Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring, 109557: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan niet in stand blijven omdat deze onvoldoende grond heeft.

Vanwege een conflict tussen ouders en school, waardoor de leerling thuiszit, start de leerling door middel van een brugplaatsing voor zes weken op een school voor sbo. Deze school vraagt voor de leerling een tlv aan. Het samenwerkingsverband (swv) kent een tlv toe...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109566: Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk, omdat het niet binnen zes weken na het voorgenomen besluit is ingediend.

Een leerling volgt onderwijs op een school voor voortgezet speciaal onderwijs, op grond van een intensief arrangement voor cluster 2. De school meldt aan de ouders dat zij niet langer aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen en dat zij daarom het...

Landelijke klachtencommissie onderwijs,109371: Klacht over informatieverstrekking deels gegrond. De school informeerde de gezinsvoogd ten onrechte over de lopende klachtprocedure.

Een moeder klaagt erover dat de school zich niet neutraal opstelt. De kinderen zijn onder toezicht gesteld en in dat kader heeft de school contact met de gezinsvoogd. De moeder klaagt erover dat de school heeft meegewerkt aan het plan van de gezinsvoogd dat de vader...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109484: Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het is niet aannemelijk dat het melden van misstanden door ouders en hun zoon heeft geleid tot het besluit om de zoon niet te bevorderen.

Een leerling zit in 4 vwo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 vwo. Ouders dienen daarover een klacht in. Zij stellen dat het melden van diverse misstanden heeft geleid tot het besluit. Ook vinden zij dat de school...

College voor de rechten van de mens, 2020-97 Stichting Primair en voortgezet onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN) discrimineerde niet op grond godsdienst of handicap/chronische ziekte bij de behandeling en bejegening door medewerkers en bij de toegang tot het onderwijs. Wel was sprake van onderscheid door in het doorstroomdossier informatie op te nemen over de geloofsovertuiging van de leerling en door de discriminatieklachten onvoldoende zorgvuldig te behandelen

Een leerling van een middelbare school, die onder bevoegd gezag van SPVOZN valt, vindt dat medewerkers discriminerende opmerkingen tegen haar hebben gemaakt en dat de school haar anders heeft behandeld dan andere leerlingen op grond van haar godsdienst en handicap of...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 109454: Geschil over verwijdering leerling. Verzoek ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft om aan het reguliere onderwijsproces deel te kunnen nemen niet langer bieden

Een school verwijdert een leerling met het syndroom van Down. Sinds de start op de school ontvangt de leerling in de klas structureel een-op-een-begeleiding. De ouders vinden dat de school niet alle mogelijkheden heeft onderzocht en adviezen van een extern deskundige...