Schoolbesturen kunnen voor het wegwerken van eventuele corona-leerachterstanden subsidie aanvragen. Dat kan van 2 tot en met 21 juni, van 18 augustus tot en met 18 september en eventueel nog van 19 oktober tot en met 1 november.

Voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs stelt het kabinet in totaal 244 miljoen euro beschikbaar om leerachterstanden in te halen die het gevolg zijn van de coronacrisis. Het geld is bedoeld voor ‘het bieden van hulp en maatwerk voor leerlingen (…) die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben’, zo meldde rijksoverheid op 15 mei. Daarbij kan worden gedacht aan onderwijs dat doorgaat in de zomervakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen dit uit te besteden, zoals dat gebeurt bij zomerscholen.

Overal zomerscholen

Het extra geld is er gekomen na een motie, waarin CDA en D66 in de Tweede Kamer aandrongen op een landelijk dekkend aanbod van lente-, zomer- en eventueel ook herfstscholen. In de motie van Michel Rog van het CDA en Paul van Meenen van D66 staat dat de onderwijsachterstanden als gevolg van de coronacrisis zijn toegenomen.

De Inspectie van het Onderwijs signaleert dat ook. Met online onderwijs op afstand lukt het volgens de inspectie maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Uit een steekproef van de inspectie kwam het beeld naar voren dat onderwijs op afstand beperkingen heeft. Het bereik is weliswaar hoog, maar er is volgens de inspectie verlies aan leertijd. Dit raakt met name jonge leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het beroepsonderwijs.

Uit een peiling onder leraren door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van het commerciële bureau E-WISE voor bijscholing van leraren kwam eenzelfde beeld naar voren. De peiling wijst volgens E-WISE uit dat bijna driekwart van de leerkrachten in het basisonderwijs denkt dat hun leerlingen tijdens de corona-lockdown leerachterstanden hebben opgelopen.

Geen leerachterstanden

Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt naar voren dat bijna acht op de tien schoolleiders geen leerachterstanden signaleren die het gevolg zijn van de situatie in de coronacrisis. Uit het AVS-onderzoek kwam ook naar voren dat 10% van de schoolleiders wel leerachterstanden constateert en dat 1% zegt dat de achterstanden ernstig zijn. Er zijn ook schoolleiders die signaleren dat sommige leerlingen in de coronacrisis juist sneller vooruit zijn gegaan.

Subsidie aanvragen

Deel dit bericht: