8 juni 2020 Gerechtshof Amsterdam: Voor een docent zijn de doceerwerkzaamheden de bedongen werkzaamheden. Het niet ingaan op een aanbod voor een andere passende functie is de werknemer niet verwijtbaar in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW.

Werknemer is met ingang van 1 februari 1987 in dienst getreden bij de stichting als leraar Arabisch. Vanaf 1990 heeft de werknemer naast Arabisch Frans gedoceerd. Vanaf 2004 doceerde werknemer voor 4 tot 6 uur per week uitsluitend Frans omdat het vak Arabisch op...

5 juni 2020 Rechtbank Rotterdam: Totstandkoming arbeidsovereenkomst schooldirecteur. Geen bedrog of dwaling bij aangaan arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Ontbinding g-grond.

Verzoeker heeft in november 2019 gesolliciteerd op de functie directeur op een school te Zwijndrecht (hierna school A). Verzoekster is via wervings- en selectiebureau De Roo Management & Advies in contact getreden met het schoolbestuur waar school A onder valt...

2 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: Geschil over ontwikkelingsperspectief. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat het niet tijdig is ingediend.

De moeder van de leerling (hierna verzoeker) stelt zich op het standpunt dat de school voor de  leerling geen ontwikkelingsperspectief (OPP) heeft opgesteld, maar slechts een observatieverslag, waarin onderwijsbehoeften zijn opgenomen die voor elk kind gelden. Voor...

Commissie van Beroep funderend onderwijs- Beroep tegen berisping ongegrond. Het op eigen initiatief en zonder overleg afwijken van het programma van Toetsing en Afsluiting kan de belangen van de leerlingen en de school schaden.

Een docent heeft twee van de toetsen, die het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voorschrijft, niet afgenomen, zonder dat hij daarover vooraf met een leidinggevende of de examencommissie had overlegd. De werkgever legt hem een berisping op. Het PTA is een...