Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109077: Klacht over niet verstrekken gespreksverslagen ongegrond. De vader heeft geen recht op de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken

Een gescheiden vader maakt zich zorgen over het welzijn van zijn kinderen. Hij wil weten wat de school heeft gedaan aan het verzuim van de kinderen. In dat kader heeft hij de verslagen van de met de moeder gevoerde oudergesprekken opgevraagd. De school weigert die te...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109249: Verzoek over feitelijke verwijdering gegrond. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt regulier onderwijs, maar de school heeft de zorgplicht onvoldoende ingevuld

De leerling vertoont gedragsproblemen en de school laat hem niet meer toe tot het onderwijs. De school zegt dat zij een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) heeft aangevraagd, maar het samenwerkingsverband heeft geen beslissing over een tlv genomen. Verzoekers dienen een...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109281: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, mits voorzien van een deugdelijke motivering en twee zelfstandige deskundigenverklaringen

De moeder van een leerling is het oneens met een verwijzing naar het vso. Zij meent dat de beslissing niet is gebaseerd op actuele informatie over haar zoon. Ook wijst de moeder erop dat het besluit niet goed gemotiveerd is en de deskundigenverklaringen onjuist zijn...

Commissie van Beroep VO, 109195: Beroep tegen berisping gegrond. De woordenwisseling met een collega levert plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werknemer heeft al jaren problemen met de onderwijsassistent over de uit te voeren werkzaamheden. De onderwijsassistent functioneert volgens de werknemer niet naar behoren. Dat meldt hij aan de werkgever, maar de werkgever onderneemt daarop geen actie. Uiteindelijk...

Landelijke klachtencommissie onderwijs,109238: Klacht over niet doorstromen naar het volgende leerjaar ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten dat de leerling nog niet leerrijp was. School had meer regie moeten nemen om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen (zie ook 109100)

Een leerling zit sinds enkele jaren in de kleuterklas van een vrije school. De school heeft besloten dat de leerling ook het komende schooljaar in de kleuterklas moet doorbrengen. Dat betekent dat de leerling voor het vijfde jaar in de kleuterklas zit. De ouders van...