9 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs. Geschil over toelating tot cluster 2-onderwijs. De CvO had meer moeten doen om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De moeder van een leerling (hierna verzoekster) is van mening dat de Commissie van Onderzoek (CvO) onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van [de leerling]. Hij is weliswaar bekend met ASS, maar er is ook een vermoeden van een...

8 juni 2020 Gerechtshof Amsterdam: Voor een docent zijn de doceerwerkzaamheden de bedongen werkzaamheden. Het niet ingaan op een aanbod voor een andere passende functie is de werknemer niet verwijtbaar in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW.

Werknemer is met ingang van 1 februari 1987 in dienst getreden bij de stichting als leraar Arabisch. Vanaf 1990 heeft de werknemer naast Arabisch Frans gedoceerd. Vanaf 2004 doceerde werknemer voor 4 tot 6 uur per week uitsluitend Frans omdat het vak Arabisch op...

5 juni 2020 Rechtbank Rotterdam: Totstandkoming arbeidsovereenkomst schooldirecteur. Geen bedrog of dwaling bij aangaan arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Ontbinding g-grond.

Verzoeker heeft in november 2019 gesolliciteerd op de functie directeur op een school te Zwijndrecht (hierna school A). Verzoekster is via wervings- en selectiebureau De Roo Management & Advies in contact getreden met het schoolbestuur waar school A onder valt...

2 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het niet tijdig is ingediend.

De moeder van de leerling (hierna verzoeker) stelt zich op het standpunt dat de school voor de  leerling geen ontwikkelingsperspectief (OPP) heeft opgesteld, maar slechts een observatieverslag, waarin onderwijsbehoeften zijn opgenomen die voor elk kind gelden. Voor...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109226: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of leerling op vso is aangewezen

De leerling stapt over naar een andere school van hetzelfde bevoegd gezag, in verband met een profiel dat hij wil gaan volgen. Binnen korte tijd ontstaan fricties tussen school en de leerling en na drie maanden komt de leerling thuis te zitten. De school vraagt een...

Commissie van Beroep VO, 109049: Verzet ongegrond. De Commissie volgt het oordeel van de voorzitter dat het verzoek tot herziening van een uitspraak ongegrond is

De werkgever heeft de werknemer eind 2016 een schriftelijke berisping opgelegd vanwege het niet volgen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De werknemer heeft daartegen beroep ingesteld bij de Commissie. De Commissie heeft het beroep op 16 mei 2017...