwe schooltijden: drie bewegingen

De bioritmeschool sluit aan bij het biologisch ritme van kinderen, door de cognitieve taken aan te bieden op die uren van de dag waarop zij het beste leren en presteren. Dat is – zo blijkt uit onderzoek – van 10 tot 12 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. In de overige uren plant de school rustigere activiteiten of creatieve vakken. OBS De Oosterweide in Gouda werkt al zo. Een artikel over deze school stond in het VOS/ABB-magazine Over Onderwijs van december 2007.

Het vijf gelijke dagen-model wordt onderzocht door de projectgroep Andere Tijden, die al heeft gemerkt dat voor dit model grote belangstelling in het land bestaat. Dit heeft te maken met knelpunten bij het organiseren van het overblijven. In het vijf gelijke dagen-model is er elke dag een kortere middagpauze onder professionele begeleiding van een leerkracht, terwijl de traditionele vrije woensdagmiddag wordt afgeschaft. De projectgroep Andere Tijden wordt gevormd door vertegenwoordigers van VOS/ABB, MOgroep Kinderopvang, het Kinderopvangfonds, en BOink. De projectgroep speelt ook een actieve rol in de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs, die een innovatief toekomstplan voor kinderopvang en primair onderwijs gaat samenstellen. VOS/ABB zit in de werkgroep Bestuurlijke verantwoordelijkheid, onderdeel van de Taskforce.

De sterrenschool ten slotte, bedacht door een denktank onder leiding van De Argumentenfabriek, gaat uit van een school die het hele jaar door open is, en dagelijks onderwijs en opvang biedt van 7 tot 19 uur.

Meer informatie en good practice-voorbeelden staan in de WOK-nieuwsbrief, die u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen

Praktische informatie in virtueel kinderdagverblijf

Het virtuele kinderdagverblijf is vandaag geopend. Het is bestemd voor iedereen die te maken heeft met huisvesting voor kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair onderwijs, maar ook architecten en gemeenten.

Een bezoeker van het vkd navigeert eenvoudig via visuele ondersteuning van de ene naar de andere ‘ruimte’. Daarin is actuele informatie beschikbaar over onder meer de arbowet, het bouwbesluit, ergonomie-eisen en over de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Het virtuele kinderdagverblijf is te openen via de startpagina van het Waarborgfonds: www.waarborgfondskinderopvang.nl

Knelpunten bij huisvesting bso in de school

De handreiking is een gezamenlijk initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, VOS/ABB en de VNG. Het boekje wordt naar alle scholen gestuurd en is ook digitaal beschikbaar (zie rechterkolom van dit bericht).

De vijf workshops staan gepland voor november en december en zijn bestemd voor:

– gemeentelijke beleidsmedewerkers kinderopvang en onderwijshuisvesting
– schoolbesturen basisonderwijs
– kinderopvangondernemers in de BSO.

Tijdens het programma wordt de handreiking toegelicht, waarna de deelnemers aan de slag gaan met door henzelf ingebrachte knelpunten bij de huisvesting van BSO in schoolgebouwen. Aan het eind van de dag worden lokale oplossingen gepresenteerd en mogelijke knelpunten die landelijk moeten worden opgelost, geïnventariseerd.

De workshops vinden plaats op 17 november in Haarlem, 24 november in Eindhoven, 1 december in Nijmegen, 2 december in Assen en 3 december in Rotterdam van 10.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie over het programma en inschrijfformulier.

Bijlagen