Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109269: Instemmingsgeschil over wijziging van het aanstellingsbeleid. Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk omdat de nietigheid te laat is ingeroepen

Het bevoegd gezag start een wervingsprocedure voor een directeursfunctie. Tussen de MR en het bevoegd gezag bestaat verschil van mening over welke wervingsprocedure geldend is. Het bevoegd gezag gaat uiteindelijk akkoord met de procedure zoals de MR heeft voorgesteld....

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109300: Adviesgeschil over benoeming directeur. Bevoegd gezag heeft bij adviesaanvraag niet de juiste procedurevoorschriften gevolgd. Besluit kan niet in stand blijven. Diverse nalevingsverzoeken niet-ontvankelijk

Voor de benoeming van een directeur heeft het bevoegd gezag een wervingsprocedure gevolgd. Het bevoegd gezag leidt uit een mededeling van de MR af dat deze afstand doet van zijn adviesrecht en gaat over tot benoeming van de directeur. De MR dient hierover een...

15 juni 2020 Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: bezwaar tegen tlv-sbo kan in stand blijven omdat het sbo passend is voor de leerling.

Het samenwerkingsverband heeft een tlv-sbo afgegeven. De moeder van de leerling is van mening dat de tlv is afgegeven op basis van een onjuist observatieverslag. Het verslag is namelijk opgehangen aan een incident op een dag waarop de leerling niet op school aanwezig...

15 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: geschil over ontwikkelingsperspectief. School heeft voldoende begeleiding geboden en wijziging uitstroombestemming van havo naar mavo is voldoende onderbouwd.

Tijdens de verblijfsduur van de leerling op het opdc, wordt zijn ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld. Daarbij verandert de uitstroombestemming van havo naar mavo. De ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens. Het passende uitstroomperspectief voor de...

12 juni 2020 Rechtbank Den Haag – Naar voorlopig oordeel is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij zijn afweging mogen betrekken dat door het plichtsverzuim van verzoeker fraude mogelijk was.

Sinds 6 oktober 2004 was werknemer (hierna: verzoeker) in dienst van de stichting en diens rechtsvoorgangers. Aanvankelijk was verzoeker hoofd administratie, later hoofd financiële administratie F&A/Controller en sinds 1 augustus 2010 controller. In mei 2019 werd...