Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109264: Nalevingsverzoeken over functioneren van de MR afgewezen. Voor toewijzing van één verzoek bestaat geen wettelijke grondslag. Een ander verzoek is onvoldoende concreet. Verzoek tot vergoeding van kosten rechtsbijstand wordt als ingetrokken beschouwd

De relatie tussen de MR en het bevoegd gezag staat al enige tijd onder druk. Het bevoegd gezag meent dat de MR disfunctioneert en wil haar ontbinden. Ook wil het de MR dwingen constructief met de bestuurder samen te werken.   De nalevingsverzoeken worden...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109269: Instemmingsgeschil over wijziging van het aanstellingsbeleid. Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk omdat de nietigheid te laat is ingeroepen

Het bevoegd gezag start een wervingsprocedure voor een directeursfunctie. Tussen de MR en het bevoegd gezag bestaat verschil van mening over welke wervingsprocedure geldend is. Het bevoegd gezag gaat uiteindelijk akkoord met de procedure zoals de MR heeft voorgesteld....

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109300: Adviesgeschil over benoeming directeur. Bevoegd gezag heeft bij adviesaanvraag niet de juiste procedurevoorschriften gevolgd. Besluit kan niet in stand blijven. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk

Voor de benoeming van een directeur heeft het bevoegd gezag een wervingsprocedure gevolgd. Het bevoegd gezag leidt uit een mededeling van de MR af dat deze afstand doet van zijn adviesrecht en gaat over tot benoeming van de directeur. De MR dient hierover een...

Ondernemingskamer, Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen de uitspraak van de LCG WMS 108866 in een advies- en nalevingsgeschil over de begroting en een nalevingsgeschil over vergoeden kosten voor het raadplegen van een deskundige en het voeren van rechtsgedingen.

De Landelijke Commissie voor Geschillen LCG WMS deed op 19 november 2019 uitspraak in een advies- en nalevingsgeschil over de begroting van een school. De Commissie verklaarde het verzoek van de MR niet-ontvankelijk. De MR had ook een nalevingsgeschil over de...

Nalevingsverzoeken van de (oudergeleding van de) MR over organisatie van de medezeggenschap en verkiezingen niet-ontvankelijk vanwege gebrek aan belang. Nalevingsverzoek over vergoeding kosten rechtsbijstand afgewezen.

Volgens de (O)MR is er veel mis met de medezeggenschap bij het bevoegd gezag. Het reglement is eenzijdig door het bevoegd gezag vastgesteld, de verkiezingen zijn niet conform de Wms en de advies- en instemmingsrechten van de (O)MR worden niet gerespecteerd. Daarom...