Landelijke Klachtencommissie, 108544: Klacht tegen samenwerkingsverband over onvoldoende dekkend onderwijsaanbod ongegrond, omdat gebrek aan dekkend aanbod nog niet gebleken is

Hun zoon heeft lange tijd geen onderwijs gehad en heeft een hechtingsstoornis en een trauma. De ouders klagen erover dat het samenwerkingsverband geen dekkend onderwijsaanbod heeft, omdat er geen enkele passende school is. Er is wel een particuliere school die passend...

Landelijke Klachtencommissie, 108510: Klacht dat leerkracht niet met ouders in gesprek wil is gegrond. De schriftelijke waarschuwing aan vader is niet conform de procedure opgelegd en niet duidelijk is hoe hij in bezwaar kon tegen de opgelegde maatregel

Na een niet soepel verlopen gesprek met de ouders over hun dochter wil de leerkracht niet meer met vader in gesprek. Gesprekken moeten met de moeder in aanwezigheid van de directeur of ib’er worden gevoerd. Daarnaast heeft de directeur vader een officiële...

Landelijke Klachtencommissie, 108561: Klacht over onheuse bejegening. Een docent moet kunnen ingrijpen als sprake is van een chaotische situatie in de klas. Als een leerling een andere leerling met de dood bedreigt, kan het noodzakelijk zijn om fysiek in te grijpen

Een leerling in de vierde klas van de mavo verlaat de klas niet direct nadat de docent een waarschuwing, blauwe kaart, heeft gegeven. Er ontstaat een woordenwisseling en na de les spreekt de mentor de leerling op de gang aan, omdat dezelfde leerling woorden heeft met...

Geschillencommissie passend onderwijs, 108587: Geschil over verwijdering leerling. Verwijdering kan alleen als planmatig onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte en er voor de school geen ondersteuningsmogelijkheden resteren

De school laat de leerling toe op basis van een proefplaatsing.De school voelt zich handelingsverlegen. Vier maanden na de toelating besluit de school om de verlenging van de proefplaatsing te beëindigen en is de school voornemens om de leerling te verwijderen. De...