Geschillencommissie passend onderwijs, 2022027721: Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Wangedrag van de ouders heeft geleid tot onveiligheid op de school. De verwijdering is redelijk vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen school en ouders

Drie leerlingen uit een gezin worden door de school verwijderd vanwege het wangedrag van hun ouders. De moeder stelt dat er geen sprake was van wangedrag, maar dat zij en haar man hun emoties hebben geuit omdat de school de afspraken over de diabeteszorg van hun...

Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:4697: Een schoolbestuur vernietigt de arbeidsovereenkomst van een docent vanwege dwaling. Ze heeft onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over haar gezondheidstoestand ten tijde van haar aanstelling.

Een schoolbestuur vernietigt de arbeidsovereenkomst van een docent vanwege dwaling. Ze heeft onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over haar gezondheidstoestand ten tijde van haar aanstelling. Ze is gedeeltelijk arbeidsongeschikt uit dienst gegaan bij haar...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2022015313: Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) voert in het kader van een omgangsregeling een onderzoek uit. De moeder geeft de school van haar dochter op als informant. De school vult het vragenformulier van de Raad in. De moeder vindt dat de school onjuiste en...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 2022020065: Klacht over het weigeren van klassikale les aan een leerling op de maandagen ongegrond. De school had goede redenen om de leerling op maandagen te begeleiden buiten de klas.

Een leerling met hechtingsproblemen is geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs. Het lukt de school niet om de leerling de ondersteuning te geven die hij nodig heeft. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs af...

Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:934: kan de arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer een leerkracht een leerling een tik tegen zijn hoofd geeft?

Op 6 december 2021 was een zeventienjarige leerling samen met andere kinderen knalerwten aan het gooien. ’s Ochtend had de leerkracht er al wat van gezegd. Diezelfde middag deden de leerlingen het opnieuw, binnen het schoolgebouw en op een plaats tussen jongere...