Eerste stappen gezet voor passend onderwijs

Veel samenwerkingsverbanden zien in passend onderwijs kansen om meer maatwerk te leveren en het aantal thuiszitters te verminderen. Ze hebben inmiddels vooral op strategisch niveau, de bestuurlijke inrichting, stappen gezet. Op uitvoerend niveau loopt de helft van de samenwerkingsverbanden, zowel PO als VO, achter op schema.

Dit blijkt uit een rapportage van Sardes, die hier onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO). Sardes constateert dat er ook voorlopers zijn, maar geen van de samenwerkingsverbanden (swv’s) is voorloper op alle onderdelen. Het grootste deel van de swv’s (70%) is zelfs op geen enkel onderdeel voorloper. Met name op de onderdelen ‘organisatie van de ondersteuning’ en ‘ondersteuning van de medezeggenschap’ blijft de helft van de samenwerkingsverbanden achter.

Focus op middelen
De bestuurlijke inrichting loopt echter gestaag, meldt Sardes, die daarbij wijst op het risico dat er te veel gefocust wordt op middelen en behoud van de autonomie, en te weinig op visie en inhoudelijke vormgeving.

Ook blijkt dat vrijwel alle samenwerkingsverbanden PO en VO duidelijk voor ogen hebben hoe het cluster 3 en 4 onderwijs wordt gepositioneerd en wordt er een omslag gemaakt van ‘slagboomdiagnostiek’ naar handelingsgerichte diagnostiek. Slechts een minderheid vreest voor expertiseverlies bij de invoering van passend onderwijs.

Uit het onderzoek blijkt verder dat swv’s PO er meer aan doen om de positie van ouders te waarborgen ten opzichte van swv’s VO. Slechts 10% van de swv’s heeft een professionaliseringsbeleid opgesteld.

Sardes merkt aan het eind van het rapport op dat velen kansen zien in passend onderwijs voor het leveren van maatwerk, ‘thuisnabij’ onderwijs en het verminderen van het aantal thuiszitters. Daarvoor zijn competente professionals nodig die de visie van hun samenwerkingsverband onderschrijven en in samenwerking met gemeenten de ouders betrekken en overtuigen. Deze voorwaarden zijn echter op veel plaatsen nog onvoldoende gerealiseerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Website over geschillen passend onderwijs

Een nieuwe website over passend onderwijs biedt informatie die kan helpe bij het voorkomen of oplossen van geschillen.

Als onafhankelijke bemiddeling niet oplevert, kan een geschil langs formele weg worden beslecht. Hiervoor zijn verschillende procedures en instanties. Welke dit zijn, hangt af van het probleem en van de betrokken partijen.

De website www.geschillenpassendonderwijs.nl geeft informatie over verschillende soorten geschillen en geeft antwoord welke instanties en procedures er zijn om geschillen op te lossen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250, helpdesk@vosabb.nl

Gratis praktijktoets voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden voor de gratis praktijktoets. Daarmee kunt u erachter komen in hoeverre uw samenwerkingsverband klaar is voor de invoering van passend onderwijs.

Uitgangspunt voor de praktijktoets zijn casussen van leerlingen. Een zogenoemd spiegelteam neemt deze casussen met het samenwerkingsverband door. Het spiegelteam bestaat uit vier personen:

 • Een deskundige vanuit het ouderperspectief.
 • Een deskundige op het gebied van passend onderwijs.
 • Een collega uit een ander samenwerkingsverband.
 • Een onafhankelijk gespreksleider.

De praktijktoets duurt één dag en is gratis

Op de website van het Informatiepunt Passend Onderwijs staat meer informatie. Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden.

Wilt u graag van VOS/ABB meer informatie over de praktijktoets? Neemt u dan contact op met Anna Schipper: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.

VOS/ABB-workshops op Landelijk WMS-Congres

Het Landelijke WMS-Congres in november in Ede staat in het teken van medezeggenschap en passend onderwijs. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgt er twee interessante workshops.

Het is op dinsdag 26 november de zevende keer dat het Landelijke WMS-Congres plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Het wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het thema is passend onderwijs, waar alle schoolbesturen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ouders mee te maken krijgen.

Er zal dit keer een recordaantal van 42 workshops worden aangeboden. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van medezeggenschap, neemt twee workshops voor haar rekening: over actuele ontwikkelingen en over de basisbeginselen van medezeggenschap.

In de workshop over de actuele ontwikkelingen laat zij zien dat medezeggenschap altijd in beweging blijft. Ze gaat in op wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie WMS en op dilemma’s die zij uit haar eigen praktijk haalt. Deze workshop is een mix van horen en doen.

De workshop over de basisbeginselen is bedoeld voor schoolleiders en MR-leden die op het terrein van medezeggenschap nog geen of weinig ervaring hebben. Het gaat in deze workshop van Eshuis om kennisoverdracht, waarbij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) het uitgangspunt is.

Het volledige overzicht van de workshops staat in de brochure over het Landelijk WMS-Congres. Deelname kost 60 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend via www.deelnameregistratie.nl.

Informatie: 036-5331941 (10-12 uur), wms@deelnameregistratie.nl

Bestuurlijke basis passend onderwijs krijgt vorm

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de tweede voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij toont zich daarin optimistisch over de bestuurlijke basis van passend onderwijs, maar signaleert ook dat vooral het primair onderwijs nog achterloopt met het oprichten van samenwerkingsverbanden nieuwe stijl.

Er is volgens Dekker nog veel werk te doen, zeker op het gebied van de uitwerking van het ondersteuningsplan en de financiële en operationele inrichting van de samenwerkingsverbanden. VOS/ABB kan op dit gebied ondersteuning op maat bieden, zeker aan samenwerkingsverbanden die bij de vereniging zijn aangesloten.

