Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Een vo-school is voornemens een leerling te verwijderen omdat de leerling samen met een klasgenoot een medeleerling heeft bedreigd. Het gedrag van de leerling en de klasgenoot brengt de veiligheid van de medeleerling en anderen in gevaar. De school heeft in...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven vanwege inhoudelijke en formele tekortkomingen.

Een leerling staat ingeschreven op een basisschool, maar gaat 9 dagdelen per week naar een dagbesteding bij een organisatie die specialistische begeleiding biedt. Het samenwerkingsverband kent hem een tlv-so toe. Moeder kan zich hier niet in vinden en maakt bezwaar....

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De beslissing is inhoudelijk juist maar moet nog worden voorzien van een nieuwe deskundigenverklaring en een draagkrachtige motivering.

De leerlinge volgt onderwijs in een specialistische groep, verbonden aan een Pedologisch Instituut. Haar gedrag vraagt veel begeleiding en de school vraagt een tlv aan. Er zitten formele gebreken aan het besluit. Er is geen inhoudelijke toelichting op de tlv...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Het bevoegd gezag stelt de directeur vrij van werkzaamheden en stelt een waarnemend directeur aan. De MR is van mening dat hij adviesrecht heeft over beide besluiten. Het bevoegd gezag vraagt wel advies over de aanstelling van de waarnemend directeur, maar niet over...

Geschillencommissie passend onderwijs, de school mag vanwege een combinatie van incidenten besluiten de leerling te verwijderen. Verzoek ongegrond.

De leerling zit in de eindexamenklas van het vmbo. De leerling is een aantal keer bij incidenten betrokken geweest. Na opnieuw een incident met de leerling, gevolgd door een incident met de vader van de leerling, beslist de school om de leerling te verwijderen. De...