Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 12 oktober 2017: school mag in sommige gevallen informatie over leerling doorgeven aan gezinsvoogd, op grond van de Jeugdwet

SituatieKlager is een gescheiden vader met ouderlijk gezag. Hij klaagt dat de school hem niet heeft geïnformeerd over wat zijn zoon op school over hem heeft verteld. Het verslag van dat gesprek heeft de school alleen aan de gezinsvoogd gestuurd. De vader klaagt dat...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: De opheffing van (een deel van) de school is zo ingrijpend dat het bevoegd gezag de MR daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij moet betrekken. Dat is ten onrechte niet gebeurd

De nevenvestiging kent een opheffingsnorm van minder dan 23 leerlingen. Als het leerlingenaantal hieronder zakt, wenst het bevoegd gezag over te gaan tot sluiting van de nevenvestiging en vraagt de MR om advies. De MR adviseert negatief. De Commissie oordeelt als...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De school heeft een waarschuwing mogen geven aan een moeder vanwege haar grensoverschrijdende gedrag op het schoolplein en in de school

Als de leerling op school wordt opgehaald heeft hij krassen in zijn hals en gezicht. Op aanwijzing van een leerkracht heeft klaagster de moeder van een leerling op het schoolplein aangesproken. Hieruit is een conflict ontstaan, waarbij is geschreeuwd en gescholden....

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie, 2015-247: informatie- en zorgplicht gescheiden ouders

Op de school berust een onderzoeksplicht om zich ervan te vergewissen dat beide ouders die met het gezag belast zijn, instemmen met de inschrijving van een leerling op school. Nu moeder zelfs schriftelijk had verklaard dat er totaal geen contact was met de vader, lag...