12 juni 2020 Rechtbank Den Haag – Naar voorlopig oordeel is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij zijn afweging mogen betrekken dat door het plichtsverzuim van verzoeker fraude mogelijk was.

Sinds 6 oktober 2004 was werknemer (hierna: verzoeker) in dienst van de stichting en diens rechtsvoorgangers. Aanvankelijk was verzoeker hoofd administratie, later hoofd financiële administratie F&A/Controller en sinds 1 augustus 2010 controller. In mei 2019 werd...

8 juni 2020 Gerechtshof Amsterdam: Voor een docent zijn de doceerwerkzaamheden de bedongen werkzaamheden. Het niet ingaan op een aanbod voor een andere passende functie is de werknemer niet verwijtbaar in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW.

Werknemer is met ingang van 1 februari 1987 in dienst getreden bij de stichting als leraar Arabisch. Vanaf 1990 heeft de werknemer naast Arabisch Frans gedoceerd. Vanaf 2004 doceerde werknemer voor 4 tot 6 uur per week uitsluitend Frans omdat het vak Arabisch op...

5 juni 2020 Rechtbank Rotterdam: Totstandkoming arbeidsovereenkomst schooldirecteur. Geen bedrog of dwaling bij aangaan arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Ontbinding g-grond.

Verzoeker heeft in november 2019 gesolliciteerd op de functie directeur op een school te Zwijndrecht (hierna school A). Verzoekster is via wervings- en selectiebureau De Roo Management & Advies in contact getreden met het schoolbestuur waar school A onder valt...

Landelijke Bezwaarcommissie Schoolbestuursbeslissingen, 108785: Bezwaar tegen niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege niet tijdig behalen van de onderwijsbevoegdheid

Een onbevoegde docent heeft drie opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd gehad. De werkgever verlengt het dienstverband niet omdat de onderwijsbevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband behaald zal worden. Werkneemster stelt dat de werkgever haar...