Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108706: Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk

Het bevoegd gezag staat toe dat teamleiders zich extern profileren als adjunct-directeur. De MR merkt dat aan als een wijziging van de managementstructuur, waarvoor de PMR geen instemming heeft verleend. Volgens het bevoegd gezag is de MR niet-ontvankelijk, omdat de...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS,108729: Instemmingsgeschil over sluiting locatie en over regeling van de gevolgen ouders/leerlingen en personeel. Het bevoegd gezag krijgt toestemming de besluiten te nemen, omdat ze gerechtvaardigd zijn door zwaarwegende omstandigheden (artikel 32 lid 1 Wms)

De school is in het verleden gefuseerd met een andere school, maar als zelfstandige locatie blijven bestaan. Het leerlingenaantal daalt al een aantal jaren en het bevoegd gezag wil de locatie sluiten en de leerlingen en personeel over laten gaan naar de andere locatie...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Adviesgeschil over benoeming directeur. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld vooraf advies te geven; ook als MR-leden deelnemen in de BAC, moet het bevoegd gezag de MR om advies vragen.

Het bevoegd gezag benoemt een directeur. De MR geeft aan adviesrecht te hebben. Het bevoegd gezag erkent dat, maar stelt dat voor de MR een rol was weggelegd bij de opstelling van het profiel van de directeur en dat twee MR-leden deel uitmaakten van de...

Bezwarencommissie CAO-VO, Interpretatiegeschil faciliteitenregeling. In het overleg over niveau faciliteiten op grond van artikel 20.4 lid 1 cao vo, is bijlage 7 cao vo geen minimumregeling.

In een vergadering op 9 april 2018 heeft de werkgever aangegeven in de volgende vergadering een faciliteitenregeling voor het schooljaar 2018-2019 ter instemming aan de PGMR te willen voorleggen. De werkgever heeft daartoe uitgangspunten in een notitie neergelegd....

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam (OK), verzoek van de oudergeleding van de MR tot vergoeding van de kosten voor het inschakelen van deskundige terecht afgewezen door de Geschillencommissie WMS.

De school is per 1 augustus 2018 gesloten. De OMR stelt maatregelen voor om de gevolgen van de sluiting voor de ouders op te vangen. Het bevoegd gezag wijst dit voorstel af. Daarnaast weigert het bevoegd gezag de kosten van de OMR, voor het voeren van het geding, te...