Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Geschil over verwijdering van een leerling van een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) wegens drugsdealen. Het verzoek is gegrond. De school van inschrijving heeft zorgplicht.

Het samenwerkingsverband en de school hebben een constructie opgezet voor eindexamenleerlingen die onderwijs volgen op het opdc. Deze leerlingen worden allemaal ingeschreven op de school, omwille van dezelfde toetsingseisen.Het opdc verwijdert een leerling wegens...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) speciaal basisonderwijs ongegrond. Omdat de geldigheidsduur van de tlv afwijkt van het beleid, moet het samenwerkingsverband het besluit voorzien van nadere motivering.

Een school voor regulier basisonderwijs verwijdert een leerling, omdat de school handelingsverlegen is. Het samenwerkingsverband kent voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) toe voor de duur van zeven jaar. Het...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over handelwijze leerkracht en directeur kennelijk niet-ontvankelijk. Het bestuur heeft de klacht zelf materieel al gegrond verklaard.

Ouders hebben bij de Commissie een klacht ingediend over een leerkracht en de directeur van de school. Het schoolbestuur heeft daarna de mogelijkheid gekregen de klacht af te handelen. De ouders zijn niet tevreden met de uitkomst van de klachtafhandeling en willen een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onveilige schoolomgeving ongegrond. School heeft voortvarend gehandeld door na melding over pesten een onderzoek in te stellen.

Ouders klagen erover dat de school geen veilige schoolomgeving aan hun zoon heeft geboden.Zij stellen dat hun zoon al jarenlang werd gepest door een klasgenoot. De ouders hebben een leerkracht in mei 2019 verteld over een pestincident door een klasgenoot. In juni 2019...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs is geen medische- of psychische diagnose vereist.

Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af voor een leerling. De moeder is het hier niet mee eens omdat zij de gedragsproblemen van haar zoon niet ernstig vindt. Volgens de moeder kan de reguliere school haar zoon nog begeleiden. Ook vindt...