Landelijke Bezwaarcommissie Schoolbestuursbeslissingen, 108785: Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid

Een onbevoegde docent heeft drie opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd gehad. De werkgever verlengt het dienstverband niet omdat de onderwijsbevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband behaald zal worden. Werkneemster stelt dat de werkgever haar...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 108742: Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs gegrond. Een deskundigenverklaring moet zelfstandig de argumenten voor de tlv bevatten. Beslissing op bezwaar moet over de actuele situatie van de leerling gaan

De deskundigenverklaring bevat een handtekening van de deskundigen, onder waarnemingen en conclusies van anderen. De moeder van de leerling maakt bezwaar tegen de tlv, mede omdat de deskundigenverklaringen niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen. De Commissie...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108706: Instemmingsgeschil wijziging samenstelling formatie, en adviesgeschil taakverdeling schoolleiding en managementstatuut. De verzoeken van de MR zijn niet-ontvankelijk

Het bevoegd gezag staat toe dat teamleiders zich extern profileren als adjunct-directeur. De MR merkt dat aan als een wijziging van de managementstructuur, waarvoor de PMR geen instemming heeft verleend. Volgens het bevoegd gezag is de MR niet-ontvankelijk, omdat de...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 108771: Geschil over weigering toelating gegrond vanwege onvoldoende onderzoek. Termijnoverschrijding is verschoonbaar vanwege ontbreken van informatie over bezwaarmogelijkheid en indiening verzoek bij de Commissie

Op 22 november 2018 wijst de school een verzoek om inschrijving van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte af. De leerling was in 2017 ook al eens aangemeld en volgens de school was er in november 2018 geen reden anders tegen de situatie aan te gaan kijken....