Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005314: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Door ernstige vertrouwensbreuk tussen de school en ouders is de verwijdering redelijk.

Twee leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het gedrag van de ouders. Ouders menen dat het mogelijk is om sluitende afspraken te maken met de school en dat de communicatie (hierdoor) kan worden verbeterd, maar de school heeft hierin geen...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021003433: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Een brugklasleerling heeft in een WhatsAppgroep van school foto’s gestuurd waarop billen van medeleerlingen en docenten zijn te zien. Ook zijn op de foto’s opmerkingen geplaatst. De school heeft de leerling eerst geschorst en is vervolgens overgegaan tot verwijdering...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021003565: Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had meer eigen onderzoek moeten doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Een leerling zit in groep 8 van een reguliere basisschool. In het dossier van de basisschool staat het uitstroomadvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor de leerling, maar ook dat regulier voortgezet onderwijs met een arrangement cluster-4 een mogelijkheid kan...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021003037: Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Het schoolbestuur is voornemens een leerling te verwijderen vanwege het wangedrag van haar vader. Volgens de school zorgt het gezin op de school voor onveiligheid. De vader is het hiermee niet eens. Hij vindt een verwijdering ook niet in het belang van zijn...