Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 27523: Klacht over afhandeling incident gedeeltelijk gegrond. De school heeft ten onrechte een time-out, die feitelijk een schorsing was, opgelegd.

Een leerling steelt in de pauze statiegeldbonnen in een supermarkt die tegenover de school gevestigd is. De statiegeldbonnen zijn bedoeld voor een goed doel. De supermarkt informeert de school hierover. Na het incident geeft de school de leerling een time-out. De...

Landelijke Klachtencommissie, 28414: Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder ongegrond. Klacht over niet ontvangen volledige leerlingdossiers gegrond. De school moet het dossier opschonen.

Een vader is gescheiden van de moeder van zijn kinderen. Zij hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. Zijn twee kinderen volgen onderwijs op de school. De vader vraagt om een kopie van de leerlingdossiers en ontvangt van de school een uitdraai. De leerlingdossiers bevatten...

Commissie van Beroep PO, 35378: Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen belangenafweging gemaakt en heeft niet eerst andere mogelijkheden dan overplaatsing onderzocht.

De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar op aan en deelt de werknemer direct mee dat zij niet kan blijven werken op de school. Ook legt de werkgever de werknemer een viertal scenario’s voor, waarbij een optie...

Rechtbank Zeeland West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2021:7038: Op grond van artikel 99 WVO is het niet toegestaan om met inzet van rijksmiddelen het onderwijs op een particuliere school te bekostigen.

Een vader eist dat een school het particulier onderwijs dat zijn twee zoons volgen bekostigt. De school zou de zorgplicht naar de leerlingen en daarmee de onderliggende onderwijsovereenkomst geschonden hebben. De rechtbank oordeelt dat het op grond van artikel...