Dekker doet niets tegen hoge ouderbijdrage

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW onderneemt geen actie om te voorkomen dat sommige scholen een hoge ouderbijdrage vragen. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen van de PvdA.

De vragen van de Kamerleden Loes Ypma en Joyce Vermue volgden op een oproep van de Stichting Leergeld. Deze stichting wil dat scholen de hoogte van de ouderbijdragen beperken om te voorkomen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld worden uitgesloten van extra activiteiten op school.

Ouderbijdrage altijd vrijwillig!

Dekker wijst er in zijn antwoorden op dat scholen ouders niet kunnen verplichten de ouderbijdrage te betalen, omdat die altijd vrijwillig is. Bovendien valt het volgens de staatssecretaris over het algemeen wel mee met de hoogte van de ouderbijdragen.

‘De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de gemiddelde ouderbijdrage. Uit dit onderzoek bleek dat driekwart van de basisscholen een vrijwillige ouderbijdrage vraagt van minder dan 50 euro. Het aantal scholen dat meer dan 100 euro bijdrage vroeg, bedroeg 3 procent’, aldus Dekker.

Lees meer…

PO-Raad tegen hoge ouderbijdrage

Een hoge vrijwillige ouderbijdrage kan leiden tot een tweedeling tussen kinderen van ouders met voldoende geld en kinderen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. De PO-Raad spreekt bij de NOS van ‘klassenjustitie’.

Woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad reageert bij de NOS op een pamflet van de Stichting Leergeld om de vrijwillige ouderbijdrage beperkt te houden. Ook zouden scholen volgens die stichting rekening moeten houden met ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, omdat anders steeds meer kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe worden.

Hoge ouderbijdrage: klassenjustitie

De PO-Raad erkent tegenover de NOS dat de vrijwillige ouderbijdrage tot tweedeling kan leiden. Ouders met een laag inkomen zullen hun kind niet snel aanmelden op een school waar de bijdrage 1000 euro bedraagt. ‘Scholen zijn vrij om hun ouderbijdrage te bepalen, maar ik ben het ermee eens dat dit kan leiden tot klassenjustitie. Dat wil je niet als onderwijs’, zo citeert de NOS woordvoerder Ad Veen van de sectororganisatie.

Lees meer…

Ouderbijdrage ook bij Leonardo-scholen vrijwillig

Het onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen moet net als voor andere leerlingen vrij toegankelijk en kosteloos zijn. Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen de SP over een vermeende verplichte ouderbijdrage tot 1200 euro per jaar die Leonardo-scholen zouden vragen.

Dekker wijst erop dat samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten voorzien in een passend aanbod voor elke leerling, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen.

Hij meldt verder dat net als andere scholen ook Leonardo-scholen een ouderbijdrage mogen vragen, maar die bijdrage heeft wettelijk altijd een vrijwillig karakter.

‘De meeste scholen stemmen de vrijwillige bijdrage af op de draagkracht van ouders, of hebben een fonds waarop een beroep kan worden gedaan’, aldus de staatssecretaris.

Expliciet vermelden dat ouderbijdrage vrijwillig is

Scholen moeten ouders in hun schoolgids expliciet wijzen op het vrijwillige karakter van de financiële ouderbijdrage en mogen dat karakter dus niet verhullen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op Kamervragen van de SP.

Dekker benadrukt dat het wettelijk zo is geregeld dat het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage expliciet in elke schoolgids vermeld moet staan. ‘Indien scholen zich niet aan de wet houden (en ouders bijvoorbeeld niet wijzen op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage), kan de inspectie handhavend optreden en scholen er zo toe bewegen om hun handelen alsnog in overeenstemming met de wet te brengen.’

Over de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage merkt de staatssecretaris op dat de school op grond van de WMS de voorafgaande instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad nodig heeft. ‘Ouders hebben via deze weg dus altijd invloed op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage’, aldus Dekker.

Lees meer…

Bij continurooster is betalen voor overblijf vrijwillig!

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW herhaalt nog maar een keer dat scholen ouders niet kunnen dwingen tot het betalen van een bijdrage voor de overblijf als er sprake is van een continurooster.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius had hier vragen over gesteld naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad, waarin stond dat scholen van ouders overblijfgeld eisen.

Dekker wijst er in zijn antwoorden op dat in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet medezeggenschap op (WMS) is geregeld dat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders. Ook moeten ouders in de medezeggenschapsraad (MR) instemmen met de hoogte en de bestemming van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Informatie over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan moet in de schoolgids worden opgenomen.

‘Als een school de wettelijke regels niet naleeft, zal de Inspectie van het Onderwijs de school hierop aanspreken’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat de inspectie in 2014 onderzoek heeft gedaan naar de naleving. ‘In nagenoeg alle schoolgidsen (94 procent) blijken ouders expliciet te worden geïnformeerd over de ouderbijdrage en het vrijwillige karakter ervan.’

Geen continurooster
Als er geen sprake is van een continurooster en ouders kiezen ervoor om hun kind te laten overblijven, dan kan de school overigens wel overblijfgeld eisen. Het is dan immers een vrije keuze van de ouders om al of niet gebruik te maken van een betaalde dienst die de school aanbiedt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ouderbijdrage voor verplichte overblijf is vrijwillig!

Scholen met een continurooster kunnen ouders niet verplichten tot een bijdrage voor de (verplichte) overblijf. Dat benadrukt de Helpdesk van VOS/ABB naar aanleiding van een bericht in het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD eisen steeds meer scholen met een continurooster dat ouders bijdragen in de kosten voor de (verplichte) overblijf. De wet bepaalt echter dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Scholen moeten hier duidelijk over communiceren met de ouders, benadrukt de Helpdesk. Het mag niet zo zijn dat het vrijwillige karakter van de bijdrage voor de verplichte overblijf wordt verzwegen, in de hoop dat er dan wel wordt betaald. Het AD citeert een directeur die ouders hier niet open en transparant over informeert. Dat is dus niet zoals het hoort.

Anders ligt het overigens met de ouderbijdrage als de overblijf niet verplicht is. Dan kan er wel geld van de ouders worden geëist, omdat zij er immers voor kíezen om hun kind op school te laten lunchen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nog steeds onduidelijkheidheid over ouderbijdrage

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) signaleert dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de vrijwillige ouderbijdrage.

De Tweede Kamer discussieerde afgelopen week over de vrijwillige ouderbijdrage naar aanleiding van een eerder rapport van de Inspectie van het Onderwijs en de reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW daarop. Daags voor dat debat stuurde VOO een brief om nog een en ander toe te lichten. Volgens VOO maakt namelijk zowel de inspectie als de staatssecretaris een fout: zij lijken niet te weten wie de ouderbijdrage precies vaststelt.

Ouderraad bepaalt
In haar brief legt VOO uit dat de hoogte van de ouderbijdrage niet wordt bepaald door het bestuur van de school, maar door de ouderraad. Het bevoegd gezag heeft hiermee geen bemoeienis. Ook de oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) heeft formeel-juridisch geen inspraak over de hoogte van de ouderbijdrage.

De ouderraad gaat ook over de inning en de besteding van de ouderbijdrage. De MR heeft slechts een bevoegdheid wanneer het daadwerkelijk gaat om een ouderbijdrage die door het bevoegd gezag of de schoolleiding wordt gevraagd en geïnd. Dit komt echter zelden voor in het openbaar primair onderwijs. Doorgaans is dit wel het geval in het voortgezet onderwijs.

‘Onwenselijke selectie’
In zijn brief aan de Tweede Kamer wijst VOO-directeur Rein van Dijk erop dat er nog steeds  basisscholen zijn (11 procent volgens de inspectie) die een hoge tot zeer hoge ouderbijdrage vragen. Volgens Van Dijk is daarmee de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding, ook al is de ouderbijdrage officieel vrijwillig. ‘Ouders met een laag inkomen zullen een ‘goedkopere’ school kiezen, waardoor een onwenselijke selectie op basis van inkomen ontstaat, die sociale segregatie in de hand werkt’, aldus Van Dijk.

Vrijwel alle Kamerfracties benadrukten in het debat dat scholen helder moeten zijn over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage en dat ze geen druk op ouders mogen uitoefenen om deze bijdrage te betalen.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage.
Meer informatie op de website van de VOO.

 

SP trekt aan de bel over hoogte van ouderbijdragen

Eén op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen. Dat meldt de SP op basis van eigen onderzoek.

De SP meldt dat bijna de helft van de ouders meer dan 50 euro per kind per jaar en dat ruim een kwart van hen te maken heeft met een ouderbijdrage van meer dan 100 euro per kind per jaar. SP-Kamerlid Tjitske Siderius schrikt hiervan: ‘Steeds meer ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten in de school niet meer betalen.’ Zij stelt dat kinderen hierdoor in de klas worden uitgesloten of worden gepest.

De SP meldt verder dat ongeveer de helft van de ouders de ouderbijdrage te hoog vindt. Van de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, zegt een kwart dit ook niet te doen. Bijna één op de vijf ouders leent voor de vrijwillige ouderbijdrage geld bij de bank of bij vrienden en familie.

Alles op alles
Siderius vindt het goed dat scholen extra activiteiten organiseren, maar ze zegt ook dat als ouders zich moreel verplicht voelen en druk ervaren om te betalen deze activiteiten hun glans verliezen. ‘Geen ouder wil zijn kind uitsluiten van een uitje of een reisje, dus zij zetten alles op alles op de ouderbijdrage te betalen’, aldus de SP’ster.

Ze zegt ook voorbeelden te kennen van ouderbijdragen van meer dan 500 euro per kind per jaar en van scholen die incassobureaus inschakelen om ouders te dwingen om te betalen. Siderius: ‘Op een school werd voorgesteld om een leerling als alternatief klusjes te laten doen.’ Haar partij wil dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt gekoppeld aan een wettelijk maximum.

Ouders hebben invloed
Uit eerder onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waarvan de resultaten in november jongstleden bekend werden, bleek dat de vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs gemiddeld 42 euro per jaar bedraagt. Uit dit onderzoek bleek ook dat vrijwel alle basisscholen de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids vermelden, zoals de wet dat voorschrijft.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA over onder andere de kosten van schoolexcursies in het voortgezet onderwijs zei Dekker later die maand dat de oudergeleding in de medezeggenschapsraad erop moet toezien dat de totale schoolkosten voor ouders beheersbaar blijven.

Aantal klachten stabiel
De staatssecretaris wees er toen ook op dat het aantal signalen over hoge schoolkosten dat bij de Inspectie van het Onderwijs binnenkomt de afgelopen jaren min of meer constant is gebleven. In het schooljaar 2013-2014 kwamen er bij de inspectie 97 klachten over binnen.

Hij voegde daaraan toe dat de toelating van een leerling tot de school niet bepaald mag worden door het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Dekker verwees daarbij naar artikel 27, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Geen enkele leerling uitsluiten
VOS/ABB vindt dat in het kader van de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs de vrijwillige ouderbijdrage beperkt moet blijven tot een acceptabel niveau. Welk niveau dat is, wordt mede bepaald door de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Het mag wat betreft VOS/ABB niet zo zijn dat leerlingen worden uitgesloten van extra activiteiten als blijkt dat hun ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. De kosten zouden bijvoorbeeld betaald kunnen worden uit een speciaal potje voor leerlingen van ouders met weinig geld.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft aandacht besteed aan de vrijwillige ouderbijdrage voor onder andere schoolexcursies.

Download het artikel ‘Wat is er mis met levend stratego?’ (november 2014)

Download het artikel ‘Mag het een onsje minder zijn?’ (maart 2014)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

SP opent Meldpunt Vrijwillige Ouderbijdrage

SP-Kamerlid Tjitske Siderius doet onder ouders onderzoek naar de vrijwillige ouderbijdrage op scholen. Haar partij heeft daartoe het online Meldpunt Vrijwillige Ouderbijdrage geopend.

Het doel van haar onderzoek, zo meldt ze, is om beter inzicht krijgen in de hoogte en besteding van het geld. Ook wil zet weten hoe vrijwillig de vrijwillige ouderbijdrage in de praktijk is.

Aanleiding voor haar onderzoek zijn berichten in de media over hoge ouderbijdragen. ‘In de concurrentieslag om de leerling kiezen scholen soms exotische dure oorden als eindbestemming. Andere ouders voelen zich gedwongen een iPad voor hun kind aan te schaffen.’

Volgens de SP’ster zijn er nog steeds scholen die niet aangeven dat de ouderbijdrage vrijwillig is. ‘Veel ouders komen op deze manier in de knel’, aldus Siderius.

Ouders niet verplicht tot aanschaf laptop of tablet

Scholen mogen ouders niet verplichten om een tablet of laptop aan te schaffen, maar ze mogen hun wel om een vrijwillige bijdrage vragen. Dat blijkt uit antwoorden staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de SP.

De SP’ers Jasper van Dijk en Tjitske Siderius hadden Dekker vragen gesteld naar aanleiding van berichten als zouden scholen ouders verplichten tot de aanschaf van een iPad. De staatssecretaris stelt duidelijk dat dat niet kan. Hij had dat overigens eind september ook al gezegd in het consumentenprogramma Kassa, waarin deze kwestie aan de orde kwam.

In zijn antwoorden benadrukt Dekker dat voor alle niet-verplichte zaken geldt dat de ouderbijdrage daarvoor vrijwillig is. Dat geldt voor tablets en laptops net zo goed als voor bijvoorbeeld excursies, schoolkampen en kerstvieringen. ‘Wanneer ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet de school zorgen voor een kosteloos alternatief’, aldus de staatssecretaris.

‘Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedure van de school volgen of hun rechten via de medezeggenschapsraad laten gelden indien de besteding en de hoogte van de ouderbijdrage volgens hen niet passend zijn. Ten slotte kunnen ouders zonodig een signaal geven aan de Inspectie van het Onderwijs als de school zich niet houdt aan de vrijwilligheid van de bijdrage’, zo legt de staatssecretaris uit.

Het novembernummer van magazine school! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt aandacht aan de vrijwillige ouderbijdragen.

Download het artikel Wat is er mis met levend stratego?

Aantal klachten over ouderbijdrage stabiel

De Inspectie van het Onderwijs signaleert geen toename van het aantal klachten over de ouderbijdrage. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van Kamervragen hierover. 

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant, waarin stond dat de Stichting Leergeld een toename ziet van het aantal ouders dat zich door de school onder druk gezet voelt om niet-verplichte schoolkosten te betalen.

Dekker antwoordt dat het aantal klachten dat de inspectie over ouderbijdragen ontvangt, de afgelopen twee schooljaren min of meer gelijk is gebleven. In 2012-2013 waren het er 95, terwijl het er vorig schooljaar 97 waren.

De staatssecretaris benadrukt dat de toelating tot de school niet afhankelijk mag zijn van het al of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wel kan de school geld vragen voor lesmaterialen, bijvoorbeeld in het geval van een vmbo voor gereedschap.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker: torenhoge ouderbijdragen geen probleem

De toegankelijkheid van het onderwijs mag nooit in het gedrang komen door de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen van de SP over de torenhoge ouderbijdragen die veel bijzondere (niet-openbare) scholen vragen.

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad. De krant voerde een inventarisatie uit onder 234 bijzondere basisscholen. ‘De gemiddelde hoogte van de ouderbijdrage op deze scholen is veelal hoger dan de gemiddelde bijdrage op andere basisscholen’, erkent Dekker.

Dit beeld werd al eerder bevestigd door de Vereniging voor Bijzondere Scholen voor onderwijs op Algemene grondslag (VBS), die naar aanleiding van het krantenbericht een brief naar NRC Handelsblad stuurde. De discussie over de hoge ouderbijdragen in het bijzonder onderwijs speelt al jaren, maar een maximum is er simpelweg niet. Een voorbeeld van een peperdure school die in NRC Handelsblad wordt genoemd, is De Noordwijkse School met een vrijwillige ouderbijdrage van 1275 euro per jaar.

In zijn antwoorden op de vragen van Van Dijk stelt Dekker dat ‘toegang tot de
school nooit afhankelijk mag zijn van de ouderbijdrage, omdat deze vrijwillig is’. Dat er verschil is in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, vindt hij geen probleem ‘zolang de ouderbijdrage maar vrijwillig is en uitsluitend is bedoeld voor zaken die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs (‘extraatjes’), ofwel openstaan voor alle leerlingen ongeacht of hun ouders de bijdrage betalen of niet’.

Bussemaker trekt mogelijk drie wetsvoorstellen in

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijke intrekking van drie wetsvoorstellen. Het gaat om de wetsvoorstellen voor de versterking van de positie van leraren, het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs en het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.

De minister wil het wetsvoorstel voor de versterking van de positie van leraren intrekken als er conform de afspraken in de bestuursakkoorden professionele statuten zijn ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Ze schrijft dat ze de voorkeur geeft aan zelfregulering door werkgevers en werknemers boven wettelijke bepalingen.

Het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs kan volgens de minister worden ingetrokken zodra bij wet is geregeld dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken. Daar is nu een wetsvoorstel voor in de maak.

Het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie kan volgens Bussemaker worden ingetrokken, omdat in het Regeerakkoord is afgesproken dat de peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang komen te vallen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl