Model-addenda voor arbeidsovereenkomsten

Als werkgever en werknemer afspraken willen maken die afwijken van wat er in de arbeidsovereenkomst staat, kunnen die worden vastgelegd in een addendum. Het is dus niet nodig om telkens een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten.

In een addendum kunnen niet alleen afwijkende, maar ook aanvullende afspraken worden vastgelegd. Het addendum wordt door beide partijen ondertekend en als bijlage aan de arbeidsovereenkomst gehecht.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat een addendum – net als de arbeidsovereenkomst – in principe vormvrij is. U mag een eigen addendum opstellen en gebruiken of een andere vorm kiezen voor het wijzigen van de arbeidsovereenkomst.

Modellen en voorbeeldbrief

U kunt ook gebruikmaken van onderstaande model-addenda die de Onderwijsjuristen voor u hebben gemaakt. Zij hebben bovendien een voorbeeldbrief opgesteld, die u kunt gebruiken bij het verlengen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: u kunt de modellen en de voorbeeldbrief uit het besloten ledengedeelte van deze website downloaden als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB. Geen lid van VOS/ABB? Dan heeft u helaas geen toegang tot deze documenten.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Toolbox: Model gemiddelde schoolgrootte aangepast

Het ministerie van OCW heeft een rectificatie aangebracht in de lijst met stichtings- en opheffingsnormen per gemeente. Daarom is ook het Model gemiddelde schoolgrootte in onze online Toolbox (map Basisschool) aangepast.

Download het aangepaste Model gemiddelde schoolgrootte

Modellen klokkenluidersregeling voor onderwijs

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een model klokkenluidersregeling ontwikkeld voor het primair onderwijs. Deze is nu online beschikbaar voor de leden. Ook voor het voortgezet onderwijs is er een model beschikbaar.

De modellen zijn ontwikkeld om de werkgevers in het onderwijs te helpen bij het opstellen van een klokkenluidersregeling. Dit is verplicht sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet huis voor klokkenluiders op 1 juli 2016.

Deze wet voorziet in de oprichting van het Huis voor klokkenluiders. Dat is niet meer ondergebracht bij de Nationale Ombudsman, maar is tegenwoordig een zelfstandig bestuursorgaan. Werknemers met een vermoeden van een misstand kunnen daar een melding doen of advies vragen. De wet biedt bescherming aan degene die de melding doet. In de modelregeling staat de procedure beschreven.

Klokkenluidersregeling downloaden

De VO-raad heeft eerder een model klokkenluidersregeling gepubliceerd voor het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft nu ook een model opgesteld voor het primair onderwijs. Deze is gebaseerd op het model van de VO-raad. Het betreft nadrukkelijk een concept. Besturen in het primair onderwijs kunnen er hun eigen inkleuring aan geven.

Klokkenluidersregeling primair onderwijs (alleen voor leden van VOS/ABB)

Klokkenluidersregeling voortgezet onderwijs

 

Bijeenkomsten over nieuwe opbrengstenmodel

In december houdt de Inspectie van het Onderwijs drie bijeenkomsten over het nieuwe model om in het voortgezet onderwijs opbrengsten te meten.

De bijeenkomsten zijn steeds van 15 tot 17 uur. De doelgroep bestaat uit schoolbestuurders, schoolleiders en leraren.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om deelnemers te informeren over het model, om vragen te beantwoorden en nadrukkelijk ook om feedback te ontvangen. Het model is nog niet definitief. De inspectie wil het in 2016 gaan gebruiken.

Er is een website met meer informatie over het nieuwe model.

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan door een mailtje te sturen naar e.zuiderwijk@owinsp.nl.

Helpdesk zet nieuwe toelichtingen en modellen online

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de daluren in de zomervakantie benut om nieuwe toelichtingen en modellen op deze website te plaatsen.

De toelichtingen van de Helpdesk van VOS/ABB en de modellen worden veel geraadpleegd. Let op: beide rubrieken staan op het besloten ledengedeelte van deze website, waarvoor alle leden van VOS/ABB inlogcodes hebben ontvangen (niet-leden hebben geen toegang). Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u per e-mail aan de webmaster vragen of hij ze u mailt. Vermeld in uw e-mail aan webmaster@vosabb.nl uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De Helpdesk heeft de volgende toelichtingen gepubliceerd:

  • Verschillen CAO PO 2013 en CAO bestuurders PO
  • Verschillen CAO VO 2011-2012 en de CAO bestuurders VO
  • Artikel over recente uitspraken over payrollcontructies
  • Handreiking over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  • Schema met rechtspositionele verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs

De volgende modellen zijn online gezet:

  • Model vrijwilligersovereenkomst
  • Model reglement wijziging taakbeleid
  • Model stageovereenkomst
  • Model protocol sociale media

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f

In de rechterkolom vindt u dit instrument: Voorziening BAPO en jubilea 2008 vs f.xls.

Zoals de naam al aangeeft kunt u daarmee de omvang van de voorziening BAPO en die voor de jubilea bepalen. Dit instrument bepaalt de omvang van de voorziening voor de balanspositie van 31 december 2008.

Op grond van reacties van gebruikers zijn in maart 2009 enkele aanpassingen gemaakt, waarmee deze versie e tot stand is gekomen. De aanpassingen worden in de toelichting in het instrument nader aangegeven.

Informatie: Reinier Goedhart: 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen

BAPO-model nader gespecificeerd

De twee aanpassingen zijn:

–    In het werkblad BAPO kunnen de BAPO-baten nu ook contant worden gemaakt;

–    In het werkblad jubilea zijn meer regels aangemaakt, waardoor meer personeelsleden kunnen worden opgevoerd.

Toelichting op de eerste aanpassing:

Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening BAPO doet het bestuur de best mogelijke schatting. De accountants zullen deze ‘beste schatting’ toetsen.

Vanuit de controlepraktijk wordt echter vaak aangegeven dat bij het bepalen van de toekomstige BAPO-baten ook een disconteringsvoet op basis van de marktrente moet worden meegenomen. De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van inkomsten in de toekomst te bepalen. De nu gehanteerde disconteringsvoet (2,5%) is gebaseerd op informatie van het ministerie. Deze mogelijkheid is in het model ingebouwd.

Het hanteren van een disconteringsvoet bij het schatten van de BAPO-baten geeft een duidelijk ander berekeningsresultaat. Deze verandering heeft echter geen consequenties voor de vermogenspositie, aangezien deze berekening alleen moet worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening  (veelal bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen).

De hoogte van de voorziening BAPO moet namelijk op dezelfde wijze worden berekend, zoals u dat ook voor de jaarrekening 2007 heeft gedaan (bestendige gedragslijn).

Het bijgestelde instrument, versie e, staat in de mappen po en vo in de Toolbox 08-09.

Direct naar het instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl