Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,109567: Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Een ouderpaar is verwikkeld in een echtscheiding. De moeder klaagt erover dat de school partij kiest voor de vader van de kinderen. Verder klaagt zij erover dat personeel van de school haar kinderen onheus bejegent. De school neemt buikpijnklachten niet serieus en...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005347: Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Een leerling is toegelaten tot een school. De school, de leerling en de ouders hebben afspraken gemaakt over drugsgebruik. De school hanteert een streng beleid op het gebied van drugs. De leerling heeft onder schooltijd geblowd en de school gaat over tot verwijdering....