Geschillencommissie passend onderwijs, 109370: Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Na een OPDC-periode vervolgt de leerling het onderwijs op de school van herkomst, maar als dit niet mogelijk is moet de school de zorgplicht invullen

Een leerling wordt op een OPDC geplaatst. In de loop van dat traject besluit de school van herkomst dat de leerling daar niet meer welkom is. De school schrijft dit aan de ouders en maakt hen attent op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, die de leerling zou...

Commissie van Beroep VO, 109348: Beroep tegen onthouding promotie kennelijk ongegrond, omdat de aanspraak waarop de werknemer recht stelt te hebben is gebaseerd op een cao-bepaling die al vervallen was op het moment dat de werknemer in dienst trad van de werkgever

De werknemer is sinds 1 augustus werkzaam als docent. In juni 2020 verzoekt hij de werkgever om hem met terugwerkende kracht per 31 augustus 2015, de datum waarop hij zijn eerstegraadsbevoegdheid heeft gehaald, in te schalen in een LD-functie. De werkgever stelt dat...

Commissie van Beroep PO,109349: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk

De werknemer is werkzaam als directeur. Haar kinderen maken gebruik van het onderwijs en de opvang van een andere school van de werkgever. Op enig moment besluit de werknemer het contract voor de opvang van haar kinderen op te zeggen. Doordat de werknemer daar niet...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109344: Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Geschiktheid leerling voor onderwijsniveau, zonder dat sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, valt buiten kaders passend onderwijs en buiten het toetsingsbereik van de Commissie

Een leerling haalt na het doubleren van 2 havo in 3 havo opnieuw de bevorderingsnorm niet. De school verwijst hem naar 4 vmbo-tl. Dat onderwijs wordt op een andere locatie gegeven. De leerling verklaart dat hij beter had moeten leren en het niet op een eindsprint had...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109391: Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven mits een nader onderzoek speciaal onderwijs onderschrijft

Een leerling heeft niet onafgebroken onderwijs in Nederland gevolgd. Na terugkomst in Nederland is de leerling in een instroomgroep op een basisschool met regulier onderwijs gestart. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs...