Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109260: Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal voortgezet onderwijs. Het besluit kan in stand blijven

De leerling volgt onderwijs in 3 vmbo. Gedragsmatig is de situatie op de school niet houdbaar. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs (tlv-vso) toe. De vader van de leerling maakt daartegen bezwaar....

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109250: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor de duur tot einde schooljaar waarin leerling achttien jaar wordt. Tlv kan in stand blijven, maar samenwerkingsverband moet besluit deugdelijk motiveren

Een vso-school vraagt voor een leerling met uitstroomprofiel “arbeidsmatige dagbesteding” een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan voor de duur tot het einde van het schooljaar waarin de leerling achttien jaar wordt. Het samenwerkingsverband geeft een tlv...

Geschillencommissie passend onderwijs, 109247: Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond, omdat niet tijdig een ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Inhoudelijk heeft de school passend onderwijs wel gevolgd

De school wil een leerling verwijderen en heeft voor haar een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (sbo) aangevraagd. De Commissie beoordeelt of de school overeenkomstig passend onderwijs heeft gehandeld.   Het verzoek is gegrond.   Een...

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2020:1804: geen recht op transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering als gevolg van een functiewijziging

Het gaat in dit geding om de vraag of [appellante] recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. [appellante] heeft aangevoerd dat vanwege de wijziging van haar functie van leraar naar onderwijsassistent en de daarmee gepaard gaande substantiële en structurele...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109264: Nalevingsverzoeken over functioneren van de MR afgewezen. Voor toewijzing van één verzoek bestaat geen wettelijke grondslag. Een ander verzoek is onvoldoende concreet. Verzoek tot vergoeding van kosten rechtsbijstand wordt als ingetrokken beschouwd

De relatie tussen de MR en het bevoegd gezag staat al enige tijd onder druk. Het bevoegd gezag meent dat de MR disfunctioneert en wil haar ontbinden. Ook wil het de MR dwingen constructief met de bestuurder samen te werken.   De nalevingsverzoeken worden...

Commissie van Beroep VO, 109135: Beroep tegen berisping gegrond. De uitlatingen van de werknemer tegenover de leerling leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werkgever verwijt de werknemer dat zij tegen een leerling zou hebben gezegd dat de leerling kon kiezen: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De werkgever vindt dat er sprake is van plichtsverzuim en legt de werknemer een schriftelijke berisping op. De...