Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109176: Klacht over fysiek vastpakken van leerling deels gegrond. Een school mag een leerling alleen vastpakken als er noodzaak is om de veiligheid in de school te waarborgen. Klacht over klachtbehandeling ongegrond.

Een leerling uit groep 7 is bij de arm gepakt door een invalleerkracht. De moeder van de leerling en de school verschillen van mening over de aanleiding van het vastpakken. Ook verschillen zij van mening over de hardhandigheid van het vastpakken en het effect daarvan...

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:2838: Verwijdering leerling vanwege grensoverschrijdend gedrag van school voor voortgezet onderwijs houdt stand. Ouders werken niet mee aan onderzoek naar ondersteuningsbehoefte en inzetten van begeleiding.

Vanaf het tweede leerjaar havo volgt een leerling onderwijs aan een school voor regulier voortgezet onderwijs (schooljaar 2018-2019). De leerling heeft daarvoor op twee andere scholen onderwijs gevolgd. In de periode van november 2018 tot en met maart 2020 wordt de...

Commissie van beroep funderend onderwijs, 2021013762: Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende gebleken dat sprake is van zwaarwichtige omstandigheden.

Een werknemer meldt zich ziek. Na korte tijd start hij voor 50% met re-integreren. De werkgever wil op een gegeven moment dat de werknemer op een andere locatie zijn re-integratie voortzet. Om zijn re-integratie niet te belemmeren gaat de werknemer daarmee akkoord....

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 2021007888: Geschil weigering toelating. Verzoek gegrond. De leerling wordt niet toegelaten omdat in de groep al twee leerlingen met een arrangement zitten en dit verdraagt zich niet met de uitgangspunten van het passend onderwijs.

Een leerling uit groep 5 wordt door zijn ouders bij een andere basisschool aangemeld om volgend schooljaar in groep 6 te starten. Eerst blijken er plekken in groep 6 beschikbaar maar op een later moment niet meer. De school verkent dan plaatsing in groep 5. De school...