Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 2022020065: Klacht over het weigeren van klassikale les aan een leerling op de maandagen ongegrond. De school had goede redenen om de leerling op maandagen te begeleiden buiten de klas.

Een leerling met hechtingsproblemen is geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Het lukt de school niet om de leerling de ondersteuning te geven die hij nodig heeft. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs af...

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:934: kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer een leerkracht een leerling een tik tegen zijn hoofd geeft?

Op 6 december 2021 was een zeventienjarige leerling samen met andere kinderen knalerwten aan het gooien. ’s Ochtend had de leerkracht er al wat van gezegd. Diezelfde middag deden de leerlingen het opnieuw, binnen het schoolgebouw en op een plaats tussen jongere...

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, ECLI:NL:RVS:2022:710: kan een school eenzijdig tot uitschrijving overgaan als ouders hiertoe geen verzoek indienen, maar hun kind wel inschrijven op een andere school?

Ouders hebben hun kind ingeschreven op een reguliere school in Den Burg. Omdat deze leerling uitzonderlijk hoogbegaafd is heeft zij extra begeleiding en ondersteuning nodig. Ondanks meerdere gesprekken met de ouders van de leerling en het bevoegd gezag van de school...

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:1671: is de mededeling dat het bestuur van de school heeft besloten een procedure tot verwijdering van de leerling van school in gang te zetten een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht?

De zaak gaat over de vraag of het schoolbestuur een leerling mocht schorsen en mocht verwijderen van de school wegens het gebruiken van softdrugs in de omgeving van de school en het handelen in softdrugs met leerlingen van de school en een andere school. In de brief...

Landelijke klachtencommissie onderwijs: onnodige medische gegevens en gedateerde gegevens opnemen in het ontwikkelingsperspectief is niet toegestaan

Voor een leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld, maar volgens de moeder van de leerling zijn er onterecht bepaalde persoonsgegevens opgenomen in het OPP. Het gaat onder meer over gezondheidsgegevens. De landelijke klachtencommissie komt tot het volgend...