Geschillencommissie Passend Onderwijs, 09337: Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond

Voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op het vmbo-t is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd, omdat de school meent dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) meer passend is. De leerling meldt zich bij een andere locatie voor vmbo-kader...

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs,109202: Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar

Ouders hebben twee zonen op school. Zij klagen erover dat de school hen ongelijk behandelt en discrimineert. Zo was een zoon verplicht om deel te nemen aan een excursie naar een kerk en mocht hij niet meedoen met de gymles omdat hij zijn huiswerk niet had gemaakt. Ook...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 09117: Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat

Een leerling kampte al langere tijd met psychologische klachten. De leerling was daarom vaak niet in staat om naar school komen. School heeft vanwege toenemend verzuim aanvankelijk thuisonderwijs geboden. Na advies van het samenwerkingsverband is de leerling in...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109236: Klacht over leerlingdossier gegrond. De school heeft ten onrechte gesteld dat er 800 pagina’s aan dossier waren, die verband hielden met de gedragingen van de leerling en zijn ouders

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft begin februari 2020 uitspraak gedaan in een geschil tussen de school en de leerling. De school heeft in haar reactie aan de GPO gemeld: ‘Uw commissie heb ik niet belast met de naar schatting 800 documenten,...