Verder signaleert de staatssecretaris dat de planning is gemaakt voor de bespreking van de ondersteuningsplannen met andere partijen. Daarmee doelt hij op de gemeenten, de clusters 1 en 2, andere samenwerkingsverbanden en – voor de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs – instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Ondersteuningsplanraden
Op het gebied van medezeggenschap signaleert Dekker dat de ondersteuningsplanraden veelal in oprichting zijn. Ook worden plannen gemaakt om ouders goed te informeren over de gevolgen van passend onderwijs voor hun kind. Ook op dit terrein kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning krijgen van VOS/ABB.

De komende tijd vindt een verdere (juridische) analyse plaats om te bepalen wat de juiste plaats voor ouders is bij het besluitvormingsproces van het ondersteuningsprofiel. Dit staat in het teken van bezwaren van de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad. Zij plaatsten kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van een onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarin staat dat ouders instemmingsrecht moeten krijgen bij het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Simulatieonderzoek en praktijktoets
De samenwerkingsverbanden kunnen na de zomervakantie aanvullende onderzoeken laten doen om te bezien of zij klaar zijn voor de invoering van passend onderwijs. Dit aanvullende onderzoek bestaat uit een simulatieonderzoek en uit een praktijktoets.

In het simulatieonderzoek gaat de Inspectie van het Onderwijs in gesprek met het samenwerkingsverband over de vraag of het voldoet aan de eisen. Het doel van de praktijktoets is om te bepalen of de operationele inrichting van het samenwerkingsverband op orde is.

In april 2014 moeten alle samenwerkingsverbanden beide toetsen hebben gemaakt. Ze hebben dan nog voldoende tijd om eventuele aanbevelingen uit de onderzoeken op te volgen.

Kafkabrigade
Dan is er nog de zogenoemde Kafkabrigade, die onderzoekt of er onnodige bureaucratie optreedt bij de inrichting van samenwerkingsverbanden. Het eerste knelpunt is al gesignaleerd: samenwerkingsverbanden hanteren verschillende modellen voor schoolondersteuningsprofielen. De inventarisatie van de Kafkabrigade wordt onderdeel van de praktijktoets.

De voortgangsrapportage gaat ook in op de geschillenregeling voor passend onderwijs. Op regionaal niveau stelt ieder samenwerkingsverband een eigen commissie in die adviseert over het toelaten van een leerling tot het speciaal basisonderwijs (SBO) of voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O).

Op landelijk niveau komen er drie commissies bij de Stichting Onderwijsgeschillen:

 1. Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs voor bestuurlijke geschillen (sinds april 2013 operationeel);
 2. Geschillencommissie voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met gemeenten (wordt op 26 juni 2013 geïnstalleerd);
 3. Geschillencommissie voor ouders (per augustus 2013; de regeling hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd).

VOS/ABB rekent passend onderwijs tot de speerpunten van de vereniging. Dit heeft te maken met het streven van VOS/ABB naar goed onderwijs voor álle kinderen, dus ook voor die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit streven sluit aan bij de algemene toegankelijkheid van het (openbaar) onderwijs.

Als uw samenwerkingsverbanden bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u elke werkdag gebruikmaken van het deskundige advies van onze Helpdesk en onze specialisten op het gebied van passend onderwijs. Voor meer informatie over de aansluitingsmogelijkheden voor samenwerkingsverbanden neemt u contact op met Anna Schipper: 06 -30056066, aschipper@vosabb.nl

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Moties aangenomen voor versterking medezeggenschap

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor versterking van de positie van de medezeggenschapsraden ten opzichte van die van de schoolbesturen. Ook andere moties op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs zijn aangenomen.

De motie voor versterking van de positie van medezeggenschapsraden was afkomstig van Jasper van Dijk van de SP en kreeg steun van D66, de PvdA en het CDA. Er staat in dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moet worden aangepast op vier punten:

 • de medezeggenschapsraad moet aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand;
 • er moet een regeling komen voor de beslechting van nalevingsgeschillen;
 • het moet mogelijk worden besluiten terug te draaien;
 • het scholingsbudget moet voortaan rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Dit is goed nieuws voor leerlingen, leraren en ouders. Vorig jaar was er nog onvoldoende steun, maar nu is een Kamermeerderheid alsnog tot de conclusie gekomen dat schoolbestuurders een volwaardige tegenmacht nodig hebben. Met deze versterking krijgt de medezeggenschap veel meer slagkracht. Dat mag ook wel, want het fiasco met Amarantis heeft laten zien dat bestuurders soms moeten worden bijgestuurd.’

Ook een motie van Harm Beertema (PVV) is aangenomen. Daarin pleit hij voor meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs. Een andere motie van VVD’er Pieter Duisenberg, waarin hij aandringt op permanente bijscholing van toezichthouders, heeft het ook gehaald.

Dit geldt tevens voor een motie van PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing, waarin zij staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept om met de sectorraden in gesprek te gaan over goede informatievoorziening aan toezichthouders.

In het najaar gaat de Tweede Kamer in debat over andere voorstellen rond medezeggenschap, zoals het instemmingsrecht op de begroting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Instemmingsrecht ouders voor ondersteuningsplan

Scholen moeten in het kader van passend onderwijs worden verplicht het ondersteuningsplan voor een individuele leerling goed te laten keuren door zijn of haar ouders. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van de PvdA goedgekeurd.

De Kamer is ook akkoord met een motie van de VVD om bij de invoering van passend onderwijs meer rekening te houden met hoogbegaafde kinderen. Het mag van de VVD niet zo zijn dat er pas passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is als zij gedrags- of psychische problemen hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl