Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109457: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro). De tlv kan niet in stand blijven omdat niet duidelijk is of de leerling op praktijkonderwijs is aangewezen

Een leerling volgt onderwijs op een reguliere basisschool. De school meent dat praktijkonderwijs passend voor de leerling is. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro) toe. De moeder van de leerling is het oneens met een...

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2020:2738: Verzoek om inzage in leerlingdossier. De Afdeling heeft bij eerdere uitspraak beroep gegrond verklaard. Moeder betoogt dat onvoldoende gevolg is gegeven aan deze uitspraak en dat meer informatie overgelegd had moeten worden. Beroep ongegrond

Bij besluit van 1 december 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het verzoek moeder om inzage in het dossier van haar en haar zoon gedeeltelijk toegewezen. Moeder heeft in verband met een geschil met de voormalige school van haar zoon, de...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109469: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven

De leerling heeft gedrags- en werkhoudingsproblemen. De door de school ingezette interventies hebben gering effect. Daar komt bij dat de leerling extra ondersteuning belemmerend vindt en daardoor nog minder tot leren komt. Het samenwerkingsverband kent daarom een...

Commissie van beroep funderend onderwijs, 109430: Beroep tegen schorsing voor de duur van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ongegrond

De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen en dient daarvoor een ontbindingsverzoek in bij de rechtbank. De werknemer wordt gedurende die procedure geschorst. De rechtbank wijst het verzoek af; de werknemer blijft dus in dienst. De werkgever...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109160: Klacht over het weigeren van externe specialistische rekenbegeleiding ongegrond. De ondersteuning die de school biedt, is vooralsnog voldoende

Een leerling is gediagnosticeerd met dyscalculie. Zijn ouders willen dat de school externe specialistische rekenbegeleiding inzet voor hun zoon. De school begeleidt de leerling zelf, volgens de ouders om financiële redenen. Ouders vinden het niet rechtvaardig dat...