Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2023:8181: Is een uitspraak van de Commissie van Beroep funderend onderwijs VO een bindend advies? Uitleg art. 19 lid 5 Cao VO

De kantonrechter is van oordeel dat de wijze waarop art. 19 lid 5 Cao VO is geredigeerd onvoldoende steun biedt voor de opvatting dat ondubbelzinnig is overeengekomen dat de uitspraak van de Commissie als een bindend advies moet worden aangemerkt. De werknemer heeft...

GPO, 44485: Geschil over verwijdering. Het verzoek is gegrond, omdat de gronden voor de verwijdering van de leerling onvoldoende zijn onderbouwd door de school.

Een leerling is beschuldigd van bedreiging door medeleerlingen. Uit het politieonderzoek volgt dat de leerling geen strafbare feiten heeft gepleegd. Vervolgens werkt de school samen met de ouders van de leerling toe naar de terugkeer van de leerling naar school. De...

GPO, 42836: Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond. Het druist tegen de wettelijke systematiek van passend onderwijs in om het verzoek tot aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte te weigeren.

Een leerling woont sinds oktober 2022 in Nederland. In het buitenland heeft de leerling op een school voor speciaal onderwijs (so-school) gezeten. Moeder heeft zich tot het samenwerkingsverband gewend om voor haar zoon een passende onderwijsplek te vinden. Het...