Geschillencommissie Passend Onderwijs, 2021007888: Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Een leerling uit groep 5 wordt door zijn ouders bij een andere basisschool aangemeld om volgend schooljaar in groep 6 te starten. Eerst blijken er plekken in groep 6 beschikbaar maar op een later moment niet meer. De school verkent dan plaatsing in groep 5. De school...

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNNE:2021:3686: Ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen werknemer wordt afgewezen, ontbinding alsnog toegekend op grond van verstoorde arbeidsrelatie onder toekenning transitievergoeding en billijke vergoeding

Een werknemer is sinds 1998 in dienst van een schoolbestuur. In de periode van 2007 tot 2017 vervult hij de functie van Teamleider. In 2017 spreken partijen in een vaststellingsovereenkomst af dat de werknemer de functie van docent Wiskunde zal gaan uitvoeren. In die...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021002278: Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Een werknemer ervaart problemen met zijn leidinggevende (directeur) en een medewerker HRM. Hij stelt dat sprake is van negeren en pesten. Volgens de leidinggevende en medewerker HRM is geen sprake van pestgedrag, maar hebben zij uit hoofde van hun functie gesprekken...

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2021:1506: Samenwerkingsverband heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij is afgeweken van het beleid om de toelaatbaarheidsverklaring voor meervoudig gehandicapte kinderen af te geven tot het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Bij besluit van 14 oktober 2019 heeft het Samenwerkingsverband voor de minderjarige zoon van appellant voor de duur van één jaar een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven met de bekostigingscategorie laag. De leerling is geboren in 2006 en is bekend met Multiple...