Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Een vader klaagt er onder andere over dat de school in 2017 een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast klaagt hij over de inhoud van de informatie die de school in oktober 2019 heeft verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een...

15 juni 2020 Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: bezwaar tegen tlv-sbo kan in stand blijven omdat het sbo passend is voor de leerling.

Het samenwerkingsverband heeft een tlv-sbo afgegeven. De moeder van de leerling is van mening dat de tlv is afgegeven op basis van een onjuist observatieverslag. Het verslag is namelijk opgehangen aan een incident op een dag waarop de leerling niet op school aanwezig...

15 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: geschil over ontwikkelingsperspectief. School heeft voldoende begeleiding geboden en wijziging uitstroombestemming van havo naar mavo is voldoende onderbouwd.

Tijdens de verblijfsduur van de leerling op het opdc, wordt zijn ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld. Daarbij verandert de uitstroombestemming van havo naar mavo. De ouders van de leerling zijn het hier niet mee eens. Het passende uitstroomperspectief voor de...

12 juni 2020 Rechtbank Den Haag – Naar voorlopig oordeel is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder bij zijn afweging mogen betrekken dat door het plichtsverzuim van verzoeker fraude mogelijk was.

Sinds 6 oktober 2004 was werknemer (hierna: verzoeker) in dienst van de stichting en diens rechtsvoorgangers. Aanvankelijk was verzoeker hoofd administratie, later hoofd financiële administratie F&A/Controller en sinds 1 augustus 2010 controller. In mei 2019 werd...