Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1804: geen recht op transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering als gevolg van een functiewijziging

Het gaat in dit geding om de vraag of [appellante] recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. [appellante] heeft aangevoerd dat vanwege de wijziging van haar functie van leraar naar onderwijsassistent en de daarmee gepaard gaande substantiële en structurele...

12 juni 2020 Rechtbank Den Haag – Naar voorlopig oordeel is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij zijn afweging mogen betrekken dat door het plichtsverzuim van verzoeker fraude mogelijk was.

Sinds 6 oktober 2004 was werknemer (hierna: verzoeker) in dienst van de stichting en diens rechtsvoorgangers. Aanvankelijk was verzoeker hoofd administratie, later hoofd financiële administratie F&A/Controller en sinds 1 augustus 2010 controller. In mei 2019 werd...

8 juni 2020 Gerechtshof Amsterdam: Voor een docent zijn de doceerwerkzaamheden de bedongen werkzaamheden. Het niet ingaan op een aanbod voor een andere passende functie is de werknemer niet verwijtbaar in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW.

Werknemer is met ingang van 1 februari 1987 in dienst getreden bij de stichting als leraar Arabisch. Vanaf 1990 heeft de werknemer naast Arabisch Frans gedoceerd. Vanaf 2004 doceerde werknemer voor 4 tot 6 uur per week uitsluitend Frans omdat het vak Arabisch op...

5 juni 2020 Rechtbank Rotterdam: Totstandkoming arbeidsovereenkomst schooldirecteur. Geen bedrog of dwaling bij aangaan arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Ontbinding g-grond.

Verzoeker heeft in november 2019 gesolliciteerd op de functie directeur op een school te Zwijndrecht (hierna school A). Verzoekster is via wervings- en selectiebureau De Roo Management & Advies in contact getreden met het schoolbestuur waar school A onder valt...