Centrale Raad van Beroep: Het systeem van de Algemene wet bestuursrecht staat er aan in de weg om tweemaal – inhoudelijk – te beslissen op een bezwaar tegen eenzelfde primair besluit

Bij besluit van 26 september 2014 heeft de werkgever werknemer met ingang van 1 augustus 2014 voor bepaalde aangesteld in de functie van leraar. Werknemer werd bezoldigd in salarisschaal LB, trede 12. De werktijdfactor was 0,8385. Werknemer heeft tegen dit...

College voor de Rechten van de Mens: Het College is niet bevoegd om te oordelen over de vraag of de Stichting voldoende doeltreffende aanpassingen heeft verricht voor twee basisschoolleerlingen. Niet is gebleken dat de kinderen een handicap of een chronische ziekte hebben.

De twee kinderen van verzoeker  (hierna: vader) zitten op een basisschool die onder het gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Almere valt. De oudste zoon is acht jaar en zit in groep 6/7. Hij heeft groep 1 en groep 4 overgeslagen. De jongste zoon is 6 jaar en zit in...

College voor de rechten van de mens: Er is geen sprake van discriminatie bij het verrichten van doeltreffende aanpassingen, bij de weigering vrijstelling te verlenen voor het vak techniek, bij het vragen van medewerking voor een indicatie van het samenwerkingsverband en bij de weigering van een leerling met een verbaal-performaal kloof en ADD toegang te verlenen tot een andere school die onder haar gezag valt.

Een leerling volgde onderwijs in de brugklas VMBO-t van een school die onder het gezag valt van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze school valt samen met de andere scholen in de regio onder het samenwerkingsverband de Meierij. Het samenwerkingsverband...

Gerechtshof Amsterdam, 13 oktober 2017: geen vrijstelling leerplicht op grond van bedenkingen tegen de richting van verschillende scholen, nadat een kind eenmaal – verplicht of onverplicht – ingeschreven was op een school waartegen nadien bedenkingen worden geuit

Op grond van artikel 6 lid 2 Leerplichtwet (Lpw) moet een kennisgeving van vrijstelling van de leerplicht ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt, worden ingediend. Uit de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie blijkt dat deze termijn strikt...

Rechtbank Noord-Holland: Het besluit tot overplaatsing wegens conflictsituatie houdt geen stand, daarom ook geen grondslag voor inhouding van de bezoldiging.

Bij besluit van 16 september 2016 heeft de werkgever (hierna verweerder) de leerkracht (hierna eiser) overgeplaatst naar de vervangingspool van de school. Eiser heeft hiertegen bezwaar aangetekend waarna verweerder het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Verweerder...