Commissie van Beroep PO,109349: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft de schorsing te laat schriftelijk bevestigd en de schorsing was niet dringend noodzakelijk

De werknemer is werkzaam als directeur. Haar kinderen maken gebruik van het onderwijs en de opvang van een andere school van de werkgever. Op enig moment besluit de werknemer het contract voor de opvang van haar kinderen op te zeggen. Doordat de werknemer daar niet...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109344: Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Geschiktheid leerling voor onderwijsniveau, zonder dat sprake is van een specifieke onderwijsbehoefte, valt buiten kaders passend onderwijs en buiten het toetsingsbereik van de Commissie

Een leerling haalt na het doubleren van 2 havo in 3 havo opnieuw de bevorderingsnorm niet. De school verwijst hem naar 4 vmbo-tl. Dat onderwijs wordt op een andere locatie gegeven. De leerling verklaart dat hij beter had moeten leren en het niet op een eindsprint had...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109391: Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het besluit kan in stand blijven mits een nader onderzoek speciaal onderwijs onderschrijft

Een leerling heeft niet onafgebroken onderwijs in Nederland gevolgd. Na terugkomst in Nederland is de leerling in een instroomgroep op een basisschool met regulier onderwijs gestart. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over ontwikkelingsperspectief. Ook bij verblijf in een residentiële instelling moet de school een ontwikkelingsperspectief vaststellen overeenkomstig de onderwijswetgeving.

Aan de residentiële instelling, waar de leerling verblijft, is een vso-school verbonden. De school stelt voor hem zowel een behandeltrajectplan als een ontwikkelingsperspectief (opp) op. Het oorspronkelijk opp is mondeling besproken in het kader van het...